Témata disertačních prací pro školní rok 2010/11
(obor Fyzická geografie)

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.:

 1. Dopady klimatu na člověka a společnost v historickém kontextu a v současnosti
 2. Hydrometeorologické extrémy v České republice
 3. Meteorologické aktivity na Moravě a ve Slezsku po roce 1850

RNDr. Martin Culek, Ph.D.:

 1. Hodnocení bioregionů a jejich hranic na základě analýzy mapování biotopů pro program Natura 2000

Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

 1. Prostorová diferenciace polí vybraných meteorologických prvků v podmínkách městského klimatu
 2. Modelován pole větru v prostoru brněnské aglomerace
 3. Klasifikace klimatu města Brna

Doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.:

 1. Vývoj a dynamika suburbánní krajiny
 2. Politika bezpečnosti přírody krajiny

RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno):

 1. Antropogenní transformace a vývoj reliéfu s přihlédnutím k ochraně krajiny na příkladě vybraného území
 2. Geomorfologický vývoj - vybrané území ve Vnějších Západních Karpatech na Moravě - s ohledem na současné modelační procesy a ochranu krajiny

Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.:

 1. Operační a dlouhodobé aplikace fyzickogeografických znalostí v krizovém řízení
 2. Metody geografického výzkumu postindustriální krajiny jako případu specifického přírodního a kulturního dědictví

Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D.:

 1. Hydrogeomorfologická evaluace říční sítě v urbánním a suburbánním prostředí
 2. Vlastnosti a funkce říčního dřeva a jejich k hydrogeomorfologickým podmínkám

Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.:

 1. Radiační a energetická bilance povrchu recentně deglaciovaných oblastí Arktidy a Antarktidy


Bližší informace k jednotlivým tématům dizertačních prací jsou na stránkách sci.muni.cz.

Další témata mohou být vyhlášena po dohodě s příslušným školitelem.

                                                          Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. v.r.
                                                          předseda oborové komise fyzické geografie