Kartografie, geoinformatika a DPZ

Fyzická geografie

Obor Regionální geografie a regionální rozvoj
doktorský studijní program

Charakteristika oboru

Obor Regionální geografie a regionální rozvoj poskytuje všestranný pohled na strukturu regionu různé hierarchické úrovně a jejich dominující či citlivé sociální, ekonomické a enviromentální charakteristiky. Přispívá k hlubšímu poznání vzájemné podmíněnosti nejen řady sociálně-geografických, ale i fyzickogeografických jevů a procesů v konkrétních regionech. Obor je směrován na hlubší studium problematiky regionálního rozvoje v České republice, pro které přináší i srovnávací materiál z vyspělých i tranzitivních ekonomik. Obor studuje také problematiku regionálního rozvoje v různých zeměpisných oblastech světa.

Cíle studia

Cílem studia je prohloubit a dále rozvinout teoretické poznatky, návyky a dovednosti získané v magisterském studiu regionální geografie a regionální rozvoj. Zvláště hluboké poznatky by měl student získat v předmětech své specializace dané tématem doktorské disertační práce. Studium je vedeno se zřetelem na akcentování samostatnosti studenta a směřuje k pěstování schopností orientovaných na výběr aktuálních vědeckých témat, specifikování výzkumných problémů, výběr a hodnocení potřebných informací, výběr, ověřování a rozvíjení metodik řešení, včetně vývoje nových metod. Zvláštní důraz je kladen na interpretaci získaných výsledků, jejich hodnocení v širších souvislostech a další prognozování procesů a jevů ovlivňujících regionální rozvoj se zohledněním časoprostorové dimenze. Hlavním cílem studia je připravit absolventa na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu zaměřeného na problematiku rozvoje regionů. V průběhu studia by se měl absolvent naučit komunikovat také s ostatními specialisty, kteří se zabývají touto problematikou (např. urbanisté, ekonomové, sociologové apod.) tak, aby hrál významnou roli také v oblasti koordinace a syntézy výsledků při řešení multidisciplinárních otázek regionálního rozvoje.

Profil absolventa a uplatnění

Zvládnutí hlubokých teoretických a praktických poznatků z oboru regionální geografie a regionální rozvoj. Zvládnutí širokého spektra metod regionálně geografického výzkumu, včetně vícerozměrných statistických metod. Samostatné zvládnutí přípravy a vyhodnocení složitějších anketárních šetření. Pochopení vzájemných souvislostí a podmíněností studovaných regionálně geografických jevů a procesů, posouzení míry relevance jednotlivých jevů pro možný rozvoj daného území. Schopnost predikce rozvoje regionů. Schopnost komparativní analýzy regionů v ČR a ve světě. Schopnost tvorby strategických dokumentů jak české, tak evropské regionální politiky (strategie, operační plány, programy rozvoje). Schopnost tvorby konkrétních rozvojových programů pro venkovské obce, města a regiony různé hierarchické úrovně. Absolvent DSP regionální geografie a regionální rozvoj má velmi dobré předpoklady uplatnit se v základním výzkumu na některých ústavech Akademie věd ČR (především Ústav geoniky) nebo na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci na resortních ústavech (Ústav územního rozvoje, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí), regionálních rozvojových agenturách, odborech regionálního rozvoje nebo odborech životního prostředí na krajských a městských úřadech a také útvarech rozvoje jednotlivých měst. Absolventi najdou uplatnění i v soukromých regionálních poradenských firmách.

Oborová komise Regionální geografie a regionální rozvoj

Aktuální složení oborové komise Regionální geografie a regionální rozvoj (na stránkách sci.muni.cz)

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. - předseda

Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

Doc. RNDr.Vladimír Baar, CSc., Kat. sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OU, Hladnovská 9, 710 00 Ostrava

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Kat. sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc., PřF OU, Bráfova 7, 701 03 Ostrava (MŠMT)

Prof. RNDr. Václav Gardavský, DrSc., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)

RNDr. Antonín Vaishar, CSc., Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno (MŠMT)

RNDr. Josef Postránecký, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 (MŠMT)

Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Kat. sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., Kat. sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OU, Hladnovská 9, 710 00 Ostrava

Školitelé

Aktuální seznam školitelů pro Regionální geografii a regionální rozvoj (na stránkách sci.muni.cz)

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky z Regionální geografie a regionálního rozvoje

Student musí prokázat, že zvládl širší problematiku regionální geografie včetně odpovídajících technik a dovedností. Prověřována je jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení dílčích problémů včetně odpovídajících metod regionálně geografické analýzy a syntézy. Vlastní ústní zkouška probíhá ve čtyřech tématických okruzích. Povinné jsou okruhy: regionální politika a regionální rozvoj, metody regionálně geografického výzkumu a dva volitelné si student vybírá z těchto šesti okruhů: obecná fyzická geografie, obecná humánní geografie, regionální geografie ČR, regionální geografie světa, krajinná ekologie, demografie.

Studilní plán DSP Regionální geografie a regionální rozvoj

Aktuální doporučený individuální studijní plán DSP Regionální geografie a regionální rozvoj (na stránkách sci.muni.cz)


Témata disertačních prací (pro školní rok 2010/2011)

Obhájené disertační práce

Řešené disertační práce