Kartografie, geoinformatika a DPZ

Regionální geografie a regionální rozvoj

Obor Fyzická geografie
doktorský studijní program

Charakteristika oboru

Obor fyzická geografie se orientuje na celostní a složkové chápání procesů a jevů, odehrávajících se v krajinné sféře Země, se zohledněním jejich časového a prostorového aspektu a interakce s působením člověka a jeho aktivit. Jde jednak o analýzu stávajícího stavu fyzickogeografické sféry s pochopením příčinných souvislostí a mechanismů fungování, jednak o studium časového vývoje se zřetelem na prognózu budoucího vývoje s cílem formulace alternativních scénářů vývoje s hodnocením dopadů na člověka a z pohledu principu trvalé udržitelnosti. Obor fyzická geografie v sobě zahrnuje studium procesů a jevů odehrávajících se v jednotlivých geosférách (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, biogeografie, pedogegografie) i na úrovni syntetického spojení do krajinných ekosystémů. Důležitou součástí oboru je aplikovaná fyzická geografie, řešící nejen otázky dopadů fyzicko-geografických charakteristik na člověka a jeho aktivity, ale i ve smyslu hodnocení možných impaktů, zejména se zřetelem na proces globálního oteplování a jeho projevy v kulturní krajině. Obor zároveň zahrnuje veškeré techniky a metody získávání fyzicko-geografických dat a metody a technologie jejich moderního zpracování (aplikace geografických informačních systémů, moderní statistické metody, geostatistika), terénní průzkum a výzkum v návaznosti na územní plánování, regionální rozvoj.

Cíle studia

Cílem studia je prohloubit a dále rozvinout teoretické poznatky, geografické myšlení, návyky a dovednosti získané v magisterském studiu, a to jak z pohledu fyzickogeografické sféry jako celku, tak i jednotlivých složek. Zvláště hluboké poznatky by měl student získat v předmětu své specializace dané tématem doktorské disertační práce. Studium je vedeno se zřetelem na akcentování samostatnosti studenta a směřuje k pěstování schopností orientovaných na výběr aktuálního vědeckého tématu, specifikování výzkumných problémů, výběr a hodnocení podkladových dat, výběr, ověřování a rozvíjení metodik řešení, včetně vývoje nových metod. Zvláštní důraz je kladen na interpretaci získaných výsledků, jejich hodnocení v širších souvislostech a další prognozování vývoje procesů a jevů v krajinné sféře Země se zohledněném časoprostorové dimenze. Významné je chápání vlivu člověka a lidské činnosti na procesy ve fyzickogeografické sféře jako celku i v jejích jednotlivých částech, stejně jako studium jejich impaktů na člověka a lidskou společnost (aplikovaná fyzická geografie). Hlavním cílem studia je tak připravit jeho absolventa na samostatnou vědeckou práci při řešení vědeckých problémů v oblasti fyzické geografie, a to jak na teoretické, tak i praktické úrovni, a naučit ho komunikovat s ostatními specialisty studujícími různé aspekty přírodního prostředí tak, aby hrál i významnou roli v oblasti koordinace a syntézy výsledků při řešení multidisciplinárních problémů, tj. v týmové práci.

Profil absolventa a uplatnění

Student získává hluboké teoretické a praktické poznatky, dovednosti a kompetence, které mu umožňují adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země, a to jak z pohledu jednotlivých fyzickogeografických složek, tak v celostním pohledu na systém fyzickogeografické sféry Země. Ovládá široké spektrum metod fyzickogeografického výzkumu, vícerozměrných statistických metod, GIS a metod dálkové detekce, stejně jako vlastní práce v terénu. Má přehled o stavu řešené tématiky v ČR a v zahraničí, zejména pak v oblasti své specializace dané tématem doktorské disertační práce. Je schopen komunikovat se speciality dalších vědních oborů zabývajících se krajinnou sférou Země, kde má předpoklady plnit vůdčí roli při formulaci, provádění a zpracování projektů díky komplexnímu chápání procesů a jevů odehrávajících se v ní. Je připraven pro další samostatnou vědeckou práci v oblasti fyzické geografie i jednotlivých složek (reliéf, klima, vodstvo, biota, půdy), stejně jako krajinné ekologie, kde může uplatnit zejména svoji hlubokou teoretickou přípravu. Vedle toho je dobře připraven pro řešení praktických problémů v oblasti aplikované fyzické geografie. Jeho široký základ a přehled o krajinné sféře jako celku mu umožní přizpůsobovat se při řešení výzkumných témat měnícím se potřebám praxe. Absolvent DSP fyzické geografie tak má požadované předpoklady k uplatnění v základním výzkumu na ústavech Akademie věd ČR, stejně jako v pedagogickém a vědeckém působení na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci v resortních ústavech, výzkumných a projektových firmách, příp. v podnikatelské činnosti.

Oborová komise Fyzické geografie

Aktuální složení oborové komise Fyzické geografie (na stránkách sci.muni.cz)

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. - alternující předseda

Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. - alternující předseda

Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. - alternující předseda

Doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Doc. RNDr. Jaromír Vašátko, CSc.

Doc. RNDr. Milan Trizna, CSc., PřF UKo, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)

RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 602 00 Brno (MŠMT)

Doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc., Löw a spol.s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Husovice (MŠMT)

Doc. RNDr. Bohumír Jánský, CSc., PřF UK Praha (MŠMT)

Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc., MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha (MŠMT)

Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Doc. RNDr. Jozef Minár, CSc., PřF UKo, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava (MŠMT)

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., Hluboká 5, 639 00 Brno (MŠMT)

Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc., PřF UK Praha (MŠMT)

Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno (MŠMT)

Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., Ústav geoniky AV ČR, Brno (MŠMT)

Ing. Jaroslav Dobrý, DrSc., Suchý vršek 2135, 155 00 Praha (MŠMT)

Ing. Jaroslav Ungermann, CSc., Unie pro řeku Moravu, Panská 9, 602 00 Brno (MŠMT)

Ing. Josef Hladný, CSc., ČHMÚ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha (MŠMT)

Prof. Ing. Karel Nacházel, DrSc., FASt ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha (MŠMT)

Prof. Ing. RNDr. Vladislav Kříž, DrSc., PřF OU Ostrava (MŠMT)

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., MFF UK Praha (MŠMT)

Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc., PřF UKo Bratislava (MŠMT)

RNDr. Antonín Ivan, CSc., Ústav geoniky AV ČR Brno (MŠMT)

RNDr. Ivan Sládek, CSc., PřF UK Praha (MŠMT)

RNDr. Josef Štekl, CSc., ÚFA AV ČR, Boční 11/1401, 141 31 Praha 4 (MŠMT)

Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., MFF UKo Bratislava (MŠMT)

RNDr. Mojmír Hrádek, CSc., Ústav geoniky AV ČR Brno (MŠMT)

RNDr. Pavel Trnka, CSc., MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno (MŠMT)

RNDr. Tadeáš Czudek, DrSc., Gorkého 44, 602 00 Brno (MŠMT)

RNDr. Vojen Ložek, CSc., GÚ AV ČR, Rozvojová 135, 165 00 Praha (MŠMT)

Prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc., Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

RNDr. Marian Ostrožlík, CSc., Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava

Školitelé

Aktuální seznam školitelů pro Fyzickou geografii (na stránkách sci.muni.cz)

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky z Fyzické geografie

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku fyzické geografie, včetně odpovídajících technik a dovednosti. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy.

Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze tří oblastí:

  1. Obecná fyzická geografie (složky, procesy, jevy, celostní chápání fyzickogeografické sféry)
  2. Metody fyzickogeografického výzkumu (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování)
  3. Předmět, z něhož je předkládána disertační práce (metodologie, poznatky, regionální aspekty, perspektivy, scénáře, impakty)

Studijní plán DSP Fyzická geografie

Aktuální doporučený indivuduální studijní plán DSP Fyzická geografie (na stránkách sci.muni.cz)


Témata disertačních prací (pro školní rok 2010/2011)

Obhájené disertační práce

Řešené disertační práce