Přijímací řízení

Bakalářský studijní program

Do bakalářských studijních programů jsou přijímání uchazeči s úplným středoškolským vzděláním, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení.

Pokyny pro vyplnění tiskopisu přihlášky

Elektronická přihláška se nachází na adrese: http://is.muni.cz/prihlaska. Přihláška musí být řádně vyplněna ve všech rubrikách.

Studijní program a obor je třeba vyplnit přesně v souladu se seznamem uvedeným v Informacích o programech (http://is.muni.cz/prihlaska) nebo v brožuře Informace o studiu, případně na http://www.sci.muni.cz/ v části STUDIUM. V přihlášce do oborů dvouoborového studia musí být uvedena zvolená kombinace oborů tohoto dvouoborového studia (například: Matematika se zaměřením na vzdělávání+Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání).

Rubriku Vysvědčení vyplňují pouze uchazeči, kteří žádají o prominutí přijímacích zkoušek a splňují předepsaná kritéria. Vyplňuje se pouze prospěch v profilových předmětech. Profilové předměty jsou uvedeny v brožuře Informace o studiu, případně na http://www.sci.muni.cz. Uchazeči, kteří nesplňují kritéria pro prominutí přijímacích zkoušek, nevypisují tuto část přihlášky.

Životopis a lékařské potvrzení se nepožaduje, s výjimkou lékařského potvrzení u uchazečů se změněnou pracovní schopností.

Další podrobnosti jsou uvedeny v brožuře "Informace o studiu", u mezifakultního studia na webových stránkách příslušné fakulty.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku, pokud mu nebude prominuta (nelze prominout u mezifakultního studia). Prominutí přijímací zkoušky se řídí kritérii uvedenými v brožuře Informace o studiu, případně na http://www.sci.muni.cz. V případě elektronické přihlášky je třeba prominutí přijímacích zkoušek jednak vyznačit v přihlášce, jednak přiložit její písemnou verzi k vytištěnému formuláři elektronické přihlášky, který uchazeč posílá na studijní oddělení.

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

  • test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU) (http://www.muni.cz/study/result.html)
  • odborný test ze zeměpisu
  • popř. další odborný test u dvouoborového studia (biologie, anglický jazyk, dějepis)

Doporučená literatura ke zkoušce

Úspěch v TSP není založen na studiu literatury. Úroveň odborného testu ze zeměpisu odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT ČR pro gymnázia a dále vychází z následující doporučené studijní literatury. Doporučená literatura pro obory mezifakultního studia s Filozofickou fakultou je uvedena u příslušných studijních programů této fakulty.

Kritéria hodnocení uchazečů

Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky.

Do celkového hodnocení se zahrnuje:

  • výsledek testu studijních předpokladů
  • výsledky odborných testů

Počty přijímaných studentů

graf