Magisterské studium
Doktorské studium

Bakalářské studium

V rámci bakalářského studia je možné si zvolit jeden ze dvou studijních programů:
Geografie a kartografie nebo Aplikovaná geografie.

Bakalářský studijní program Geografie a kartografie

Bakalářský studijní program Geografie a kartografie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách a v kartografii. Cílem studia je vychovávat absolventy se širokým odborným rozhledem. Absolvent tohoto studijního programu získá základní geografické poznatky z fyzické a humánní geografie, geografické kartografie a geoinformatiky, metod a technik zpracování geografických dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, které mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace.

Tento studijní program především připravuje absolventa k dalšímu studiu v magisterském studijním programu Geografie a kartografie a umožňuje mu kvalifikovanou volbu jeho dalšího odborného zaměření prostřednictvím některého ze čtyř studijních oborů navazujícího magisterského programu Geografie a kartografie. Pro tuto volbu se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných volitelných předmětů v rámci studijních oborů, popř. studijních směrů.

V rámci studia bakalářského programu Geografie a kartografie si lze zvolit jeden ze tří studijních oborů:

Geografie

Studijní obor Geografie je zaměřen na získání základních teoretických a praktických znalostí z geografie a kartografie a umožňuje studentům postupnou specializaci ve studiu. Během prvního roku studia získají studenti základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti z dílčích geografických disciplín a potřebné vědomosti z vybraných pomocných předmětů. Od druhého roku studia se studenti formou povinně volitelných a výběrových přednášek v rámci dvou studijních směrů (Fyzická geografie a Humánní geografie) postupně orientují k výběru specializovaného studijního oboru, v jehož studiu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu po složení bakalářské zkoušky.

Absolvent oboru získá všeobecné znalosti základů dílčích geografických disciplín a schopnost tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů. Je dobře připraven k navazujícímu magisterskému studiu studijních oborů Fyzická geografie, Sociální geografie, Regionální geografie a regionální rozvoj. Absolvent tohoto studia je schopen řešit řadu jednodušších geografických úloh v praxi.

Geografická kartografie a geoinformatika

Studijní obor Geografická kartografie a geoinformatika poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v tvorbě a využití topografických a tematických map, sběru, analýze, zpracování, interpretaci a vizualizaci geografických (prostorových) dat, informací a znalostí. Cílem studia je získání praktických dovedností a zkušeností se zpracováním a interpretací prostorových dat, aplikací GIS, DPZ a GPS, a schopnost tvorby digitálních a analogových tematických map a osvojení si metod webové a adaptabilní kartografie a telekartografie.

Absolvent najde uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy (katastrální a pozemkové úřady, odbory regionálního rozvoje a odbory životního prostředí), v organizacích využívajících a zpracovávajících prostorová data (doprava, spoje, životní prostředí, zdravotnictví) a soukromém sektoru, zejména ve firmách zaměřených na zpracování, vyhodnocování a kartografickou prezentaci prostorových dat a integrací rozmanitých druhů prostorových i neprostorových dat.

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání lze absolvovat v kombinaci s následujícími předměty:

  • matematika (bakalářský program Matematika)
  • biologie (bakalářský program Biologie)
  • historie (bakalářský program Geografie a kartografie)
  • anglický jazyk (bakalářský program Geografie a kartografie)
  • informatika (bakalářský program Geografie a kartografie)

Studijní obor Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání je nabízen studentům, směřujícím k získání znalostí a dovedností umožňujících pokračování v dalším, navazujícím magisterském studiu a v jeho rámci pak profesní profilaci studenta směřující k povolání učitele zeměpisu na středních školách. Absolvent oboru má všeobecné znalosti z geografických a kartografických disciplín, které mu poskytují solidní základ pro navazující magisterské studium. Obor však neposkytuje ucelené znalosti pro přímé uplatnění v učitelském povolání. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získají až absolventi oborů magisterských studijních programů.

Bakalářský studijní program Aplikovaná geografie

Bakalářský studijní program Aplikovaná geografie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách, geoinformatice, regionálním rozvoji a trvalé udržitelnosti a připravuje absolventy pro konkrétní praktickou činnost. Cílem studia je, aby absolvent získal základní geografické poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, geoinformatiky, regionálního rozvoje a trvalé udržitelnosti, které mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace. Od druhého roku studia si studenti volí jeden ze dvou studijních oborů Geoinformatika a trvalá udržitelnost nebo Geoinfomatika a regionální rozvoj

Absolventi studia se uplatní jako environmentalisté či regionalisté, jako poradci pro veřejný i soukromý sektor. Další možné uplatnění je ve státní správě, včetně napojení na instituce EU – obecní, městské, okresní či krajské úřady, referáty životního prostředí, výstavby a regionálního rozvoje, správy GIS, na odděleních územního plánu, rozvoje cestovního ruchu, ale také na pozemkovém či katastrálním úřadě; a rovněž v soukromém sektoru – zpracování digitálních prostorových dat, zákaznický servis, poradenské služby.

V rámci studia bakalářského programu Aplikovaná geografie si lze zvolit jeden ze dvou studijních oborů:

  • Geoinformatika a regionální rozvoj
  • Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Geoinformatika a regionální rozvoj

Ve studijním oboru Geoinformatika a regionální rozvoj je snaha spojit v jedné profesi dvě komplementární discipliny odpovídající rostoucím požadavkům informační společnosti, která se neobejde bez řešení otázek regionálního rozvoje. Absolvent tohoto studia je především orientován na geografické informační systémy, jejich praktické provozování, a souběžně je obsahem tohoto studijního oboru i praktická způsobilost věcně řešit témata regionálního rozvoje a regionální politiky s perspektivou kompatibility praxe v rámci Evropské unie.

Studijní obor je zaměřen na získání vybraných základních poznatků a dovedností z geografie, geoinformatiky a regionálního rozvoje speciálně orientované k výkonu povolání ve veřejné správě, orgánech a institucích regionálního rozvoje, kde se využívají geoinformační technologie při zpracování prostorových dat.

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Ve studijním oboru Geoinformatika a trvalá udržitelnost je snaha spojit v jedné profesi dvě komplementární discipliny odpovídající rostoucím požadavkům informační společnosti, která se neobejde bez řešení otázek trvalé udržitelnosti. Absolvent tohoto studia je především orientován na geografické informační systémy, jejich praktické provozování, a souběžně je obsahem tohoto studijního oboru i praktická způsobilost věcně řešit témata trvalé udržitelnosti na lokální a regionální úrovni s perspektivou kompatibility praxe v rámci EU. Jde především o znalosti a dovednosti uvážlivého zavádění a hodnocení změn kulturních, ekonomických, sociálních, environmentálních/ekologických a politických koncepcí, plánů a postupů podle mezinárodně přijatých zásad.

Absolventi studia se uplatní jako environmentalisté, poradci (pro veřejný i soukromý sektor), ve státní správě, včetně napojení na instituce EU – obecní, městské, okresní či krajské úřady, referáty životního prostředí, správy GIS, na odděleních územního plánu, rozvoje cestovního ruchu, ale také v pozemkovém či katastrálním úřadě v oblasti zpracování prostorových dat.