Doktorský studijní program - přijímací řízení

Formální požadavky pro přijímací řízení stanovuje Přihláška ke studiu. Zájemce o studium si vybírá téma a školitele podle zveřejněné nabídky témat disertačních prací. Přijímací zkouška probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků:

  • odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie se zaměřením na jeden ze tří výše uvedených oborů DSP Geografie
  • písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tematiky v anglickém jazyce
  • předložení diplomové práce, popř. odborných publikací
  • vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce