Doktorský studijní program


Bakalářské studium
Magisterské studium

Doktorský studijní program (DSP) Geografie navazuje na poznatky studentů získané v magisterském programu Geografie a kartografie. Orientuje se na prohloubení a rozšíření jejich znalostí, schopností a dovedností ve specializovaných oborech geografického a kartografického výzkumu s akcentováním studia příčinných vztahů a souvislostí v širokém komplexu studovaných jevů a procesů. Hlavní důraz se klade na aktivní osvojování nových poznatků zejména ze zahraniční odborné literatury a absolvováním specializovaných přednášek jak na vlastním pracovišti, tak na pracovištích jiných. Studenti jsou vedeni k používání moderních metod a technologií zpracování a hodnocení geografických dat s využitím stávajících možností počítačového zpracování dat a metod dálkové detekce. Cílem je vybavit je hlubokými teoretickými znalostmi a vychovat z nich vyhraněné vědecké osobnosti, které jsou schopny dále pracovat v oblasti teoretického i aplikovaného vědeckého výzkumu. Student je veden ke schopnosti samostatné formulace vědeckého problému, získání relevantních dat, jejich kvalitativního a kvantitativního hodnocení, výběru vhodné metodologie a hodnocení získaných výsledků z analytického a syntetického hlediska se zřetelem na sestavení alternativních scénářů vývoje geografických jevů a procesů v prostoru a čase.

DSP Geografie se realizuje v oborech Fyzická geografie, Regionální geografie a regionální rozvoj, Kartografie, geoinformatika a DPZ v souladu se zákonem o VŠ č. 111/1998 Sb., Studijním a zkušebním řádem MU, požadavky fakulty a příslušné oborové rady (OR), resp. oborové komise (OK). Standardní doba studia je čtyři roky, která může být prodloužena do maximální doby sedmi let včetně přerušení studia. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení magisterského studia téhož nebo příbuzného oboru. Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce obvykle za 4 roky. Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce Ph. D., uváděný za jménem.

Oborová rada

Aktuální složení oborové rady (na stránkách sci.muni.cz)

Vnitřní řád činnosti oborových komisí a oborové rady geografie

Oborové komise Fyzické geografie, Regionální geografie a regionálního rozvoje, Kartografie, geoinformatiky a DPZ mají v OR každá po třech zástupcích. S ohledem na to, že OR garantuje úroveň DSP, byla OR schválena následující struktura činností v návaznosti na část III, čl. 32 studijních předpisů:

  1. Přijímací zkoušky pro DSP: Na Geografickém ústavu budou působit podle potřeby 1-2 přijímací komise, složené z členů OR a OK. OR schvaluje témata disertačních prací.
  2. OR navrhuje jmenování školitelů v DSP a jejich odvolání (na základě návrhu z OK).
  3. OR navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku (na základě návrhu z OK).
  4. OR navrhuje děkanovi předsedu, členy komise a oponenty pro obhajobu disertační práce (na základě návrhu z OK).
  5. Státní doktorské zkouška probíhá jako první, obhajoba disertační práce jako druhá, podle potřeby i v jednom dni. Okruh témat ke státní doktorské zkoušce je připravený a inovovaný průběžně OK.
  6. OR bere na vědomí hodnocení průběhu a plnění studijních povinností studentů s DSP na základě informace předsedy OK.
  7. OK a školitelé jsou zodpovědní za studijní program studentů v částech A, B a za program a průběh těchto přednáškových kursů. Minimálně 3 předměty v 1. ročníku a 2 předměty v 2. ročníku DSP jsou ukončeny zkouškou.
  8. Připomínky k činnosti OR, OK a průběhu DSP Geografie lze průběžně zasílat předsedovi nebo členům OR.

Obory

Témata disertačních prací pro školní rok 2010/11

Další informace

Přijímací řízení, Průběh a zakončení studia
Studijní a zkušební řád MU
Informace k DSP na stránkách fakulty