Fyzická geografie

Regionální geografie a regionální rozvoj

Obor Kartografie, geoinformatika a DPZ
doktorský studijní program

Charakteristika oboru

Kartografie a geoinformatika je zaměřena na studium různých aspektů analogového a digitálního znázorňování povrchu Země a všech jevů probíhajících ve fyzickogeografické a socioekonomické sféře Země. Orientuje se jednak na tradiční složkové chápání kartografie, jednak na komplexní řešení problémů v rámci geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) za pomoci nejmodernějšího programového a počítačového vybavení. Doktorandi jsou vedeni k chápání a teoretickému i praktickému využívání kartografické vizualizace pro kartografické modelování zobrazovaných jevů. Přitom je velká pozornost kladena na otázky kvality dat a schopnost kritického výběru dat z různých zdrojů pro rozmanité uživatele podle jejich potřeb. Při studiu je pozornost věnována adaptabilní elektronické kartografii, kartografické generalizaci v digitálním prostředí, tvorbě a využívání národních prostorových datových infrastruktur a evropských a globálních prostorových datových projektů, jakými jsou Global Map, GSDI, Digital Earth a Geografická databáze OSN. Doktorandi se dále seznamují s webovou kartografií a telekartografií. Kromě obsahových a technologických aspektů je pozornost věnována i legislativním a bezpečnostním aspektům prostorových dat. V návaznosti na základní dokumeny ČR a EU v oblasti informační politiky a vytváření informační společnosti se studenti věnují i uplatňování geografických informací v rámci portálů veřejné správy a samosprávy, jakož i portálů soukromých, resp. studijních.

Cíle studia

Cílem studia je prohloubení znalostí a další specializace v oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Student se seznámí s aktuálními trendy v oblasti zpracování geodat, tvorbou, zpracováním, interpretací a využitím GIS, analytické a webové a adaptibilní elektronické kartografie a telekartografie. Dále se doktorandi seznámí s otázkami správného výběru dat pro řešení úloh z různých datových zdrojů, naučí se stanovovat a hodnotit kvalitu dat podle standardních kritérií, pracovat s metadaty a metainformacemi, přihlížet k legislativním aspektům a autorským právům souvisejícím s tvorbou nových a zpracováním stávajících dat a informací. Absolvent je dále schopen analyzovat, spoluřešit a rozhodovat o kartografické interpretaci jevů z dalších geografických i negeografických disciplín zabývajících se prostorovými daty, informacemi a znalostmi, zejména pak s využitím metod kartografického modelování a vizualizace. Hlavním cílem studia je pak připravit absolventy na samostatnou vědeckou práci při řešení vědeckých problémů v oblasti kartografie, geoinformatiky a DPZ, a to jak na teoretické, tak praktické úrovni, a to tak, aby byli schopni zapojení i do řešení multidisciplinárních problémů. Součástí studia je i účast na mezinárodních projektech, na jejichž řešení se kartografové podílejí.

Profil absolventa a uplatnění

Student získává hluboké teoretické a praktické poznatky, pracovní návyky a dovednosti, které mu umožňují adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země z pohledu jednotlivých složek trvale udržitelného rozvoje, tj. ekologických, ekonomických, sociálních, technologických, kulturních a etických. Doktorand zvládá široké spektrum metod geoinformatiky, analytické, webové a adaptabilní elektronické kartografie, telekartografie a DPZ, zejména metody kartografické generalizace, kartografické vizualizace, metody analýzy, zpracování a interpretace dat a informací DPZ. Přitom se opírá o znalost historických map, analogových a digitálních (zejména tématických) mapových děl a atlasů. Absolvent je také schopen vstupovat, spolupracovat a doplňovat data a informace do českých, evropských, resp. globálních prostorových datových projektů. Je schopen tvůrčím způsobem reagovat na požadavky využití geografických informací pro potřeby informační/znalostní společnosti, zejména pak při tvorbě národní geografické informační infrastruktury ČR a portálů veřejné správy a samosprávy. Znalost analytické a webové kartografie, jakož i využití IS pro zpracování vědeckých i praktických úkolů, schopnost integrace geografických dat, jejich analýzy a interpretace dává absolventovi dobrou možnost uplatnění jak na výzkumných pracovištích vysokých škol či akademie věd, tak i v aplikovaném výzkumu pro širokou škálu institucí a pracovišť zpracovávajících prostorové informace (katastrální a krajské úřady, vládní úřady, ekologicky a ekonomicky zaměřená pracoviště, aj.) a v široké podnikatelské činnosti.

Oborová komise Kartografie, geoinformatika a DPZ

Aktuální složení oborové komise Kartografie, geoinformatika a DPZ (na stránkách sci.muni.cz)

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. - předseda

Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. - předseda

Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. kat. geoinformatiky PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc

Ing. Václav Slaboch, CSc., VÚ geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby č. 98 (MŠMT)

Pplk. Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc., kat. vojenských informací o území, UO Brno, Kounicova 65, 612 00 Brno (MŠMT)

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., kat. mapování a kartografie, Stavební fakulta ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 (MŠMT)

Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc., Brno, (MŠMT)

Doc. Ing. Josef Weigel, CSc., FASt VUT, Veveří 95, 662 37 Brno (MŠMT)

Prof. Ing. František Miklošík, DrSc., Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno (MŠMT)

Ing. Květoslava Brátová, Ph.D. Pozemkový úřad, T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Ing. Oldřich Pašek, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8

Školitelé

Aktuální seznam školitelů pro Kartografii, geoinformatiku a DPZ (na stránkách sci.muni.cz)

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky z Kartografie, geoinformatiky a DPZ

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku kartografie, geoinformatiky a DPZ, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy z oblastí:

  1. Prostorová data pro kartografii a geoinformatiku: analýza, zpracování, legislativní aspekty

  2. Metody kartografické generalizace, modelování, vizualizace a interpretace

  3. Integrace dat z digitálních a analogových zdrojů, zejména DPZ a PS

  4. Prostorové datové projekty: ČR, EU a Evropa, globální měřítko

Studijní plán DSP Kartografie, geoinformatika a DPZ

Aktuální doporučený individuální studijní plán DSP Kartografie, geoinformatika a DPZ (na stránkách sci.muni.cz)

Témata disertačních prací

Obhájené disertační práce

Řešené disertační práce