Okruhy rigorózní zkoušky
obor Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Geografické a kartografické vzdělávání

 1. Geografické vzdělávání ve vzdělávacích programech základních škol
 2. Geografické vzdělávání na středních školách
 3. Kartografické vzdělávání na základních a středních školách
 4. Geografické a kartografické vzdělávání ve vzdělávacích dokumentech
 5. Tradiční a nové cíle geografického, environmentálního a kartografického vzdělávání
 6. Didaktika geografie (vývoj, etapy, kategorie)
 7. Didaktické kategorie v procesu osvojování geografického a kartografického poznání
 8. Učebnice geografie (tvorba, vývoj, funkce, strukturní složky učebnic)
 9. Školní kartografická tvorba (vývoj, charakteristika, funkce, nakladatelství)
 10. Školní geografické atlasy v procesu osvojování geografického a kartografického poznání
 11. Pedagogické prostředky pro geografické vzdělávání (kategorie, funkce, využití)
 12. Internetové databáze využitelné pro geografické a kartografické vzdělávání (databáze využitelné pro realizaci principu názornosti)
 13. Neverbální zdroje geografických informací (kategorie, funkce, využití)
 14. Osobnost učitele geografie a žáka osvojujícího si geografické a kartografické poznání
 15. Didaktika geografie v rámci obecné didaktiky. Skutečné i potenciální hraniční disciplíny didaktiky geografie.

Literatura:

 • Chráska, M.: Didaktické testy. Paido, Brno 1999
 • Lambert, D., Balderstone D.: Learning to teach geography in the secondary school: a companion to school experience. Routledge, London 2000.
 • Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Portál, Praha 1998
 • Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Portál, Praha 2000
 • Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 2003
 • Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2000
 • Průcha, J.: Multikulturní výchova. ISV, Praha 2001
 • Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996
 • Šupka, J., Hofmann, E., Rux, J.: Didaktika geografie I. Masarykova univerzita, Brno 1993
 • Šupka, J., Hofmann, E., Matoušek, A: Didaktika geografie II. Masarykova univerzita, Brno 1994
 • Geografické rozhledy
 • Geografie - Sborník ČGS
 • Internetové portály – např.
  • Školský vzdělávací a informační portál (www.edu.cz)
 • Materiály a vzdělávací dokumenty MŠMT ČR – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice pro 21. století (Bílá kniha), Rámcový vzdělávací program, Standardy, projekt Maturita, dokumenty komise geografického vzdělávání IGU

Fyzická geografie

 1. Geografické myšlení, etapy vývoje geografického myšlení ve fyzické geografii, soudobé trendy ve fyzické geografii.
 2. Fyzickogeografická sféra a její prostorová diferenciace.
 3. Vznik Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky.
 4. Vývoj oceánů a pevnin. Globální tektonika. Základní morfostrukturní rysy Země.
 5. Tvary reliéfu, jejich vznik a vývoj. Reliéf oceánů a kontinentů. Antropogenní reliéf.
 6. Podnebí a počasí. Atmosféra – vlastnosti, stavba, základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky.
 7. Všeobecná cirkulace atmosféry. Klimatická mapa světa. Mikroklima, znečištění ovzduší. Změny a kolísání podnebí.
 8. Rozšíření zásob a oběh vody na Zemi. Povodí jako otevřený dynamický systém. Voda na pevninách a její role ve fyzickogeografické sféře. Režim řek a jeho typy.
 9. Světový oceán, mechanismus mořských proudů a jejich geografický význam. Využívání moří a oceánů.
 10. Půdy a zvětrávání. Faktory a podmínky tvorby půd. Hlavní půdotvorné procesy a diagnostické horizonty. Přehled půd Země, půdní typy.
 11. Energo-materiálové vazby a toky v ekosystémech a modely ekosystémů. Biogeochemické cykly. Biogeografické procesy.
 12. Mořský, sladkovodní a pevninský geobiocyklus a jejich geografické charakteristiky. Biomy Země. Člověk a biosféra.
 13. Přírodní zdroje a jejich využívání. Přírodní katastrofy a hazardy.
 14. Fyzická geografie České republiky

Literatura:

 • Demek, J., Quitt, E., Raušer, J.: Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha 1976
 • Horník, S. a kol. : Fyzická geografie II. SPN, Praha 1986
 • Netopil, R. a kol.: Fyzická geografie I. SPN, Praha 1984
 • Strahler, A., Strahler, A.: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons, New York 2000

Humánní geografie

 1. Předmět humánní (socioekonomické) geografie, vývoj vědní discipliny, vnitřní struktura disciplíny, metody studia
 2. Obyvatelstvo, jeho dynamika, přirozený a mechanický pohyb, struktura obyvatelstva, současné reprodukční charakteristiky obyvatelstva a proces stárnutí v České republice
 3. Kulturní geografie (jazyk, náboženství, národnost, prvky lidové kultury), sledování národnosti v našich statistikách, trendy ve struktuře podle národnosti v České republice podle poválečných sčítání lidu
 4. Politická geografie, hlavní rysy volební geografie
 5. Rozvoj (sociální ukazatele rozvoje z pohledu OSN, alfabetizace, vzdělanost a její statistické sledování, rozdíly v přístupu k zaměstnání a lid. právům vůbec, ekonomické ukazatele rozvoje, míra nezaměstnanosti, sociální a zdravotní zabezpečení)
 6. Nástroje ekonomického a sociálního rozvoje, regionální politika v České republice a její aktéři.
 7. Zemědělství v České republice a v EU, jeho role a proměny ve světě
 8. Průmysl České republiky: vazba počátečních období průmyslu na faktory prostředí, průmyslové oblasti České republiky, průmysl v transformačním období
 9. Sektor služeb (růst váhy tohoto sektoru, role dopravy a turismu v rozvoji regionů, role peněžnictví, obchodu, školství a zdravotnictví v urbanizačních procesech)
 10. Nezaměstnanost a její sledování, trh práce
 11. Urbánní systémy ve světě a v České republice, velkoměsta a aglomerace, komplexní funkční velikost města, hierarchický systém ve spontánní regionalizaci České republiky
 12. Globální procesy a globalizace, hlavní světové výzvy

Literatura:

 • Rubenstein, J. M.: An Introduction to Human Geography. Pearson Education, Upper Saddle River, N.J., 2005
 • Hampl, M., Gardavský, V., Kühnl, K.: Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha 1987
 • de Blij, H. J., Murphy, A. B: Human geography: culture, society, and space. John Wiley & Sons, New York 2003

Regionální geografie

Česká republika

 1. Základní rysy geografie průmyslu České republiky v současné fázi
 2. Ovlivnění zemědělství České republiky transformací a přibližováním se k zemědělské politice EU, hlavní specifika aktuálního období
 3. Problémy vývoje urbánní sítě České republiky
 4. Starší industriální oblasti České republiky a jejich transformace
 5. Proměna venkova v České republice
 6. Doprava v České republice
 7. Předpoklady pro turismus a rekreaci v České republice
 8. Regionální geografie jednotlivých krajů České republiky
 9. Územní vývoj ČR a vývoj jejího sídelního uspořádání
 10. Vztahy administrativního uspořádání a nodality
 11. Programy rozvoje krajů na vybraném příkladu

Svět

 1. Ameriky
 2. Subsaharská Afrika
 3. Arabský svět
 4. Indický subkontinent
 5. Východní a Jihovýchodní Asie
 6. Společenství nezávislých států
 7. Evropa/Evropská unie
 8. Austrálie a Oceánie, polární vrchlíky, světový oceán
 9. Regionální politická spolupráce a konflikty
 10. Živelné pohromy, světová ochrana přírody, oteplování Země a jeho dopady na rozmanitost přírody
 11. Nerostné suroviny a energie, vodstvo a lesy
 12. Demografický růst/pokles, nerovnoměrné rozdělení bohatství, násilí, drogy, hlad, podvýživa

Literatura:

 • České učebnice zeměpisu - geografie
 • Baar, Vladimír - Šindler, Petr. Regionální geografie světadílů a oceánů:Amerika, Antarktida, oceány. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava 1989.
 • Brinke, J.: Austrálie a Oceánie. SPN, Praha 1987
 • Cole, J.: Geography of the World's Major Regions. Routledge, London 1996
 • Culek, M. ed.: Biogeografické členění ČR. ENIGMA, Praha 1996
 • Červený, J.: Podnebí a vodní režim ČSSR. SZN, Praha 1984
 • Demek, J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny. Academia, Praha 1987
 • Götz, A., Novotná, M.: Geografie zemědělství ČR. Západočeská univerzita, Plzeň 1996.
 • Chlupáč, I. a kol.: Geologická minulost České republiky. Academia, Praha 2002.
 • Knox, P.: The Geography of the world economy: an introduction to economic geography. Edward Arnold, London 1994.
 • Knox, P., Agnew, J.: The Geography of the World Economy. Arnold, London 1998:
 • Král, V.: Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha 1999.
 • Šindler, P., Baar, V.: Regionální geografie světadílů a oceánů: Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava 1988
 • Tomášek, M.: Atlas půd České republiky. ČGÚ, Praha, 1995.
 • Viturka, M., Řehák, S.,Vančura, M.: Regionální geografie Evropy a ČR. MU - ESF, Brno 2004.
 • Votýpka, J.: Fyzická geografie Evropy. Karolinum, Praha 1994.
 • Votýpka, J., Janoušová, J.: Severní Amerika. SPN, Praha 1987

Krajinná ekologie

 1. Přírodní krajinná sféra Země – globiony, subglobiony/varianty, chory, topy
 2. Modely přírodních krajinných ekosystémů
 3. Struktura a dynamika krajiny
 4. Hlavní přírodní suchozemské krajinné ekosystémy
 5. Mořské a oceánské přírodní krajinné ekosystémy
 6. Kulturní krajiny jako produkt interakce přírodních a lidských procesů/aktivit
 7. Přírodní a kulturní krajiny ČR v návaznosti na evropské krajiny
 8. Geografické studium krajiny – metody, postupy, uplatnění
 9. Globální a regionální environmentální situace,poruchy, trendy
 10. Trvalá udržitelnost krajiny - ekologické a environmentální přístupy
 11. Environmentální politika – vládní a nevládní, mezinárodní, lokální

Literatura:

 • Duvigneaud, P.: Ekologická syntéza. Academia, Praha 1988
 • Forman R., Godron M., Krajinná ekologie. Academia, Praha 1993
 • White, I. D., Mottershead, D. N., Harrison, S. J.: Environmental Systems. An Introductory Text. Allen and Unwin, 1986
 • www.env.cz

Kartografie a geoinformační technologie

 1. Základní a tematická mapová díla a atlasy ČR.
 2. Kartografické vyjadřovací prostředky a obsah map. Kompoziční, koncepční a konstrukční řešení tematických map, způsoby práce s tematickými kartografickými produkty a jejich využívání ve výuce zeměpisu
 3. Klasická vs. počítačová kartografie – přednosti a nedostatky při výuce zeměpisu.
 4. Digitální atlasová tvorba – přednosti a nedostatky při výuce zeměpisu
 5. Možnosti implementace metod geoinformatiky (GIS, DPZ, GPS) do geografického vzdělávání
 6. Geografické informační systémy a geografické vzdělávání - geografické aplikace.
 7. Prezentace dat zvolené geovědní disciplíny metodami geoinformatiky
 8. Geografická data v prostředí WWW a jejich využitelnost v geografickém vzdělávání
 9. Možnosti využití nástrojů GIS a dat získaných metodami DPZ v procesu geografického vzdělávání
 10. Využití metod DPZ pro tvorbu tematických map, metody interpretace snímků

Literatura