Magisterské studium


Bakalářské studium
Doktorské studiumMagisterský studijní program Geografie a kartografie

Nezávisle na zvoleném oboru je cílem studia v navazujícím magisterském programu Geografie a kartografie upevnit a prohloubit znalosti, návyky a dovednosti, získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geografa a kartografa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geografických a kartografických oborech a v oblasti geografického, environmentálního a kartografického vzdělávání. Studijní program prohlubuje výrazněji specializaci na jednotlivé oblasti geografických věd a kartografie a na geografické vzdělávání (učitelství zeměpisu).

Absolvent je dobře obeznámen se vztahy a souvislostmi, tj. procesy v krajinné sféře Země, a osvojil si způsob myšlení, který mu umožňuje samostatně řešit složitější geografické a kartografické problémy v praxi. Je vybaven rutinní dovedností v oblasti práce s geografickými informačními systémy při řešení konkrétních problémů aplikačního rázu.

Absolvent se dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, na vysokých školách, v projekčních a plánovacích institutech a firmách, orgánech státní správy, apod. Je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů. Někteří z absolventů získají předpoklady pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

V rámci studia magisterského programu Geografie a kartografie si lze zvolit jeden z pěti studijních oborů:

Fyzická geografie

Studijní obor Fyzická geografie poskytuje teoretické a praktické poznatky týkající se přírodních složek a celků krajinné sféry a umožňuje poznání vztahů, souvislostí a procesů, ovlivňujících její stav a vývoj v prostoru a čase. Cílem studia je, aby si studenti v návaznosti na bakalářský stupeň rozšířili znalosti o základních složkách přírodního prostředí a o aplikované krajinné ekologii. Měli by získat schopnost jejich analýz i syntéz a hodnocení jejich vzájemných souvislostí.

Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti na stejnojmenný doktorandský program.

Geografická kartografie a geoinformatika

Studiem tohoto oboru si studenti prohlubují specializované znalosti v oblasti digitální kartografie a geografických informačních systémů (GIS) a získávají dovednosti ve využití nejnovějších technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace geografických (prostorových) informací.

Absolvent je schopen samostatné analytické práce v oblastech zpracování geografických dat pro účely jejich kartografické vizualizace jak v elektronické, tak i v analogové formě, se schopností svou práci automatizovat.

Absolventi najdou pracovní uplatnění především na všech pracovištích, kde se využívá kartografické vizualizace. Měli by být součástí týmů pracujících s GIS. Práce s GIS a prostředky DPZ jsou další možností uplatnění absolventů, vzhledem k plnohodnotnému rozsahu znalostí získaných v průběhu studia. Alternativou je i uplatnění v oblasti topografie nebo elektronické publikační činnosti, kde je ovšem nutné rozšíření znalostí získaných studiem.

Regionální geografie a regionální rozvoj

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Důraz je kladen na zvládnutí široké škály přístupů k regionu a na získání dovedností v analýze a výběru vhodných směrů rozvoje regionů v podmínkách trvalé udržitelnosti. Cílem studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů.

Uplatnění absolventů se předpokládá především v úřadech veřejné správy na úrovni municipální, regionální i centrální - specializované útvary veřejné správy (např. úřady práce). Další možnost uplatnění nabízejí projektové a konzultační organizace a agentury regionálního rozvoje, výzkumné instituty regionálního rozvoje, odborné struktury a agentury EU, vysoké školství. Předpokládá se i možnost návaznosti na stejnojmenný doktorandský program.

Sociální geografie

Studijní obor Sociální geografie rozšiřuje orientaci v geografických a příbuzných disciplínách, prohlubuje zvládnutí metod a technik geografické analýzy a zvyšuje schopnost samostatné interpretace současných sociálních, ekonomických a politických procesů na různých řádovostních úrovních. V neposlední řadě je zaměřen na praktické zvládnutí komunikace s představiteli obcí, regionů a dalších institucí. Studium obecných, resp. teoretických otázek poněkud převažuje nad osvojováním praktických dovedností.

Uplatnění absolventů: rezortní projektové organizace v dopravě, cestovním ruchu, v zemědělství a obslužné sféře. Podnikatelské subjekty v dopravě, zahraničním obchodě, cestovním ruchu, v obchodu s nemovitostmi.Výzkumné instituty regionálního rozvoje, sociologie, politologie a demografie, marketingové agentury a agentury výzkumu veřejného mínění. Úřady veřejné správy na úrovni municipální, regionální i centrální. Specializované útvary veřejné správy (např. statistické úřady). Projektové a konzultační organizace a agentury regionálního rozvoje. Odborné struktury a agentury EU a vysoké školství.

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Obor Učitelství geografie a kartografie v magisterském studiu je nabízen absolventům bakalářského studia tohoto oboru. Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování zeměpisu na střední škole. Cílem studia je vychovat středoškolské učitele zeměpisu. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v řadě geografických a kartografických disciplín a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele zeměpisu.

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel zeměpisu. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia, zkušenosti s profesní prostorovou představivostí i kreativní přístup k práci.