Rigorózní řízení

Absolventi magisterského studia se mohou přihlásit na Přírodovědecké fakultě MU k rigorózní zkoušce ze studijních oborů:

  • Fyzická geografie
  • Geografická kartografie a geoinfomatika
  • Regionální geografie a regionální rozvoj
  • Sociální geografie
  • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Průběh rigorózního řízení (náležitosti přihlášky) upravuje Rigorózní řád Přírodovědecké fakulty MU, termín pro podávání přihlášek je každoročně stanoven harmonogramem akademického roku a zveřejněn na úřední desce Přírodovědecké fakulty MU.

Rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky z předmětů stanovených pro daný obor (seznam předmětů). Zkouška se koná před příslušnou komisí pro státní rigorózní zkoušku (složení komisí) a začíná obhajobou rigorózní práce, která musí obsahovat původní výsledky, které byly uveřejněny nebo přijaty k uveřejnění v některém časopise či sborníku respektovaném odbornou komunitou daného oboru.

Dotazy administrativního charakteru (přihláška a její náležitosti, termíny, poplatky aj.) směřujte na Studijní oddělení PřF MU, s dotazy týkají se obsahové stránky SRZ (např. téma rigorózní práce) se obracejte na vedení Geografického ústavu PřF MU.