Okruhy rigorózní zkoušky
obor Geografická kartografie a geoinformatika

povinná část

Obecné otázky kartografie, geoinformatiky a DPZ

 1. Etapy vývoje kartografie, paradigmata v kartografii a soudobé trendy v kartografii a geoinformatice.
 2. Kartografické produkty, druhy a typy map, jejich třídění, obsah a náplň tematických map.
 3. Postup tvorby kartografických produktů, sled prací při tvorbě topografických, obecně geografických a tematických map.
 4. Přehled o základních kartografických projekcích podle zobrazovací plochy, středu promítání a zkreslení, nomenklaturní kartografická zobrazení na území ČR, mapové osnovy a lokalizační principy.
 5. Kartografická generalizace, její metody a využívání na analogových a digitálních mapách.
 6. Mapová semiotika, základní koncepce, mapová signika, morfografie, mapová syntaxe a mapová stylistika.
 7. Toponomastika, standardizace geografického názvosloví, přepisy nelatinkových písem, česká exonyma a endonyma, principy popisu map.
 8. Kompoziční prvky mapy – název, legenda, měřítko, tiráž, marginálie; zásady pro tvorbu legendy map, její klasifikace a pracovní fáze při tvorbě tematických map.
 9. Státní mapová díla, historie státního mapování a mapové tvorby na území ČR, základní a tematická státní mapová díla.
 10. Přehled současných zdrojů prostorových data získávaných metodami dálkové detekce
 11. Potenciál obrazových materiálů DPZ pro tématické mapování
 12. Možnosti automatické extrakce informací z leteckých a družicových snímků
 13. Propojování vektorových prostorových databází a obrazových informací v kartografii a geoinformatice – přednosti a nedostatky

Povinně volitelné

Kartografické modelování

 1. Typy kartografických modelů
 2. Funkce Overlay algebry
 3. Generické funkce Mapové algebry
 4. Základní hydrologické funkce Mapové algebry
 5. Interpolace v kartografickém modelování
 6. Přednosti a nevýhody geostatistických metod interpolace
 7. Základní funkce terénní analýzy v Mapové algebře
 8. Síťová analýza v kartografickém modelování
 9. Sestavení kartografického modelu a pomocné nástroje kartografického modelování
 10. Metody popisu prostorového uspořádání objektů
 11. Metody modelování s obrazovými daty DPZ


Geoinformatika

 1. Datové modely v geoiformatice
 2. Prostorové funkce a relace podle standardů OGC
 3. Geodatabáze
 4. Prostorové indexy v geodatabázích
 5. SQL a jeho prostorová rozšíření
 6. Principy počítačové grafiky na příkladu standardu SVG
 7. Kvalita geodat
 8. Polohové transformace geodat
 9. Geokódování
 10. Návrh geografického informačního systémuMetadata a standardy

 1. Dublin Core a obecné zásady tvorby evropských metadat a standardů
 2. ISO (International Standard Organization) metadatové standardy
 3. OGC (Open GI Consortium) geografické objekty
 4. OGC GML (Geographic Markup Language)
 5. Evropské standardy souřadnicových systémů.
 6. Standardy a normy prostorových dat v ČR
 7. Standardy a tvorba katalogových služeb.
 8. Zásady a principy INSPIRE v oblasti prostorových dat v EU
 9. Zásady interoperability a harmonizace
 10. GEO datové portály systému GeoNetwok (UNEP, FAO, WHO, etc.)

Doporučená literatura

 • CAMPBELL, J. B.: Introduction to Remote Sensing. 2. vyd., Taylor & Francis, London, 1996. 622 s.
 • ČAPEK, R.: Geografická kartografie. 1. vyd., SPN, Praha, 1992. 373 s.
 • DeMERS, M. N.: GIS Modeling in Raster. John Wiley & Sons, New York, 2002. 203 s.
 • DRÁPELA, M. V.: Vybrané kapitoly z kartografie. 1. vyd., SPN, Praha, 1983. 128 s.
 • HUML, M., BUCHAR, P., MIKŠOVSKÝ, M., VEVERKA, B.: Mapování a kartografie. 1. vyd., ČVUT, Praha, 2001. 211 s.
 • KAŇOK, J.: Tematická kartografie. 1. vyd., Ostravská univerzita, Ostrava, 1999. 318 s.
 • KONECNY, G. (2002): Geoinformation: remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. London: Taylor & Francis, 248 s.
 • KONEČNÝ, M.: Globální prostorové datové projekty na podporu udržitelného rozvoje. Životné prostredie, 2003, roč. 37, č. 1, s. 10-14.
 • KONECNY, M., STANEK, K.: SDI in Czech Republic: Portal Age. In Proceedings of the 4th AGILE Conference on Geographic Information Science. Masarykova univerzita, Brno, 2001, s.51-56.
 • KONECNY, M., KUBICEK, P., STANEK, K.: Panel-GI Compendium. A Guide to GI and GIS. In Panel-GI: Pan European Link for Geographical Information. European Comission, 2000.
 • KONECNY, M. (ed.): Proceedings of the 4th AGILE Conference on Geographic Information Science. Masarykova univerzita, Brno, 2001
 • KONECNY, M.: SDI and Cartography for Digital Cities. In Theories and Practice of Digital City. China International Conference on Digital City, Guangzhou, 2001, s.693-705.
 • KRAAK, J., ORMELING, F.: Cartography: Visualization of Geospatial Data. 2.vyd., Prentice Hall, Harlow, 2003. 205 s.
 • LAUERMANN, L.: Technická kartografie 1. 1. vyd., VAAZ, Brno, 1974. 346 s.
 • LAURINI, R., THOMPSON, D.: Fundamentals of Spatial Information Systems. Academic Press, San Diego,1992. 680 s.
 • LEE, J.: Statistical Analysis with ArcView GIS. John Wiley & Sons, New York, 2000. 192 s.
 • LILLESAND, T. M., KIEFER, R. W.: Remote Sensing and Image Interpretation. 4. vyd., John Wiley & Sons, New York, 1999. 724 s.
 • LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W.: Geographic Information Systems. John Wiley & Sons, New York, 1996. 1296 s.
 • LUTTERER, I., ŠRÁMEK, R.: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd., Tobiáš, Havlíčkův Brod, 1997. 317 s.
 • MATHER, P. (1999): Computer processing of remotely-sensed images : an introduction. Chichester, John Wiley & Sons, 292 s.
 • MIKLOŠÍK, F.: Státní mapová díla České republiky. 1. vyd., Vojenská akademie, Brno, 1997. 110 s.
 • PRAVDA, J.: Základy koncepcie mapového jazyka. GÚ SAV, Bratislava, 1990. 168 s.
 • ROBINSON, A. H., MORRISON, J. L., et al.: Elements of Cartography. 6. vyd., John Wiley & Sons, New York, 1995. 674 s.
 • ŠMILAUER, V.: Úvod do toponomastiky. 1. vyd., SPN, Praha, 1963. 219 s.
 • VAN KREVELD, M.: Algorithmic Foundations of Geographic Information Systems. Springer-Verlag, Berlin, 1997. 287 s.
 • VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartgrafie. 1. vyd., ČVUT, Praha, 2004. 220 s.
 • VOŽENÍLEK, V.: Aplikovaná kartografie. I, tematické mapy. 1. vyd., Univerzita Palackého, Olomouc, 1999. 168 s.
 • WORBOYS, M., DUCKHAM, M.: GIS: A Computing Perspective. 2. vyd., CRC Press, Boca Raton, 2004. 426 s.