Okruhy závěrečných zkoušek
Bakalářské studium

Základy geografie a kartografie

Písemná zkouška má prokázat pochopení základů geografie a kartografie ve smyslu

 • osvojení obecných idejí geografického popisu reality a jejich konkretizaci v jednotlivých geografických disciplínách,
 • pochopení základních pojmů a představ těchto disciplin a jejich vzájemných souvislostí,
 • schopnost geograficky vyhodnotit konkrétní situace, formulovat klíčové problémy a navrhnout cesty jejich analýzy, vyhodnocení s formulací prognostických závěrů a opatření (alternativní scénáře řešení).

Zkušební okruhy

 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.
 5. Kartografie a geoinformatika - vymezení a definice prostorových dat, informací a znalostí .
 6. Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map. Generalizace prvků obsahu map.
 7. Globální tektonika a pohyby litosférických desek, vznik a přeměny hornin, vulkanizmus a zemětřesení.
 8. Exogenní geomorfologické procesy a tvary, strukturní geomorfologie.
 9. Oběh vody, hydrologické procesy.
 10. Světový oceán - struktura, procesy, vlastnosti vody.
 11. Voda na kontinentech – hydrologie povrchových a podpovrchových vod.
 12. Energetická bilance Země. Teplota vzduchu. Voda v atmosféře.
 13. Vítr. Globální cirkulace atmosféry. Systémy počasí.
 14. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 15. Stavební složky půdy, půdní vlastnosti, půdotvorné faktory a procesy, půdní profil, půdní horizonty
 16. Půdní pokryv Země, půdní klasifikace, půdní typy.
 17. Biosféra, ekosystém, ekologické faktory živých organizmů, struktura a fungování ekosystémů.
 18. Suchozemské biomy Země.
 19. Struktura energetických zdrojů ve světě.
 20. Vznik a vývoj zemědělství ve světě. Klasifikace zemědělství (základní formy subsistenčního a tržního zemědělství). Současná témata v geografii zemědělství (agroindustrializace, commodity chains, globalizace zemědělství, potravinový problém apod.).
 21. Význam a důsledky působení dopravy v prostoru. Konfigurace a vývoj dopravní sítě v území. Charakteristika základních druhů dopravy.
 22. Formy prostorové mobility obyvatelstva. Zákonitosti, příčiny a důsledky migrací. Přehled významných migrací v moderní historii. Azylanti a uprchlíci, modifikace mezinárodních migrací v současném světě.
 23. Demografický přechod, druhý demografický přechod, současná demografická situace ve světě.
 24. Urbanizace, sídelní systémy, hierarchie středisek.
 25. Ekonomická a kulturní globalizace, procesy a dopady
 26. Přírodní krajina Země - globiony, zóny, výškové stupně, složky, procesy.
 27. Kulturní krajiny Země - interakce člověka a přírody, funkční typy.
 28. Ekologie krajiny - percepce, úpravy, ochrana a využívání, LANDEP, EIA, SEA.
 29. Fyzickogeografické regiony - struktura, hierarchie, procesy, identifikace.
 30. Socioekonomické regiony - struktury, hierarchie, procesy, identifikace.
 31. Fyzickogeografické a socioekonomické regiony Čech a Moravy.
 32. Analýza závislosti geografických jevů.
 33. Metody a postupy analýzy časových řad v geografii.
 34. Využití vícerozměrných metod v geografii
 35. Geografická paradigmata, geografický výzkum, analýzy a syntézy, teorie, empirie a aplikace v geografii

Fyzická geografie

Ústní zkouška prokazuje pochopení základů fyzické geografie, vztahů, procesů a souvislosti ve fyzickogeografické sféře jako celku, stejně jako v jejích jednotlivých složkách.

Zkušební okruhy

 1. Strukturní geomorfologie pevnin, endogenní procesy a tvary, typy reliéfu Země, morfostruktury.
 2. Dynamická geomorfologie pevnin, exogenní procesy a tvary, morfoskulptury.
 3. Půdní klasifikace a názvosloví, mezinárodní půdní klasifikace, Taxonomický klasifikační systém půd ČR.
 4. Půda jako složka terestrických ekosystémů, funkce půdy, dopady lidské činnosti na půdu, geografické informace o půdě.
 5. Biota a anorganické složky přírodního prostředí.
 6. Biocenóza, geobiocenóza, ekosystém.
 7. Energetická podstata atmosférických procesů a klimatického systému.
 8. Meteorologické prvky a jevy a jejich klimatologické charakteristiky.
 9. Cirkulace atmosféry, předpověď počasí
 10. Základní klimatotvorné faktory, modelování klimatu, klimatické scénáře a dopady.
 11. Povrchové vody - odtokové a režimové charakteristiky, hydrologické předpovědi.
 12. Druhy podpovrchových vod, jejich vlastnosti a význam.
 13. Světový oceán.
 14. Technika fyzickogeografického výzkumu.
 15. Ekologické podmínky a ekologické faktory, konjunktivní a disjunktivní areál.
 16. Fyzickogeografická regionalizace - mikroregiony, složky, podklady.
 17. Ochrana přírody a krajiny.
 18. Krajinná ekologie jižní Moravy, chráněná území, zemědělská krajina.

Humánní geografie

Ústní zkouška prokazuje pochopení systému humánní geografie, včetně souvislostí a vztahů mezi ekonomickými, sociálními a společenskými procesy a jevy.

Zkušební okruhy

 1. Rozšíření a rozmístění obyvatelstva na Zemi, vývoj počtu obyvatel světa, aktuální demografická situace světa.
 2. Základní teoretická východiska demografie: teorie demografického přechodu, teorie druhého demografického přechodu.
 3. Analýza přirozené reprodukce obyvatelstva
 4. Prostorová mobilita obyvatelstva
 5. Struktura obyvatelstva
 6. Sídelní systémy a geografie měst
 7. Světová ekonomika na počátku 20. století a na přelomu 20. a 21. století
 8. Surovinové zdroje světa. Energetika ve světě
 9. Hutnictví a strojírenství - svět, Evropa, Česká republika
 10. Ostatní odvětví průmyslu - svět, Evropa, Česká republika
 11. Světová potravinová bilance, problém hladu ve světě
 12. Geografické aspekty transformace zemědělství České republiky
 13. Společná agrární politika Evropské unie a Česká republika
 14. Klasifikace dopravy a vazby jednotlivých druhů dopravy na prostředí
 15. Hodnocení vybavenosti území dopravní infrastrukturou. Dopravní systémy a sítě. Dopravní terminály.
 16. Význam a důsledky působení dopravy v prostoru. Dopravní politika v EU a v ČR.
 17. Geografie služeb, výrobní a spotřebitelské služby, charakteristiky a prostorové rozložení
 18. Potenciál krajiny pro turismus. Motivace turismu. Formy spotřeby v turismu a jejich důsledky (masový turismus × nové formy turistické spotřeby).
 19. Vznik a vývoj turismu. Základní charakteristika současného turismu, geografické rozložení turismu ve světě.
 20. Demografické informace: obyvatelstvo a jeho struktura, pohyb obyvatelstva - dostupnost, objektivita a územní podrobnost informací, srovnávací ukazatele.
 21. Cenzy, statistické výkazy a výběrová šetření v české statistice, jejich využitelnost v regionálních geografických studiích.
 22. Informace o výrobě (data OSN, FAO, Eurostat, ČSÚ) - srovnávací ukazatele s důrazem na regiony v ČR.
 23. Informace o nevýrobní sféře (data OSN, Eurostat, ČSÚ) - srovnávací ukazatele s důrazem na regiony v ČR.
 24. Techniky regionálního výzkumu (rozhovor, anketa, dotazníkové šetření), výběr respondentů, formulace otázek, reprezentativnost, interpretace výsledků.

Tematická kartografie a základy kartografie

Písemná zkouška má prokázat pochopení základů tématické kartografie a obecné geografické kartografie ve smyslu

 • osvojení si základních principů geografické kartografie
 • schopnost kartografického modelování reality v návaznosti na geografické disciplíny
 • znalosti základních principů tématické kartografie a schopnosti jejich aplikace na konkrétním příkladě

Zkušební okruhy

 1. Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map. Anamorfní mapy. Kartografický jazyk. Kartografická interpretace
 2. Definice, základní činitelé a metody generalizace. Postupy a řešení v klasické a počítačové kartografii. Generalizace prvků obsahu map: topografických, tematických, geografických.
 3. Přehled kartografických technik a měření. Metody kartometrie. Uplatnění kartometrie v topografii a tematické kartografii
 4. Analogové zdroje v kartografii: mapové sbírky, analogová mapová a atlasová díla.
 5. Státní mapová díla, významná produkce map a atlasů v soukromém sektoru (autoatlasy, turistické mapy, aj.)
 6. Vymezení a definování základních pojmů mapová sémiotika, mapový jazyk a mapový znak, vývoj koncepcí tvorby znakových soustav.
 7. Legenda mapy a sémantika mapových znaků.
 8. Mapová syntaxe - zobrazení, mapová osnova, lokační a typizační principy.
 9. Pojem a charakteristika zkreslení. Pojem zkreslení, jeho druhy, praktické důsledky pro zobrazení objektů a jevů, vztah zkreslení a měřítka map.
 10. Zobrazení referenčního elipsoidu na kouli. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 11. Srovnání kartografie v analogovém a digitálním prostředí
 12. Klasifikace kvantitativních dat pro kartografické účely.
 13. Principy kartografické vizualizace v elektronickém prostředí
 14. Definice a použití značkových klíčů v elektronickém prostředí
 15. Obsah a náplň tematických map.
 16. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení.
 17. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních údajů do mapy.
 18. Grafické způsoby pro znázornění kvantitativních údajů do mapy.
 19. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy.

Dálkový průzkum Země

Ústní zkouška prokazuje pochopení základů metod dálkového průzkumu Země, základních postupů zpracování obrazových materiálů DPZ a schopnosti využívání obrazových dat pro tématické mapování.

Zkušební okruhy

 1. Systém DPZ, základní konfigurace, rozdělení metod
 2. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů a využitelnost pro tématické mapování
 3. Multispektrální snímkování a tematické mapování krajiny - využití v aplikacích ochrany přírody
 4. Konvenční metody snímkování a jejich využitelnost pro tvorbu a obnovu kartografických děl
 5. Základní charakteristika digitálního obrazového záznamu
 6. Možnosti studia dynamiky jevů v krajině s využitím obrazových záznamů DPZ
 7. Základní oblasti využití dat DPZ, aplikace v různých oblastech lidské činnosti.
 8. Mapování s využitím dat DPZ, domácí a mezinárodní projekty, zdroje dat.
 9. Metody předzpracování digitálního obrazu. Radiometrické a atmosférické korekce - podstata chyb a principy základních algoritmů
 10. Geometrická transformace obrazu, tvorba družicových map
 11. Metody zvýrazňování a klasifikace vegetační složky krajiny na obrazových materiálech DPZ
 12. Vodní objekty na družicových snímcích - metody zvýrazňování a klasifikace
 13. Princip automatické klasifikace obrazu, obecné postupy řízené a neřízené klasifikace
 14. Možné přístupy ke klasifikaci digitálního obrazu. Fuzzy klasifikátory, princip klasifikace neuronovými sítěmi, texturální klasifikace, kontextuální klasifikace,
 15. Termální a radarové snímky, zpracování radarových obrazových dat, základní algoritmy, filtrace a texturální analýza, příklady použití radarových snímků
 16. Možnosti využití metod DPZ pro tvorbu tematických map. Metody interpretace snímků.
 17. Možnosti využití metod DPZ pro mapování polohopisu a výškopisu
 18. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování
 19. Potenciál dat získaných distančním snímáním pro tvorbu DMT
 20. Metody tvorby map druhů povrchů (land cover) s využitím multispektrálních snímků

Geoinformatika (pro obor Geografická kartografie a geoinformatika)

Ústní zkouška prokazuje pochopení základů geoinformatiky, principů tvorby GIS a orientaci v jejich využití jak pro kartografické účely tak i pro podporu rozhodování.

Zkušební okruhy:

 1. Předmět výzkumu a základy geoinformatiky
 2. Principy a tvorba GIS
 3. Datové modely v GIS
 4. Využití GIS pro podporu rozhodování
 5. Databázové modely
 6. Prostorová data v databázových systémech
 7. Metagrafický systém SVG + XML
 8. Prezentování geodat na internetu
 9. Použití JavaScriptu v SVG pro kartografickou tvorbu
 10. GPS - systém, teoretické základy
 11. Využití a implementace GPS systému v různých oborech (turistika, navigace, geodézie, vojenství, letectví, GIS ...)
 12. Globální projekty a úloha kartografie a GIS při jejich řešení

Geoinformatika (pro Aplikovanou geografii)

Ústní zkouška z předmětu geoinformatika má ověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z oblasti kartografických metod, GIS a dálkového průzkumu Země.

Zkušební okruhy

 1. Kartografická zobrazení.
 2. Kartografické vyjadřovací prostředky a obsah map
 3. Kartografická generalizace
 4. Základní a tematická mapová díla a atlasy ČR.
 5. Jazyková koncepce mapy a základní hlediska jeho organizace, morfografie znaků a mapová syntaxe, funkce map, mapové styly.
 6. Speciálně tematický obsah map a grafické způsoby jeho znázornění. Kompoziční, koncepční a konstrukční řešení tematických map, způsoby práce s tematickými kartografickými produkty a jejich využívání
 7. Prezentace prostorové informace. Vhodné datové modely a jejich charakteristika Druhy geometrických a popisných geografických dat v GIS
 8. Analytické nástroje GIS - přehled metod
 9. Statistický popis prostorového uspořádání objektů
 10. Přehled základních interpolačních algoritmů
 11. Mapová algebra
 12. Geografická data v prostředí WWW, internetové technologie a prezentace prostorových dat
 13. Možnosti využití metod DPZ pro tvorbu tematických map. Metody interpretace snímků.
 14. Možnosti využití metod DPZ pro mapování polohopisu a výškopisu
 15. Konvenční metody snímkování a jejich využitelnost pro tvorbu a obnovu kartografických děl
 16. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování
 17. Potenciál dat získaných distančním snímáním pro tvorbu DMT
 18. Globální poziční systémy a možnosti jejich využití pro mapování v kartografii
 19. Uchovávání, analýza a prezentace prostorové informace metodami geoinformatiky v krajinné ekologii (resp. v oblasti státní správy a samosprávy)

Trvale udržitelný rozvoj

Ústní zkouška z předmětu Trvale udržitelný rozvoj má ověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z oblasti environmentální geografie a principů trvale udržitelnosti.

Zkušební okruhy

 1. Planetární ekosystém: prostorová strukturace, globiony a jejich propojení biogeochemickými oběhy, synergie a synergetika, zranitelnost
 2. Interakce příroda-společnost: kulturní krajina, využívání přírodních zdrojů, krajinné ekosystémy: procesní pojetí
 3. Je vše v přírodě zdrojem? Režimy využívání přírody, obnovitelnost/neobnovitelnost, alternativní zdroje látkové a energetické, odpady a co s nimi?
 4. Diverzita krajiny, biodiverzita, kulturní diverzita, ochrana přírody/krajiny
 5. Environmentální ekonomie a politika, Pečujeme o Zemi, Lokální Agenda 21
 6. KESEP - vyvažování kulturních, ekonomických, sociálních, environmentálních/ekologických a politických změn v krajině
 7. Procedury EIA ( environmental impact assessment) a SEA ( strategic environmental assessment), environmentální audity
 8. Životní prostředí v regionální politice, zkušenosti zemí EU, USA a Kanady, česká praxe
 9. Environmentální myšlení, morálka, odpovědnost, vzdělávání, výchova, osvěta
 10. Environmnetální strategie, programy a projekty - praxe na krajské úrovni
 11. Nástroje pro trvalou udržitelnost, legislativa a legitimita, tematizace
 12. Role státní správy, samosprávy a nevládních organizací v trvalé udržitelnosti

Regionální politika a regionální rozvoj

Ústní zkouška má prokázat schopnost studenta orientovat se v základních otázkách a problémech v oblasti regionální politiky a regionální rozvoje s výrazným akcentováním praktického zaměření předmětu.

Zkušební okruhy

 1. Hlavní ekonomické teorie a jejich uplatnění v teorii regionálního růstu.
 2. Nástroje regionální politiky - makroekonomické, mikroekonomické a ostatní.
 3. Pozice regionální politiky v zemích EU; vývoj, cíle, hospodářsky slabé regiony, strukturální fondy.
 4. Pojetí regionální politiky v ČR po roce 1989, vývoj, legislativa, programy MPO, MZe a MPSV; fondy EU (Phare).
 5. Regionální operační plány, strategie a programy rozvoje krajů, menších územních celků a obcí.
 6. Demografické informace: obyvatelstvo a jeho struktura, pohyb obyvatelstva - dostupnost, objektivita a územní podrobnost informací, srovnávací ukazatele.
 7. Cenzy, statistické výkazy a výběrová šetření v české statistice, využitelnost v regionálních geografických studiích.
 8. Informace o výrobě - OSN, FAO, Eurostat, ČSÚ - s důrazem na regiony v ČR, srovnávací ukazatele.
 9. Informace o nevýrobní sféře - OSN, Eurostat, ČSÚ - s důrazem na regiony v ČR, srovnávací ukazatele.
 10. Techniky terénního regionálního výzkumu - rozhovor, anketa, dotazníkové šetření, výběr respondentů, formulace otázek, reprezentativnost, interpretace výsledků.
 11. Zaměstnanost a nezaměstnanost ve vyspělých tržních ekonomikách, tranzitivních ekonomikách a v rozvojových zemích.
 12. Strukturální změny v zaměstnanosti na území ČR; regionální a odvětvový přehled; volná pracovní místa.
 13. Nezaměstnanost v ČR, vývoj po roce 1989, příčiny regionálních rozdílů.
 14. Problémové skupiny obyvatelstva a jejich uplatnitelnost na trhu práce v ČR; dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a zdravotně postižení - geografická analýza.
 15. Zahraniční pracovní migrace v ČR a v ostatních zemích Evropy; podmínky pro zaměstnávání cizinců (pracovní povolení úřadů práce, živnostníci, občané SR).