Přijímací řízení - magisterský studijní program

Uchazeč pro přijetí do magisterského studijní programu musí splnit následující podmínky:

  • titul bakalář (popř. ukončení bakalářského studia absolutoriem před zahájením následujícího akademického roku)
  • úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí:

  • písemná zkouška - odborný test z geografie a kartografie na úrovni písemné zkoušky odpovídajícího bakalářského studia
  • rozprava - odborná diskuse uchazeče se členy zkušební komise, která je zaměřena na znalosti, dovednosti a kompetence, které lze jen velmi těžko ověřovat písemným testem.

Uchazeč může požádat děkana PřF MU o prominutí písemné zkoušky. Žádosti budou posuzovány individuálně podle kritérií stanovených požadavky jednotlivých studijních programů resp. jejich oborů. Další informace je možné také získat na webových stránkách studijního oddělení Přírodovědecké fakulty.