Řešená témata disertačních prací v 1.-7. ročníku DSP Geografie

Fyzická geografie

1. ročník

 • M. Braun: Hodnocení ekologických a estetických hodnot krajiny (forma: prezenční, školitel: doc. J. Lacina)
 • K. Ďuračka: téma (forma: prezenční, školitel: titul, jméno)
 • Z. Hejkal: Modelování klimatu města Brna (forma: prezenční, školitel: doc. P. Dobrovolný)
 • P. Kolář: téma (forma: prezenční, školitel: prof. R. Brázdil)
 • N. Perečková: Hydrogeomorfologická evaluace říční sítě v urbánním a suburbánním prostředí (forma: prezenční, školitel: dr. Z. Máčka)
 • M. Schärfnerová: Vlastnosti a funkce říčního dřeva a jejich vztah k hydrogeomorfologickým podmínkám (forma: prezenční, školitel: dr. Z. Máčka)

2. ročník

 • M. Děd: Fyzickogeografická data a poznatky v rozhodovacích procesech krizového řízení (forma: prezenční, školitel: doc. J. Kolejka)
 • Z. Fialová: Historické krajinné struktury a jejich význam pro studium současné kulturní krajiny (forma: prezenční, školitel: dr. V. Herber)
 • O. Herzán: Typy vegetační stupňovitosti ve vybraných pohořích holoarktické biogeografické oblasti (forma: prezenční, školitel: dr. M. Culek)
 • B. Kněžínková: Metody porovnání a korekcí souběžných měření vybraných meteorologických prvků na území České republiky (forma: prezenční, školitel: dr. P. Štěpánek)
 • I. Konvit: Riziková analýza záplavových území vybraného povodí (forma: prezenční, školitel: dr. M. Kolář)
 • Z. Petřík: Biogeografie Národního parku Podyjí (forma: kombinovaná, školitel: doc. J. Vašátko)
 • J. Švaříček: Povodňová rizika na vybraných neovlivněných povodích (forma: prezenční, školitel: dr. M. Kolář)
 • T. Trnka: Hydromorfologické aspekty šíření invazních druhů rostlin v říční nivě (forma: prezenční, školitel: dr. Z. Máčka)
 • D. Witoszová: Mikroklima vybraných typů terrestrických ekosystémů na Svalbardu a jejich citlivost na klimatickou změnu (forma: prezenční, školitel: dr. K. Láska)

3. ročník

 • J. Divíšek: Zpracování zoologických charakteristik biochor a skupin typů geobiocénů. (forma: prezenční, školitel: dr. M. Culek)
 • L. Kašičková: Časová a prostorová variabilita klimatu České republiky v období přístrojových pozorování a její vazba na změny hlavních klimatotvorných faktorů. (forma: prezenční, školitel: prof. R. Brázdil)
 • F. Kuda: Vývoj reliéfu vybraných území Západních Karpat - alternativní metody mapování a GIS. (forma: prezenční, školitel: dr. K. Kirchner)
 • P. Münster: Tvorba modelu eroze půdy pro optimalizaci protierozní ochrany. (forma: prezenční, školitel: dr. Z. Máčka)
 • L. Pelikán: Proměnlivost specifických podzemních odtoků v HR 4232 v povodí Svitavy (forma: prezenční, školitel: dr. V. Herber)
 • J. Rypl: Geomorfologický vývoj Novohradských hor se zaměřením na kryogenní reliéf. (forma: kombinovaná, školitel: dr. K. Kirchner)
 • M. Smetana:Dynamika biogeomorfologických procesů v říční krajině Strážnického Pomoraví. (forma: prezenční, školitel: dr. Z. Máčka)
 • J. Trávníček: Vývoj krajiny jižního okraje Drahanské vrchoviny. (forma: prezenční, školitel: dr. V. Herber)

4. ročník

 • M. Havlíček: Význam historických map pro studium změn krajiny v okrese Hodonín (forma: kombinovaná, školitel: dr. V. Herber)
 • J. Koželouh: Environmentální dopady prostorové expanze nákupních řetězců v ČR (forma: prezenční, školitel: doc. A. Hynek)
 • J. Sklenář: Analýza extrémních průtoků v povodí horní Svratky nad Kníničskou přehradou (forma: prezenční, školitel: prof. R. Brázdil)

5. ročník

 • M. Bělínová: Klima a hydrometeorologické extrémy v 19. století na Moravě a ve Slezsku (forma: prezenční, školitel: prof. R. Brázdil)
 • M. Doleželová: Srážkové poměry města Brna (forma: prezenční, školitel: prof. R. Brázdil)
 • L. Krejčí: Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních korytech lesních vegetačních stupňů ČR (forma: prezenční, školitel: dr. Z. Máčka)
 • L. Kubalíková: Suťové akumulace v hlubokých údolích na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny na příkladu údolí Dyje na území NP Podyjí (forma: prezenční, školitel: dr. K. Kirchner)
 • P. Raška: Systematický paleogeomorfologický výzkum suťových polí v Českém středohoří (forma: kombinovaná, školitel: dr. K. Kirchner)

6. ročník

 • O. Bohuslavová: Ekologie lišejníků odledněného území ostrova James Ross (forma: kombinovaná, školitel: doc. J. Elster)
 • S. Keyzlarová: Analýza vývoje a významu ekologicky stabilizujících aspektů současně využívané krajiny a jejich rentabilita na příkladu města Brna (forma: kombinovaná, školitel: dr. V. Herber)
 • V. Kohoutová Vlková: Hodnocení krajinného rázu vybraného území se zvláštním zřetelem na vegetaci a její proměny (forma: kombinovaná, školitel: doc. J. Lacina)
 • L. Peterková: Reliéf a geomorfologický vývoj řeky Svratky v Brněnském prostoru a v severozápadní části Bobravské vrchoviny (forma: kombinovaná, školitel: dr. K. Kirchner)
 • L. Vodová: Optimalizace ekologické sítě vybraného území na základě biogeografických podkladů (forma: kombinovaná, školitel: dr. M. Culek)

7. ročník

 • S. Cetkovský: Hodnocení vlivu antropogenních disturbancí na biotu v oblasti těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky (forma: kombinovaná, školitel: doc. J. Lacina)
 • P. Halas: Změny biodiverzity a krajinného rázu vybrané části povodí Svratky (forma: kombinovaná, školitel: doc. Jan Lacina)
 • W. Szarek: Bioklimatologické podmínky regionu severní Moravy a Slezska (forma: kombinovaná, školitel: prof. P. Prošek)
                                                                 _____________________________________
 • P. Dvořák: Změny ve využívání krajiny povodí dolní Jihlavy (forma: kombinovaná, školitel: dr. V. Herber)
 • O. Marvánek: Antropogenní ovlivnění georeliéfu horských oblastí se zvláštním zaměřením na chráněná území (forma: kombinovaná, školitel: dr. K. Kirchner)

Regionální geografie a regionální rozvoj

1. ročník

 • M. Blažek: Geografická data a jejich využití v regionálních analýzách (aplikace na modelové území Jihočeského kraje) (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • M. Foral: Vývoj hierarchie evropských metropolí na základě analýzy progresivního terciéru a školitelem (forma: prezenční, školitel: dr. I. Andráško)
 • J. Hrdá: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu v České republice (forma: kombinovaná, školitel: doc. J. Vystoupil)
 • F. Chvátal: Vliv dopravní dostupnosti na regionální a ekonomický rozvoj v ČR (forma: prezenční, školitel: dr. D. Seidenglanz)
 • J. Kuchyňka: Aplikace vztahových ukazatelů v geografickém výzkumu (forma: prezenční, školitel: dr. O. Mulíček)
 • B. Krejčová: Migrace a mobilita obyvatelstva v Libereckém kraji (fprma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • T. Lorenc: Problematika rozvoje nejmenších obcí ČR (s důrazem na budoucnost a životaschopnost nejmenších obcí vybraného kraje) (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • A. Nogová: Transformace vysokého školství v České republice po roce 1989: regionální aspekty (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • D. Rygálová: Srovnání vnitřní prostorové struktury měst Olomouc a Graz se zaměřením na socioekonomický vývoj – komparativní studie (forma: prezenční: školitel: doc. Z. Szczyrba)
 • O. Šerý: téma (forma: prezenční, školitel: titul, jméno)
 • J. Vachuda: téma (forma: prezenční, školitel: titul, jméno)
 • P. Voda: Volební geografie ČR (forma: prezenční, školitel: dr. P. Daněk)

2. ročník

 • M. Boček: Sociální a ekonomická typologie správních obvodů ORP (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Daniel: Proměny prostorové organizace českých zemí: reflexe historického vývoje po roce 1918 (forma: prezenční, školitel: doc. Z. Szczyrba)
 • I. Machalová: Problematika intermodální dopravy osob v kontextu evropských měst zapojených do projektu CIVITAS ELAN (forma: kombinovaná, školitel: dr. D. Seidenglanz)
 • O. Machek: Moravská města – jejich vývoj a vnitřní struktura (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Sudíková: Vývoj, postavení a perspektivy lázeňství a lázeňského cestovního ruchu v ČR (forma: prezenční, školitel: doc. J. Vystoupil)
 • R. Štědroň: Transformace průmyslu Ostravské aglomerace (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Věžník)
 • J. Trojan: Dopady regionální politiky na rozvoj mikroregionů (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • P. Vodáková: Politika regionálního rozvoje v Libereckém kraji (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Zouhar: Objekty druhého bydlení v Jihomoravském kraji (forma: prezenční, školitel: doc. J. Vystoupil)

3. ročník

 • M. Bártová: Pracovní migrace cizinců a její význam pro trh práce. (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Beneš: Venkovský prostor a jeho rozvoj po vstupu ČR do EU. (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • M. Červenková: Letecká doprava jako faktor rozvoje cestovního ruchu. (forma: prezenční, školitel: dr. D. Seidenglanz)
 • J. Hercik:   (forma: prezenční, školitel: doc. Z. Szczyrba)
 • J. Holeček: Partnerství a spolupráce organizací cestovního ruchu jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví. (forma: prezenční, školitel: doc. J. Vystoupil)
 • O. Konečný: Zemědělství jako nástroj údržby a ochrany krajiny v kontextu SZP EU na území ČR. (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • L. Marešová:   (forma: prezenční, školitel: dr. O. Mulíček)
 • R. Osman: Městská teritorialita na příkladu města Brna. (forma: prezenční, školitel: dr. P. Daněk)
 • I. Pagáčová: Prostorové aspekty transformace průmyslu Střední Moravy (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • P. Šimáček:   (forma: prezenční, školitel: doc. Z. Szczyrba)
 • M. Uhnavá:   (forma: prezenční, školitel: doc. J. Vystoupil)
 • L. Zvěřina: Progresivní terciér v ČR a jeho vliv na regionální rozvoj. (forma: prezenční, školitel: dr. J. Maryáš)

4. ročník

 • B. Frantál: Prostorová strukturace vnímání a vědomí regionálních a lokálních identit: analýza a kartografická reprezentace s využitím metod mentálního mapování (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Hanáková: Suburbanizace v ČR a v zahraničí: shodné znaky a rozdíly (na příkladu modelových oblastí) (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Hromková: Vliv hospodářského úpadku na etnické vztahy a politický vývoj ve státech střední Asie (forma: prezenční, školitel: dr. P. Daněk)
 • V. Hruška: Možnosti rozvoje venkovského regionu po vstupu ČR do EU (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • D. Jánošík: Inovační potenciál: urbánní vs. rurální regiony (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • M. Janota: Regionální rozvoj pohraničí na příkladu vybraného kraje nebo euroregionu s důrazem na přeshraniční spolupráci (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • S. Kraft: Transformace prostorově-obslužného systému hromadné dopravy na příkladu Plzeňského kraje (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • L. Lněnička: Strukturální fondy jako řešení regionálních disparit na příkladu vybraného regionu ČR (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Věžník)
 • M. Pacasová: Socioekonomický rozvoj vnitřního města (forma: prezenční, školitel: dr. O. Mulíček)
 • T. Vágai: Regionální rozvoj Frýdlantska (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Hynek)
 • V. Jaroš: Dopad pomoci ze strukturálních fondů EU 2004 až 2006 a 2007 až 2013 na hospodářství ČR se zaměřením na region soudržnosti Jihovýchod (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)

5. ročník

 • T. Boruta: Inovativní koncepty rozvoje IDS v polycentrických regionech na příkladu Moravskoslezského kraje (forma: kombinovaná, školitel: doc. Baar)
 • P. Kladivo Petr: Vliv těžařských společností na regionální rozvoj obcí Pardubického kraje (forma: prezenční, školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Koutský: Problematika transferu inovací v ekonomickém rozvoji regionu (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Nevěděl: Možnosti rozvoje venkovského regionu po vstupu ČR do EU (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • D. Michalec: Změny v rozmístění obyvatelstva v metropolitních oblastech ČR, jejich důsledky a snaha o regulaci (forma: prezenční, školitel: dr. P. Daněk)
 • I. Součková-Olšová: Vývoj prostorových vztahů v brněnské aglomeraci (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • H. Svobodová: Dopady CAP EU na zemědělství vybraného regionu (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Věžník)
 • P. Tonev: Změny v dojížďce obyvatelstva za prací v období transformace (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Zvara: Geografické problémy rozvoje cestovního ruchu jižní Moravy (forma: kimbinovaná, školitel: J. Vystoupil)

6. ročník

 • M. Bartoš: Regionálně geografická analýza rozvoje venkovských oblastí na příkladu vybraného regionu ČR (forma: prezenční, školitel: doc. A. Věžník)
 • E. Drápela: Marginální oblasti na území ČR a jejich vývoj v prostoru a čase (forma: kombinovaná, školitel: dr. V. Herber)
 • J. Preis: Geografické rysy pandemie HIV/AIDS (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • R. Šanda: Populační prognózy a regionální rozvoj (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)

7. ročník

 • M. Baštová: Transformace průmyslu města Plzně (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • P. Fišer: Mikroregiony Jihomoravského kraje (forma: kombinovaná, doc. V. Toušek)
 • T. Grulich: Dopravně geografické atributy nového integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Věžník)
 • V. Hubáčková: Slovácko – regionálně-geografická studie (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • R. Hubl: Geografické aspekty prostorové mobility obyvatelstva (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • Z. Macúchová: Regionálně-geografická analýza mikroregionů oblasti NUTS II – Střední Morava s důrazem na jejich hospodářství (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Toušek)
 • R. Sedláčková: Trvale udržitelný rozvoj městských komunit: mezinárodní přístup (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Hynek)
                                                                 _____________________________________
 • R. Brynda: Regionální geografická analýza hospodářství malých oblastí České republiky (se zaměřením na Čechy) (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Věžník)
 • T. Krejčí: Ekonomický potenciál „malých okresů“ v Jihomoravském kraji (forma: kombinovaná, dr. V. Toušek)
 • P. Sedláček: Urbánní rozvoj v České republice a v Kanadě: srovnávací studie (forma: kombinovaná, školitel: doc. A. Věžník)
 • M. Šrubař: Územní identifikace masových migrací obyvatelstva v karpatsko-balkánské oblasti ve 20. století (forma: kombinovaná, školitel: doc. S. Řehák)

Kartografie, geoinformatika a DPZ

1. ročník

 • K. Kněžínek: Aplikace GIS v terénním výzkumu (forma:kombinovaná, školitel: dr. Karel Staněk)
 • H. Kočová: téma (forma: prezenční, školitel: titul, jméno)
 • A. Kýnová: 3D model Brna a jeho použití pro modelování městského klimatu (forma: prezenční, školitel: doc. P. Dobrovolný)
 • Z. Prokop: Využití internetových mapových služeb pro tvorbu rastrově orientovaného GIS (forma: kombinovaná, školitel: dr. Karel Staněk)
 • H. Rybáková: Metody trojrozměrného kartografického modelování a vizualizace hlukových dat ve městech (forma: prezenční, školitel: dr. T. Řezník)

2. ročník

 • R. Bohovic: Sledování změn v krajině a její využití ve střední Asii (forma: prezenční, školitel: doc. P. Dobrovolný)
 • P. Duda: Senzorová kartografie a tvorba map pro životní prostředí (forma: prezenční, školitel: prof. M. Konečný)
 • J. Hiess: Analýza, kodifikace a implementace geoinformačních politik a integrace geoinformačních technologií v moderní elektronické veřejné správě (forma: kombinovaná, školitel: prof. M. Konečný)

3. ročník

 • J. Glos (forma: kombinovaná, školitel: prof. M. Konečný)
 • P. Janeček: Laserscaning a jeho aplikace v krizovém managementu. (forma: prezenční, školitel: doc. M. Drápela)
 • P. Kolisko (forma: kombinovaná, školitel: prof. M. Konečný)
 • E. Mulíčková: Sémantická integrace geografických dat. (forma: kombinovaná, školitel: doc. V. Talhofer)

4. ročník

 • J. Hanušová: Automatizované generování 3D vizualizace z geodatabází (forma: prezenční, školitel: dr. K. Staněk)
 • Š. Březinová (Salvetová): Geokolaborace prostřednictvím mapě podobných uživatelských rozhraní (forma: prezenční, školitel: prof. M. Konečný)
 • Z. Štěrba: Geoinformatika v oblasti.. (forma: prezenční, školitel: prof. M. Konečný)
 • J. Štrof: Detekce a vývoj říční sítě v území pomocí metod DPZ (forma: prezenční, školitel: doc. P. Dobrovolný)

5. ročník

 • Z. Podhrázský: Automatizované on-line modelování 3D digitálních plánů měst v jazyce VRML s využitím vektorových vrstev (ESRI shape-file) jako zdrojových dat (forma: prezenční, školitel: prof. M. Konečný)

6. ročník

 • Z. Němcová (Šťávová): Standardizace kartografické symboliky (forma: kombinovaná, školitel: prof. V. Voženílek)

7. ročník

 • V. Kaplan: Objektově orientovaná klasifikace obrazu a tvorba tematických map (forma: kombinovaná,
  školitel: doc. P. Dobrovolný)

 

Mateřská dovolená – přerušení DSP:

 • K. Tajovská: Digitální školní atlas České republiky (školitel: doc. M. Drápela)
 • K. Fárová: Kartografická vizualizace přírodních extrémů na Moravě a ve Slezsku (školitel: doc. P. Dobrovolný)
 • H. Karešová (Rothová)