Okruhy závěrečných zkoušek
Magisterské studium

* pro pětileté magisterské studium

Obecná fyzická geografie

Zkušební okruhy

 1. Geografické myšlení, jeho vývojové etapy a soudobé trendy ve fyzické geografii.
 2. Fyzickogeografická sféra a její prostorová diferenciace.
 3. Přírodní geokomplex a geosystém. Prvky, složky a vazby v přírodních geosystémech.
 4. Oběh hmoty a energie v přírodních geosystémech, homeostatické a autoregulační mechanismy.
 5. Globální klima a atmosférické procesy v krajinné sféře Země.
 6. Globální geomorfologie a megamorfostruktury Země
 7. Globální hydrologie.Hydrické systémy a fluviální procesy
 8. Obecná pedogeneze, vztah pedogenetických procesů ke zvětrávání hornin.
 9. Krajinné ekosystémy Země - jejich struktura a ovlivnění člověkem
 10. Prostorová diferenciace fyzickogeografických procesů.
 11. Globální a regionální změny a jejich dopady na fyzickogeografické procesy.
 12. Přírodní zdroje a jejich využívání.
 13. Přírodní katastrofy a hazardy
 14. Modelování a další výzkumné techniky ve fyzické geografii a jejich dílčích disciplínách
 15. Fyzickogeografické podklady jako součást územně-plánovací dokumentace
 16. Fyzická geografie v regionálním rozvoji krajů a oblastí České republiky

Doporučená literatura

 1. White, I.D., Mottershead, D.N., Harrison, S.J. (1986): Environmental Systems. An Introductory Text. Allen and Unwin, 495 p.
 2. Strahler, A., Strahler, A. (2000): Introducing Physical Geography. Wiley, 575 p.
 3. UNDP (2000): World Resources, People and Ecosystems, Frying Web of Life. Oxford, Elsevier, 389 p

Teorie a metodologie humánní geografie

Zkušební okruhy

 1. Soudobé trendy, školy a témata v humánní geografii
 2. Povaha geografických jevů, problém opakovatelnosti a místo geografie v systému věd
 3. Koncepce regionu v humánní geografii a jejich teoretická východiska
 4. Modely prostorových interakcí - jejich obecné znaky a příklady aplikací
 5. Metody vymezování nodálních regionů a příklady jejich využití
 6. Nerovnoměrný rozvoj světa - interpretace jeho příčin a důsledků
 7. Diskurz rozvoje a jeho kritika
 8. Teorie nacionalismu
 9. Geopolitické modely a jejich kritika; geopolitické formace
 10. Vztah funkční regionalizace a územněsprávního členění
 11. Vztah strategického a územního plánování

Doporučená literatura

 1. Hampl. M., Gardavský, V., Kühnl, K. (1987) Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: Univerzita Karlova.
 2. Taylor, P. J. (1993) Political Geography. World-economy, Nation-state and Locality, 3rd. ed., Harlow: Longman.
 3. Peet, R. (1999): Modern geographical thought. Oxford, Blackwell Publishers, 342 p.

Geografické aspekty veřejné správy a regionálního rozvoje

Zkušební okruhy

 1. Územně plánovací činnost a kompetence v ní
 2. Praktická činnost při územním plánování malého území
 3. Úloha urbanismu, jeho vazby s geografií měst
 4. Hlavní ekonomické teorie a jejich uplatnění v teorii regionálního růstu.
 5. Nástroje regionální politiky - makroekonomické, mikroekonomické a ostatní.
 6. Pozice regionální politiky v zemích EU; vývoj, cíle, hospodářsky slabé regiony, strukturální fondy.
 7. Pojetí regionální politiky v ČR po roce 1989, vývoj, legislativa, programy rezortů, fondy EU.
 8. Regionální operační plány, strategie a programy rozvoje krajů, menších územních celků a obcí.
 9. Zaměstnanost a nezaměstnanost ve vyspělých tržních ekonomikách, tranzitivních ekonomikách a v rozvojových zemích.
 10. Strukturální změny v zaměstnanosti na území ČR; regionální a odvětvový přehled; volná pracovní místa.
 11. Nezaměstnanost v ČR, vývoj po roce 1989, příčiny regionálních rozdílů.
 12. Problémové skupiny obyvatelstva a jejich uplatnitelnost na trhu práce v ČR; dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a zdravotně postižení - geografická analýza.
 13. Zahraniční pracovní migrace v ČR a v ostatních zemích Evropy; podmínky pro zaměstnávání cizinců v ČR.
 14. Regionální udržitelnost, lokální Agenda 21
 15. Transformace hospodářství - srovnání České republiky a Slovenska
 16. Veřejná správa a územně správní reforma - srovnání České republiky a Slovenska
 17. Geografické myšlení, soudobé trendy v regionální geografii

Doporučená literatura

 1. Bailly, A. et al.: Les concepts de la géographie humaine. Paris-Milano- Barcelona-Bonn, Masson 1991. 248 s. ISBN 2-225 82494-0.
 2. Berthiaume, M.: La communauté européenne. Paris, Vuibert 1993. 213 s. ISBN 2-7117-8455-X.
 3. Haggett, P.: Geography: the Global Synthesis. Prentice Hall 2001.

Tematická kartografie v elektronickém prostředí

Zkušební okruhy

 1. Principy počítačové grafiky
 2. Metagraficke systémy
 3. Metagraficke systémy poscriptové rodiny
 4. Systémy pro správu fontů
 5. Návrh a použití symbolů
 6. Barevné modely a jejich konverze
 7. Model kartografické vizualizace v elektronickém prostředí
 8. Klasifikace kvantitativních dat pro účely kartografické vizualizace
 9. Tvorba choropletových a chorochromatických map
 10. Tvorba kartodiagramů
 11. Problematika tisku a předtiskové přípravy
 12. Výstupní formáty pro kartografickou vizualizaci
 13. Publikace kartografických dat na www - serverové systémy
 14. Publikace kartografických dat na www - klientské systémy
 15. GML a XSLT

Doporučená literatura

 1. ROBINSON, A.H., MORRISON, J.L., MUEHRCKE, P.C., KIMERLING, A.J., GUPTILL, S.C. (1995): Elements of Cartography. Sixth Edition. Wiley & Sons. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore. 674 s.
 2. KRAAK, M., J., ORMELING, F. (1996): Cartography: Vizualization of Spatial Data. Dorchester, Longman, 222 s.
 3. HOJOVEC, V. a kol. (1987): Kartografie, GKP, Praha, 660 s.

Regionální fyzická geografie

Zkušební okruhy

 1. Regionální koncept v geografii.
 2. Fyzickogeografická regionalizace - regiony, jejich utváření, hodnocení struktury a hierarchie regionů.
 3. Vymezení a charakteristika fyzickogeografických regionů Země
 4. Prostorová diferenciace fyzickogeografických komplexů
 5. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Evropy.
 6. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Asie
 7. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Severní Ameriky
 8. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Jižní Ameriky.
 9. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Afriky.
 10. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Austrálie a Oceánie.
 11. Fyzickogeografický profil polárních oblastí.
 12. Fyzickogeografické regiony České republiky.
 13. Regionální fyzická geografie moří a oceánů.
 14. Světová strategie ochrany přírody a krajiny.

Doporučená literatura

 1. Král, V. (1999): Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha, 348 s.
 2. Encyclopédie géographique (1991): Paris, Librairie Générale Francaise, 1117 p.
 3. Cole, J. (1996): Geography of the World's Major Regions. Routledge.

Krajinná ekologie

Zkušební okruhy

 1. Krajinné ekosystémy na globální úrovni.
 2. Chorické krajinné ekosystémy.
 3. Topické krajinné ekosystémy.
 4. Prostorová strukturace krajiny.
 5. Kulturní krajiny - interakce člověka a přírody, přírodní kapitál.
 6. Změny v krajině - stabilita a kontingence, trvalá udržitelnost.
 7. Údržba, úpravy, proměny a přeměna kulturní krajiny.
 8. Venkovská krajina a její ekosystémy.
 9. Městská/příměstská krajina - urbánní ekosystém.
 10. Znečištění, odpady, poruchy, rizika, pohromy, zranitelnost krajiny.
 11. Bilance toků látek a energie v krajinných ekosystémech.
 12. Voda v krajině, biodiverzita, systémy ekologické stability
 13. Aplikovaná krajinná ekologie

Doporučená literatura

 1. Forman, R., Godron M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.
 2. Duvigneaud, P. (1988): Ekologická syntéza. Academia, Praha, 414 s.
 3. UNDP (2000): World Resources, People and Ecosystems, Frying Web of Life. Oxford, Elsevier, 389 p.
 4. Miller, G. T. (1998): Living in the Environment. Principles, Conections, and Solutions. Wadsworth, 761 p.
 5. Naveh, Y., Lieberman, A. (1994): Landscape Ecology. Theory and Application. Springer Verlag, 360 p.

Ekonomická geografie

Zkušební okruhy

 1. Role hospodářské politiky v době globalizace
 2. Reillyho a gravitační model: jejich varianty a aplikace
 3. Vztah životního prostředí a tržní ekonomiky, kontradikce z něj vyplývající a strategie používané k jejich řešení
 4. Ekonomické, administrativní a právní nástroje v environmentální politice
 5. Politika sociální a ekonomické soudržnosti EU: východiska, cíle, principy a nástroje
 6. Regionální politika ČR: principy a nástroje
 7. Strategické plánovací dokumenty: jejich cíle, postup zpracování a implementace (na konkrétních příkladech)
 8. Metody vymezování mikroregionů a subregionů: geografické a administrativní přístupy. Strategie rozvoje mikroregionů ČR
 9. Koncept trvale udržitelného rozvoje a nástroje podporující jeho prosazování
 10. Přístupy k řešení environmentálních problémů na lokální, regionální i globální úrovni
 11. Produkční strategie zemědělství a potravinářství v liberální tržní ekonomice
 12. Transformace zemědělství v České republice
 13. Typy zemědělství v rozvojových zemích; agrární modely.
 14. Územně plánovací dokumentace

Doporučená literatura

 1. Haggett, Peter (2001): Geography. the Global Synthesis. Prentice Hall.
 2. Hampl, Martin (ed.) (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: Přírodovědecká fakulta UK.
 3. Knox, Paul, Agnew, John (1998): The Geography of the World Economy. 3rd. ed. London: Arnold.

Sociální geografie a geodemografie

Zkušební okruhy

 1. Potenciál obyvatelstva
 2. Územní koncentrace obyvatelstva: vývoj, řádovostní diferenciace a regionální variabilita a její společenské důsledky
 3. Národ a nacionalismus a jejich soudobá interpretace
 4. Politika strukturálního přizpůsobení a její důsledky pro život ve venkovských oblastech třetího světa
 5. Sociologie zemědělství a venkova, důsledky urbanizace na venkově
 6. Diverzita venkova
 7. Výživa a hlad ve světě: příčiny a přístupy k řešení
 8. Vybraný politický a/nebo sociální konflikt současného světa: analýza příčin, charakteristika stran konfliktu a jejich cílů, strategie řešení a podmínky jejich úspěšnosti
 9. Řešení střetů v územním plánu malého území

Doporučená literatura

 1. Anderson, K., Gale, F. (eds.) (1992): Inventing Places: Studies in Cultural Geography. Melbourne: Longman.
 2. Hodder, R. (2000): Development Geography. London: Routledge.
 3. Johnston, R. J., Taylor, P. J. (1988): A World in Crisis? Geographical Perspectives, 2nd. ed, Oxford: Blackwell.

Regionální geografie světa

Zkušební okruhy

 1. Geografie USA,
 2. Geografie Kanady a Mexika
 3. Geografie Střední Ameriky
 4. Geografie Jižní Ameriky - andské státy,
 5. Geografie Jižní Ameriky - Brazílie a laplatské státy
 6. Geografie severní a saharské Afriky
 7. Geografie subsaharské Afriky
 8. Geografie Indie
 9. Geografie Číny
 10. Geografie Japonska
 11. Geografie asijské části Ruska, geografie střední a jihozápadní Asie
 12. Geografie Austrálie a Oceánie
 13. Geografie světového oceánu - využívání přírodního bohatství, regionální rozdíly

Doporučená literatura

 1. Encyclopédie géographique (1991): Paris, Librairie Générale Francaise, 1117 p.
 2. Cole, J. (1996): Geography of the World's Major Regions. Routledge.
 3. de Souza, A.R, Stutz, F. P.(1994): The world economy : resources, location, trade, and development - 2nd ed.. - New York : Macmillan Publishing, 708 p.

Regionální geografie Evropy, evropská integrace

Zkušební okruhy

 1. Fyzická geografie Evropy - geologie, orogeneze, nerostné bohatství
 2. Fyzická geografie Evropy - klima, vodstvo, biota
 3. Obyvatelstvo Evropy, kulturní geografie Evropy
 4. Ekonomická geografie států západní Evropy - rozvojové póly a rozvojová území, hlavní průmyslové oblasti v konverzi,
 5. Ekonomická geografie států střední, jihovýchodní a východní Evropy (bez Ruska) - územní diferenciace, rozvojové možnosti, místní a regionální konflikty
 6. Geografie Slovenska - reliéf, klima, vodstvo, biota
 7. Geografie Slovenska - obyvatelstvo a sídla, hospodářství a jeho transformace
 8. Česko-německé vztahy a jejich vliv na českou (československou) státnost
 9. Česko-slovenské vztahy a jejich vliv na českou (československou) státnost
 10. Rakousko-Uhersko a vznik Československa
 11. Evropská unie - geneze, základní dokumenty, hlavní unijní instituce
 12. Praktické uplatňování kompetencí EU, programy, současné tendence v EU, euroregiony
 13. Evropská unie - acquis communautaire, rozšiřování EU, přibližování České republiky k EU
 14. Regionální soustava NUTS
 15. Geopolitické změny v Evropě po pádu bipolárního modelu, možné scénáře vývoje
 16. Geografie regionů evropské části Ruska
 17. Současné problémy transformace hospodářství v Rusku

Doporučená literatura

 1. Berthiaume, M.: La communauté européenne. Paris, Vuibert 1993. 213 s.
 2. Pinder, D. : The new Europe, economy, society and environment. Chichester-New York-Weinheim-
 3. Brisbane-Singapore-Toronto, Wiley 1998. 494 s.
 4. Encyclopédie géographique. Paris, Librairie Générale Francaise, 1991. 1117 s.

Geografické informační systémy

Zkušební okruhy

 1. GIS - definice a vymezení pojmu z různých pohledů, základní součásti a funkce GIS
 2. Prostorová data, prezentace prostorové informace v GIS, používané datové modely
 3. Transformace datových modelů
 4. Kartografická zobrazení v nástrojích GIS, transformace mezi zobrazeními
 5. Pružná transformace
 6. Prvky geodatabázového systému - slovník dat, indexy a metadata
 7. Návrh geodatabáze
 8. Principy editace geometrické složky prostorových dat
 9. Prostorové dotazování
 10. Doporučení a standardy OpenGIS
 11. Integrace obrazových dat dálkového průzkumu Země v GIS
 12. Využití a implementace GPS systémů v GIS
 13. Internetové technologie a prezentace prostorových dat
 14. Principy existujících systému pro tvorbu GIS

Doporučená literatura

 1. LONGLEY, P.A., GOODCHILD, M., F., MAGUIRE, D., J., RHIND, D.W. (2001): Geographic Information Systems and Science, Wiley & Sons. Chichester, 454 s.
 2. MAGUIRE, D., J., GOODCHILD, M., F., RHIND, D.W. (1991): Geographical Information Systems. Vol. 1. Principles. Longman Scientific & Technical New York 649 s.
 3. TUČEK, J. (1998): Geografické informační systémy. Principy a praxe, Praha, Computer Press.

DPZ a digitální zpracování obrazu

Zkušební okruhy

 1. Systém DPZ, základní konfigurace, rozdělení metod
 2. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů a využitelnost pro tématické mapování
 3. Multispektrální snímkování a tematické mapování krajiny, - využití v aplikacích ochrany přírody
 4. Konvenční metody snímkování a jejich využitelnost pro tvorbu a obnovu kartografických děl
 5. Přehled současných družicových systémů
 6. Potenciál dat získaných distančním snímáním pro tvorbu DMT
 7. Možnosti studia dynamiky jevů v krajině s využitím obrazových záznamů DPZ
 8. Možnosti modelování s obrazovými daty DPZ, kvantitativní DPZ, spektrální indexy
 9. Metody zvýrazňování a klasifikace vegetační složky krajiny na obrazových materiálech DPZ
 10. Princip automatické klasifikace obrazu, obecné postupy řízené a neřízené klasifikace
 11. Přehled hlavních používaných parametrických a neparametrických klasifikátorů
 12. Vícerozměrné statistické metody a jejich využití pro zvýrazňování a klasifikaci obrazu
 13. Způsoby transformace obrazových dat do kartografických zobrazení, družicové mapy
 14. Principy jednosnímkové fotogrammetrie a stereofotogrammetrie a jejich využití pro tvorbu a obnovu map
 15. Digitální fotogrammetrie a základní produkty: tvorba a obnova map fotogrammetrickými metodami ortofoto a DMT

Doporučená literatura

 1. LILLESAND, T., M., KIEFER, R.W: Remote sensing and image interpretation. - 3rd ed.. - New York, John Wiley & Sons, 1994 - 750 s.
 2. MATHER, P., M.: Computer processing of remotely-sensed images : an introduction. - 2nd ed.. - Chichester : John Wiley & Sons, 1999 - xi, 292 s
 3. CAMPBELL, J., B.: Introduction to remote sensing. - 2nd ed.. - London : Taylor & Francis, 1996 - xxvii, 622 s.

Meteorologie, klimatologie a hydrologie

Zkušební okruhy

 1. Meteorologická měření - organizace, metody meteorologckých měření, zpracování a analýza meteorologických dat
 2. Radiolokační a družicová meteorologie
 3. Klima přízemní atmosféry a faktory, které je ovlivňují.
 4. Bioklima rostlin a živočichů jako výsledek interakce mezi živými organismy a atmosférou, humánní bioklima.
 5. Znečištění ovzduší a jeho ochrana.
 6. Meteorologické prognózy (synoptická meteorologie)
 7. Modely v klimatologii
 8. Regionální klimatologie.
 9. Dynamická klimatologie
 10. Změny a kolísání klimatu, klimatické scénáře, dopady klimatické změny
 11. Studium extrémních hydrologických jevů
 12. Modely v hydrologii - modelování odtokového procesu
 13. Kvantitativní a kvalitativní antropogenní změny hydrologického režimu
 14. Odhad důsledků klimatické změny na hydrologické procesy
 15. Vodní díla a jejich vliv na životní prostředí
 16. Metody a techniky hydrologického výzkumu. Mezinárodní hydrologické aktivity
 17. Hydrometrie - organizace hydrologických služeb a pozorování, metody hydrometrických měření, zpracování a analýza hydrologických dat.
 18. Hydrologické prognózy.
 19. Ochrana povrchových a podpovrchových vod.
 20. Regionální hydrologie.

Doporučená literatura

 1. Houghton, J.T. et al. (eds.) (2001): Climate Change 2001: The Scientific Basis. Cambridge University Press, Cambridge, 896 s.
 2. Yoshino, M. M. (1975): Climate in a Small Area. University of Tokyo Press, 549 s.
 3. Oke, T. R. (1978): Boundary Layer Climates. Methuen & Co. Ltd., London, 435 s.
 4. Barry, R.G., Carleton, A.M. (2001): Synoptic and Dynamic Climatology. Routledge, London, New York, 652 s.
 5. Soczynska, U. et al. (1997): Hydrologie dynamiczna. Warszawa, 409 s.

Geomorfologie, biogeografie a pedogeografie

Zkušební okruhy

 1. Energo-materiálové vazby a toky v ekosystémech a modely ekosystémů.
 2. Biogeochemické cykly
 3. Biogeografické procesy
 4. Globální ekosystémy - terestrické, akvatické.
 5. Metody a techniky biogeografického výzkumu.
 6. Aplikovaná biogeografie.
 7. Globální tektonika a vývoj reliéfu pevnin a oceánů.
 8. Fluviální stratigrafie a paleohydrologie.
 9. Povodí jako otevřený dynamický systém.
 10. Geologické a geomorfologické pochody v kvartéru.
 11. Metody a techniky geomorfologického výzkumu.
 12. Aplikovaná geomorfologie.
 13. Vliv podnebí na vývoj reliéfu, půd a vegetace.
 14. Interakce pedogeneze a procesy tvorby krajiny
 15. Struktury půdního pokryvu Země.
 16. Metody a techniky pedogeografického výzkumu.
 17. Aplikovaná pedogeografie
 18. Dopady lidských aktivit na přírodní prostředí.

Doporučená literatura

 1. White, I.D., Mottershead, D.N., Harrison, S.J. (1986): Environmental Systems. An Introductory Text..Allen and Unwin, 495 p.
 2. Miller, G. T. (1998): Living in the Environment. Principles, Connections, and Solutions. Wadsworth, 761 p.
 3. Cox, Ch., B., Moore, M., P. (1993): Biogeography : an ecological and evolutionary approach. Blackwell, Oxford, 326 p.
 4. Summerfield, M. A. (1999): Global Geomorphology. Longman Sc.
 5. Wild, A. (1993): Soils nad the Environment. Cambridge University Press.
 6. FitzPatrick, E. A.(1986): An introduction to soil science. Longman Sc.

Geostatistika a kartografické modelování

Zkušební okruhy

 1. Tvorba spojitých polí z bodových měření, prezentace spojitých polí s využitím pravidelných a nepravidelných struktur.
 2. Přehled metod a základní rozdělení metod interpolace, datové zdroje pro interpolaci
 3. Globální metody interpolace
 4. Lokální metody interpolace
 5. Prostorová autokorelace, použití měr úrovně a měr variability pro popis prostorových jevů
 6. Základní složky kolísání prostorové proměnné, semivariogram a jeho funkce
 7. Geostatistické metody interpolace a podstata krigingu
 8. Kvantitativní deskripce prostorových vzorů
 9. Analytické nástroje GIS - přehled metod
 10. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů
 11. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů
 12. Klasifikace prostorových dat
 13. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, sí ová analýza a úlohy optimální lokalizace

Doporučená literatura

 1. BORROUGH, P.A., McDONNELL, R.,A (1988): Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, Oxford, 333s.
 2. DeMERS, M., N. (1997): Fundamentals of Geographic Information Systems. New York, John Wiley & Sons, 486 s.

Historie kartografie

Zkušební okruhy

 1. Počátky kartografie, starověká kartografie v Mezopotámii, Číně a u amerických indiánských kultur, kartografie primitivních národů, zejména Eskymáků a v Oceánii.
 2. Starověká kartografie řecká a její vliv na středověkou renesanci kartografie, římská kartografie a její dochované památky.
 3. Středověká kartografie evropská a její členění se zvláštním zřetelem na kruhové a portolánové mapy. Středověká kartografie mimoevropská, zejména tři období arabské kartografie a čínská kartografie.
 4. Renesance kartografie a počátky novověké kartografie v období velkých geografic-kých objevů, chorografické mapy. Nizozemská kartografická škola, počátky velkých atlasů.
 5. Reformace kartografie, francouzská a německá kartografická škola, podrobná mapování evropských zemí od poloviny 18. století.
 6. První zmínky o našich historických zemích na mapách až po poutnické mapy na začátku novověku.
 7. Mapování a samostatné mapy našich zemí do poloviny 18. století.
 8. Soukromá kartografie našich zemí od poloviny 18. století.
 9. Berní ruly a katastry našich zemí do konce 18. století.
 10. Stabilní a pozemkový katastr, katastr nemovitostí.
 11. Vojenská a ekonomická mapování našich zemí od poloviny 18. století.

Doporučená literatura

 1. TOOLEY, R.V. (1970): Map and Map-makers. Bonanza Books, New York
 2. SEMOTANOVÁ, E. (1994): Kartografie v historické práci. 1. vyd. Histor. ústav C(AV, Praha, 235 s.

Kartografie zvolené geovědní disciplíny

Zkušební okruhy

 1. Uchovávání, analýza a prezentace geomorfologických dat metodami geoinformatiky - modely terénu a jejich deriváty.
 2. Uchovávání, analýza a prezentace hydrologických a meteorologických dat metodami geoinformatiky - analýza spojitých polí.
 3. Uchovávání, analýza a prezentace prostorové informace metodami geoinformatiky v krajinné ekologii - kvantifikace prostorových vzorů
 4. Uchovávání, analýza a prezentace prostorové informace metodami geoinformatiky v humánní geografii
 5. Uchovávání, analýza a prezentace prostorové informace metodami geoinformatiky v regionální geografii - segmentace, klasifikace, regionalizace
 6. Uchovávání, analýza a prezentace prostorové informace metodami geoinformatiky v oblasti státní správy a samosprávy
 7. Obecné principy pro návrh tématické symboliky vybrané geovědní disciplíny
 8. Existující značkové klíče vybrané geovědní disciplíny
 9. Klasifikace prvků geografické tematiky vybrané geovědní disciplíny pro účely vizualizace
 10. Kartografická generalizace a měřítková závislost ve zvolené geovědní disciplíně
 11. Existující datové zdroje pro vybranou geovědní disciplínu

Doporučená literatura

 1. MAGUIRE, D., J., GOODCHILD, M., F., RHIND, D.W. (1991): Geographical Information Systems. Vol. 2. Applications. Longman Scientific & Technical New York 649 s. 447 s.
 2. JONES, Ch. (1997): Geographical Information Systems and Computer Cartography. Singapore, Longman, 319 s.
 3. DeMERS, M., N. (1997): Fundamentals of Geographic Information Systems. New York, John Wiley & Sons, 486 s.

Okruhy otázek pro Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Geografie

Zkušební okruhy

 1. Lokální geografie - reflexivní a sociálně konstruktivní pojetí
 2. Česká republika: příroda, přírodní zdroje
 3. Česká republika: kulturní krajiny/trvalá udržitelnost
 4. Česká republika: program rozvoje vybraného kraje
 5. Naši sousedé - geografické srovnání
 6. EU: výzva pro ČR
 7. New York - Londýn - Tokio: světová centra
 8. USA a Kanada: shody a rozdíly, postavení ve světě
 9. Latinská Amerika: příroda/ekologie a lidé
 10. Afrika: stav a perspektivy
 11. Minulost a budoucnost SNS
 12. Východní Asie: hospodářství a politika
 13. Jižní/JV Asie: kultura a hospodářství
 14. Střední východ: ohnisko napětí
 15. Moře a oceány: ekosystémy a jejich využívání

Doporučená literatura

 1. Knox, Paul, Agnew, John (1998) The Geography of the World Economy. 3rd. ed. London: Arnold.
 2. Cole, J.(1996): Geography of the World's Major Regions. Routledge.
 3. de Souza, A.R, Stutz, F. P.(1994): The world economy : resources, location, trade, and development - 2nd ed.. - New York : Macmillan Publishing, 708 p.
 4. Pinder, D. (1998): The new Europe, economy, society and environment. Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto, Wiley, 494 s.
 5. de Blij,P., Muller, P.O. (1996): Geography: regions & concepts. New York,: John Wiley & Sons, 599 p.

Didaktika zeměpisu

 1. Vzdělávání zeměpisem: učební osnovy zeměpisu, Mezinárodní charta geografického vzdělávání, geografické kurikulum. Vědomí, znalost a porozumění měnícímu se propojenému světu -
  • přírodnímu prostředí a zdrojům,
  • kulturám, ekonomiím a společnostem,
  • lidem a místům
  • globálnímu vývoji a občanství
 2. Scénář vyučovací hodiny: Cíle naukové a výchovné, pomůcky, vybavení, informačně komunikační technologie (IKT), aktivity učitele/ky a žáků, časový sled, výukové strategie, metody, kroky, hodnocení výuky/učení, další vývoj
 3. Pomůcky: učebnice, mapy, atlasy, snímky, IKT, masmédia, grafika, umělecká díla, modely, postery, statistiky, náčrty, pracovní listy
 4. Učení: schopnosti, motivace, očekávání, styly, dovednosti, strategie, posilování, odpovědnost/vůle, porozumění/pochopení, individualizace/týmy, mluvení, naslouchání, čtení, psaní, geografické myšlení kritické a kreativní
 5. Výuka: styly (recepční, behaviorální, interakční) a strategie, participace, otázky - znalosti, porozumění, analýza, syntéza, evaluace. Interpretace, závěry. Terénní výuka, expozice - informovat, popsat a vysvětlit/pochopit. Role - hry, simulace. Výuka hodnot - etika/postoje, rozhodování, postoje pedagoga. Jak žák myslí?
 6. Hodnocení žáků: zkoušení, kritéria, cíle, průběžnost, standardy, spolehlivost, srovnatelnost, věrohodnost, kontext, slušnost a náročnost
 7. Profesionální vývoj pedagoga: vzdělávání pro trvalou udržitelnost, technologický svět. IKT v řešení geografických témat. Duchovní, morální, sociální a kulturní dimenze geografického vzdělávání. Hodnoty, sebereflexe, vývoj.
 8. Výuka/učení fyzické geografie na lokální, regionální a globální úrovni
 9. Výuka/učení humánní geografie na lokální, regionální a globální úrovni
 10. Výuka/učení regionální geografie na lokální, regionální a globální úrovni
 11. Kartografie, geoinformatika, GIS v geografickém vzdělávání
 12. Výuka/učení krajiny na lokální, regionální a globální úrovni
 13. Ekologické/environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, trvalá udržitelnost
 14. Geografické myšlení: kritičnost, tvořivost, projekty, programy, reflexivní a sociálně konstruktivní pojetí geografie+jejího vzdělávání

Doporučená literatura

 1. Lambert D., Balderstone D., (2000): Learning to Teach Geography in the Secondary School. A Companion to School Experience. London, Routledge/Falmer, 479 s.
 2. Petty, G., (1996): Moderní vyučování. Portál, Praha, 384 s.
 3. Pasch, M. a kol., (1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Portál, Praha.

Geografie - pro pětileté magisterské studium

 1. Předmět studia geografie, základní metody studia, vývoj geografického myšlení, významné směry a školy.
 2. Hlavní zdroje geografických informací, základy zpracování statistických dat, statistické charakteristiky a analýza dat.
 3. Základní metody prostorové analýzy a syntézy FG a SEG jevů, aplikace metod typologie a klasifikace, modelování.
 4. Sluneční soustava, základy orientace na Zemi a ve vesmíru, čas a kalendář, tvar, rozměry, hmotnost a pohyby Země a jejich důsledky, slapové jevy.
 5. Podstata geomorfologických procesů, základní poznatky ze strukturní a dynamické geomorfologie, typy reliéfu.
 6. Vlastnosti a stavba atmosféry, meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky, všeobecná cirkulace atmosféry, základy předpovědi počasí, klimatické klasifikace, změny a kolísání podnebí.
 7. Zásoby a oběh vody na Zemi, základní poznatky z hydrologie povrchových a podpovrchových vod, hydrologie moří a oceánů.
 8. Půdní pokryv Země, pedogenetické faktory, půdotvorné procesy, typy půd.
 9. Vztahy živých organizmů a prostředí, rozšíření organizmů na Zemi, floristické a faunistické členění Země, geobiocenóza – ekosystém, charakteristika biocyklů podle jednotlivých biomů.
 10. Vliv přírodních a SEG faktorů na zemědělskou výrobu, typologie zemědělské výroby, produkční oblasti, světová produkce a spotřeba potravin. Společná zemědělská politika EU, Agenda 2000.
 11. Význam průmyslové výroby, odvětvové členění, lokalizační faktory, hlavní světové průmyslové oblasti.
 12. Hlavní faktory ovlivňující změny v rozmístění obyvatelstva a struktuře osídlení, význam struktury a dynamiky obyvatelstva pro populační vývoj, charakteristické znaky venkovského osídlení, rozvoj a funkce měst, vliv urbanizačního procesu.
 13. Struktura a prostorová organizace základních složek terciérní sféry, základní faktory lokalizace a trendy vývoje dopravy, maloobchodu a turismu.
 14. Proces tvorby map a metody kartografického znázorňování, kartografická generalizace, tvorba a členění tématických map, základy terénního mapování, česká mapová tvorba.
 15. Rozdělení metod DPZ. Podstata spektrálního chování základních druhů povrchů. Princip leteckého snímkování, základy interpretace leteckých snímků, interpretační znaky. Současné družicové systémy a využití družicových snímků pro tématické a topografické mapování.
 16. Krajinná sféra Země, její geneze a dynamika, syntéza prostorových struktur a procesů v krajině, ekosystémy, životní prostředí, vliv ekonomických aktivit na ŽP, péče o ŽP a ochrana přírody v ČR.
 17. Základy geografické regionalizace, typy regionů, metody vymezování, hodnocení struktury a hierarchie regionů, dílčí a komplexně – geografická regionalizace.
 18. Geografie ČR – reliéf, podnebí, vodstvo, půdy, biota, fyzickogeografické komplexy, obyvatelstvo, osídlení, zemědělství, průmysl, doprava, služby, rekreace a cestovní ruch, sociálněgeografické regiony, zahraniční obchod. Hlavní rozdíly mezi geografickými podmínkami ČR a SR.
 19. Geografie světa – přehledná komplexně geografická charakteristika jednotlivých světadílů a makroregionů, podrobnější hodnocení historicko-politického vývoje, přírodních a hospodářských poměrů vybraných (modelových) států.