Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

Co je to soutěž o nejlepší SVP?

Již několik let opět probíhá na českých univerzitách obnovená soutěž o nejlepší studentskou vědeckou (geografickou) práci. Nejčastější formou studentské práce, která se do soutěže přihlašuje, je bakalářská práce, soutěžit však lze i s nejrůznějšími dalšími typy prací, např. seminárními, ročníkovými pracemi, projekty apod. Soutěž o nejlepší SVP je nejlepší způsob jak dále zhodnotit čas a úsilí věnované takovýmto pracem vytvořeným ve škole. Byla by přece škoda, aby se na Vaše bakalářky začal usazovat prach hned druhý den po jejích obhájení! Proč ji proto do soutěže nepřihlásit? Následující řádky přináší základní informace o přihlášení, organizaci a průběhu soutěže.

Ústavní kolo soutěže o nejlepší SVP

V rámci ústavního kola soutěží studentské práce v následujících soutěžních kategoriích:

  • Fyzická geografie
  • Humánní geografie
  • Kartografie, geoinformatika a DPZ

Soutěžní práce

Jakákoliv nepublikovaná i publikovaná studentská práce kromě obhájené diplomové práce (seminární, ročníková, bakalářská práce, projekt apod.) v rozsahu do 30 str.

Přihláška

Práce se přihlašují do ústavního kola soutěže u ústavního koordinátora soutěže Dr. Zdeňka Máčky, tel: 549495689, e-mail: macka@sci.muni.cz. Přihlášky se přijímají do konce května.

Hodnocení

Přihlášená práce se hodnotí podle následujících kritérií:

  • Formální: úprava práce, citace, prezentace
  • Odborná: cíl práce, hypotézy, práce s literaturou, použité metody, výsledky práce

Z přihlášených prací se v ústavním kole vybírá vždy jedna nejlepší práce v každé kategorii. Protože se do ústavního kola zpravidla přihlašují bakalářské práce, provádí se hodnocení nejčastěji během obhajoby bakalářské práce. Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích proběhne vždy do poloviny června.

Celostátní kolo soutěže o nejlepší SVP

Přihláška

Přihlášky vítězů ústavního kola zasílá organizátorům celostátního kola koordinátor Geografického ústavu společně se dvěma výtisky práce ve druhé polovině června.

Organizace

Celostátní kolo se vždy koná při některé významné geografické akci, např. to může být sjezd České geografické společnosti, geografická konference s mezinárodní účastí apod. Účastníci celostátního kola soutěže se mohou bezplatně zúčastnit celé hostitelské geografické akce. Celostátní kolo pravidelně probíhá na přelomu srpna a září.

Prezentace prací jednotlivými účastníky soutěže má podobu powerpointové prezentace a trvá 15 minut.

Ubytování pro účastníky celostátního kola předem rezervuje Geografický ústav; ubytování bývá zpravidla zajištěno pořadatelem celostátního kola na studentských kolejích.

Hodnocení

Kriteria hodnocení v celostátním kole jsou stejná jako v kole ústavním.

Porotu celostátního kola soutěže jmenuje Hlavní výbor České geografické společnosti, všechny kategorie jsou hodnoceny společně a každý porotce hodnotí všechny práce.

Bodování: 1-5 bodů: formální stránka práce 1-15 bodů: obsahová stránka práce

Ceny

Studentské práce, které se umístí v celostátním kole na prvních třech místech, bývají oceněny finanční odměnou v následující výši:

1. místo – 3.000,- Kč
2. místo – 2.000,- Kč
3. místo – 1.000.- Kč

Pro všechny zúčastněné soutěžící bývají připraveny věcné ceny.

Účastníci národního kola soutěže o nejlepší SVP z GÚ v minulých letech

Rok Jméno NázevUmístění
2008 Nicol Perečková Geneze a morfometrie oblíkových forem reliéfu v Osoblažském výběžku 2. místo
2008 Petr Kučera Socioekonomické aspekty výstavby a provozu moderních velkých větrných elektráren na Moravě umístění na nehodnocené pozici
2007 Roman Bohovic Interaktivní tematická mapa změn v krajině v okolí Velkých Karlovic na bázi historických map 2. místo
2007 Vojtěch Trmač Vývoj posvitavské průmyslové zóny v Brně 5. místo
2007 Michal Marek Odpadové hospodářství města Chocně umístění na nehodnocené pozici
2006 Jan Trávníček Krajinné struktury v povodí Vítovického potoka 1. místo
2006 Karel Jelínek Extrakce digitálních prostorových dat z historických map metodami segmentace obrazu stříbrná kategorie
2006 Jiří Otrusina Družicová mapa CHKO Litovelské pomoraví bronzová kategorie
2006 Linda Sudíková Specifika rozvoje cestovního ruchu v rekreační oblasti Vranovské přehrady bronzová kategorie
2005 Ladislav Březina Maximální měsíční úhrny srážek na Moravě a ve Slezsku v období 1901-2000 2. místo
2005 Petr Münster Stržová eroze v Bosonožském hájku 4. místo