Zpracované diplomové práce

2010

Barboříková, Iva: Využití a podpora mobilních geoinformačních technologií na Magistrátu města Brna, archiv
Braun, Martin: Procesy přísunu a bilance mrtvého dřeva ve fluviálním ekosystému Dyje (NP Podyjí), archiv
Ďuračka, Kamil: Režimy správy CHKO Bílé Karpaty a Biele Karpaty, archiv
Foral, Martin: Lokalizační strategie nadnárodních společností v prostoru střední a východní Evropy, archiv
Hrnčířová, Eva: Problematika města ve výuce zeměpisu, archiv
Chvátal, Filip: Transformace ekonomiky východního Německa (geografická analýza), archiv
Kocián, Ondřej: Hodnocení hydrologicky rizikových oblastí ve vztahu k pozemkových úpravám, archiv
Kočová, Hana: Tvorba webové aplikace nad Google Earth pro krizový management., archiv
Kolář, Petr: Dopady klimatu a meteorologických extrémů na produkci vybraných zemědělských plodin na jižní Moravě v letech 1961-2007, archiv
Kučera, Petr: Valašsko-Kloboucko a Luhačovicko: regionální geografická studie, archiv
Kuchyňka, Jan: Geografický koncept periferie na příkladu České Republiky, archiv
Kuřítková, Hana: Interaktivní tabule ve výuce fyzické geografie, archiv
Kýnová, Andrea: Tvorba map druhů povrchů s využitím neuronových sítí, archiv
Lorenc, Tomáš: Možnosti regionálního rozvoje MAS Znojemsko vinařství, archiv
Lysáková, Kristýna: Ekonomická globalizace a sebevraždy indických farmářů, archiv
Malá, Pavla: Zemědělství a venkov ČR po vstupu do EU, na příkladu okresu Ústí nad Orlicí, archiv
Mertenová, Martina: Globální databáze klimatických dat a jejich kartografická prezentace, archiv
Nogová, Andrea: Regionálně geografické aspekty transformace vysokého školství na Moravě a Slezsku, archiv
Nováček, Jiří: Dolování dat z databází družicových snímků, archiv
Novotná, Blanka: Cestovní ruch v Praze a ve středních Čechách, archiv
Pásková, Markéta: Fuzzy GIS - současný stav a využití ve fyzické geografii, archiv
Patočková, Lenka: Trvalá udržitelnost cestovního ruchu v okrese Semily, archiv
Perečková, Nicol: Riziková analýza mrtvého dřeva ve fluviálním ekosystému Moravy, archiv
Petřvalský, Pavel: Alternativní přístupy k výuce regionální geografie České republiky na gymnáziu, archiv
Pilařová, Alice: Vývoj dopravy na Pardubicku po roce 1990, archiv
Rybáková, Helena: 3D modely a jejich využití pro modelování městského klimatu (na příkladu města Brna), archiv
Schauerová, Jaroslava: Společná zemědělská politka EU a tvorba výukových projektů na středních školách, archiv
Skalická, Jana: Antropogenní změny a možnosti revitalizace poříční nivy dolního toku Tiché Orlice, archiv
Strnadová, Danuše: Car-sharing jako trvale udržitelná forma dopravy, archiv
Sudický, Petr: Přírodní pohromy - využití tématu v geografickém a environmentálním vzdělávání, archiv
Šerý, Ondřej: Český průmysl po roce 1989, archiv
Trmač, Vojtěch: Změny dopravních vazeb v prostoru města Brna, archiv
Vachuda, Jan: Hodnocení změn ve využívání půdního fondu na příkladu okresu Brno-město, archiv
Vlčková, Andrea: Rekreační zázemí města Brna, archiv
Voda, Petr: Volební geografie ČR: analýza volební podpory vybrané politické strany, archiv

2009

Bayer, Milan: Regionálně geografická analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Slavkov u Brna, archiv
Boček, Miroslav: Sociální a ekonomická typologie území ČR (aplikace metod vícerozměrné analýzy, územní jednotky - správní obvody obcí s rozšířenou působností), archiv
Čepčářová, Hana: On-line vizualizace prostorově vázaných www zdrojů, archiv
Duda, Petr: Kartografická vizualizace hluku., archiv
Dvořáková, Martina: Sionismus a židovská identita v předválečném Československu - geografická analýza., archiv
Fialová, Zuzana: Rozvoj suburbánního lemu města Znojma - fyzickogeografická studie, archiv
Fuxová, Kateřina: Plodnost v ČR po roce 1990, archiv
Gajdušková, Barbora: Porovnání manuálních a automatických měření vybraných meteorologických prvků v síti stanic ČHMÚ, archiv
Gamrát, Jakub: Možnosti API mapových služeb na WWW pro návrh GIS, archiv
Golešová, Tereza: Historické krajinné struktury - jejich význam a funkce v krajině, archiv
Hejkal, Zdeněk: Balvanové proudy v údolí Dyje (NP Podyjí), archiv
Holá, Klára: Globalizace trhu s potravinami a její důsledky.Cukr, archiv
Horáková, Lucie: Modelové území v povodí Rokytné - krajinněekologická studie, archiv
Hrejsemnou, Ondřej: Koncepce vybraných tematických map zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR: analýza a interpretace současného stavu., archiv
Hulínová, Michaela: Olomoucký kraj - prognóza budoucího vývoje počtu obyvatel a jejich věkové struktury, archiv
Chalupská, Andrea: Portál kartografické vizualizace, archiv
Kněžínek, Karel: Využití fotografií k lokalizačním a kontrolním účelům v mobilním mapování, archiv
Kučerová, Štěpánka: Koncept post-socialistického města - geografická analýza, archiv
Kvapilová, Jana: Rozšířená realita: mobilní využití, archiv
Kylián, Radek: Dopravní dostupnost v ČR, archiv
Lang, Martin: Vývoj využití země povodí Svratky a Svitavy, archiv
Machek, Ondřej: Vnitřní socioekonomická struktura města Jihlavy a blízkého zázemí (využití metod vícerozměrné analýzy), archiv
Mališová, Lucie: Možnosti harmonizace map pro včasné varování (early warning), archiv
Marek, Michal: Správa informací města Chocně a jejich kartografické znázornění, archiv
Matýšková, Kateřina: Vývoj prostoru Brno-Vídeň, archiv
Mikeladzová, Jana: Nebezpečné hydrometeorologické jevy na území Brna a okolí, archiv
Molák, Miloš: Trh práce v kraji Vysočina; regionálně geografická analýza, archiv
Navrátilová, Hana: Možnosti dopravního řešení zlínské aglomerace, archiv
Oklešťková, Pavla: Odsun brněnského nádraží, archiv
Oleolenková, Marina: Aanalýza vybraných souměstí v ČR, archiv
Oprchal, Jan: Změny v průběhu koryta části toku řeky Svratky a jejich vliv na proces odtoku vody z povodí, archiv
Pechková, Jitka: Hydrologická specifika řeky Kamenice, archiv
Petříková, Eva: Regionálně geografická analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Náchod, archiv
Rakowski, Michal: Klíčová témata v geografickém vzdělávání, archiv
Rejmanová, Lenka: Změny krajinné struktury jejich vliv na proces odtoku v povodí Dřevnice, archiv
Romanová, Veronika: Možnosti udržitelného rozvoje města Ostrava - geografická studie, archiv
Řeřicha, Martin: Sociální a ekonomické důsledky budování průmyslových zón v regionu NUTS II Jihovýchod, archiv
Skalská, Martina: Krajinné ekosystémy v geografickém a environmentálním vzdělávání, archiv
Sklenářová, Petra roz. Veselá: Možnosti a omezení prostorové trvalé udržitelnosti Znojemska, archiv
Sochůrková, Iva: Volební geografie ČR: analýza volební podpory vybrané politické strany, archiv
Souček, Jakub: Koncepce vybraných tematických map zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR: výhledové trendy a jejich interpretace., archiv
Stolar, Ondřej: Analýza městských spotřebních vzorců, archiv
Sudíková, Linda: Lázeňský cestovní ruch v České republice a Evropě, archiv
Škrottová, Jitka: Rozdíly mezi muži a ženami v regionálním pohledu, archiv
Šmejkalová, Adéla: Geografický průzkum areálu rozšíření hořce tolitového v SZ části Beskyd, archiv
Trojan, Jakub: Trvale udržitelný rozvoj venkova v zázemí města Zlína, archiv
Válková, Pavla: Regionálně geografická analýza situace na trhu práce v regionu Střední Morava (se zaměřením na výběr optimálních metod analýzy), archiv
Witoszová, Denisa: Teplotní inverze v Ostravské pánvi, archiv
Zemková, Jitka: Hodnocení změn životního prostředí v zemích V4, archiv
Zezula, Jiří: Vztahy mezi anorganickým znečištěním podzemních vod a klimatickými podmínkami, archiv

2008

Adamcová, Michaela: Potravinový problém ve světě, příčiny a možnosti jeho řešení, archiv
Bártová, Michaela: Proměny venkovského prostoru v širším zázemí Brna, archiv
Beneš, Jan: Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu správního obvodu ORP Šlapanice, archiv
Blažek, Pavel: Současné změny v charakteru využití zemědělských ploch v Jihomoravském kraji, archiv 
Bustová, Milena: Školní vzdělávací plán zeměpisu na gymnáziu (vyšší stupeň), archiv
Červenková, Martina: Venkovský prostor a venkovský turismus, archiv
Daňková, Veronika: Návrh scénáře výukového filmu: Výuka kartografie a geoinformatiky na středních školách, archiv
Divíšek, Jan: Porovnání biogeografických podmínek Zemské brány v Orlických horách a údolí Lomné v Moravskoslezských Beskydech, archiv
Dostál, Ondřej: Suburbanizace na příkladu města Ostrava, archiv
Dvořák, Martin: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace ZABAGED, archiv
Gross, Martin: Kuřimsko: regionálně geografická studie, archiv
Honková, Monika: Mapování vegetace s využitím spektrálních indexů, archiv
Ihazová, Michaela: Trendy krátkodobého turismu, archiv
Iránek, Adam: Změna managementu a využívání krajiny v katastru Kostelce na Hané, archiv
Jelínek, Karel: Detekce tepelného ostrova města s využitím termálních snímků, archiv
Kajn, Adam: Změny v dojížďce za prací v období let 1991-2001 v Královéhradeckém kraji, archiv
Kašičková, Lucie: Povodně v Brně a okolí v období systematických hydrologických pozorování, archiv
Kohoutková, Tereza: Návrh systému činností doplňujících výuku meteorologie a klimatologie na nižším a vyšším stupni gymnázií, archiv
Konečný, Ondřej: Dopady strukturální politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství v okrese Vsetín, archiv
Korčeková, Kristýna: Trh práce ve městě Brně a jeho zázemí, archiv
Kouřil, Aleš: Globální problémy - projektová výuka zeměpisu, archiv
Křížová, Lenka: Riziková analýza povodí Moštěnky, archiv
Marešová, Lenka: Zemědělství a venkov ČR po vstupu do EU na příkladu okresu Šumperk, archiv
Maršálková, Kateřina: Povodí - návrh interdisciplinárního projektu pro studenty gymnázia, archiv
Mikstein, David: Digitální databáze historických zpráv o počasí a příbuzných jevech v českých zemích, archiv
Münster, Petr: Stržová eroze v jižní části Brněnské vrchoviny, archiv
Oklešťková, Pavla: Odsun brněnského nádraží, archiv
Osman, Robert: Segregační procesy v prostoru města, archiv
Otte, Marie roz. Popelková: Harmonizace lokálních, regionálních privátních a státních prostorových datových zdrojů pro tvorbu elektronického atlasu na regionální úrovni, archiv
Pagáčová, Iveta: Sociálněgeografická regionalizace střední Moravy, archiv
Paška, Martin: Geovizualizační ontologie v krizovém řízení, archiv
Pelikán, Leoš: Rebilance zásob podzemní vody I. a II. křídové zvodně v jižní části ústecké synklinály (HGR 423) s ohledem na stávajicí vodárenské odběry., archiv
Pichler, Pavel: Regionálně geografická analýza území správního obvodu ORP Břeclav, archiv
Pilařová, Zuzana: Historické a současné povodně na řece Moravě a jejich dopady na ukládání sedimentů v oblasti Strážnického Pomoraví, archiv
Ponechal, Lukáš: Letecká doprava ve střední Evropě, archiv
Roupcová, Martina: Turistické cíle a jejich dopravní dostupnost v ČR, archiv
Sáňka, Ondřej: Modelování a vizualizace environmentálních dat v prostoru a čase s využitím GIS, archiv
Smetana, Mirek: Mapování korytovo-nivních jednotek řeky Svratky v CHKO Ždárské vrchy, archiv
Šalomoun, Zdeněk: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, archiv
Špičáková, Ludmila: Vývoj trhu s byty ve velkých českých městech, archiv
Šťastný, Rudolf: Podmínky harmonizace map pro krizový management, archiv
Šustková, Jarmila: Opatření v protipovodňové ochraně v povodí řeky Opavy, archiv
Švaříček, Jan: Vliv Novomlýnských nádrží na odtokové poměry Dyje v období nízkých vodností, archiv
Trávníček, Jan: Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny, archiv
Uhnavá, Markéta: Srovnání metropolitních areálů velkých českých měst, archiv
Večerník, Radek: Změny krajinné struktury vybraného segmentu krajiny, archiv
Veselá, Iva: Vizualizace modelů trakčních schopností mobilní záchranné techniky ve volném terénu., archiv
Zvěřina, Lukáš: Regionální předpoklady pro lokalizaci progresivního terciéru, archiv
Železný, Pavel: Transformace městského centra-geografická analýza, archiv

2007

Antonín, Jiří: Dopady společné agrární politiky EU na rozvoj zemědělství a venkova v CHKO Žďárské vrchy, archiv
Borkovcová, Lucie: Problematika exonym na mapách, archiv
Březina, Ladislav: Rekonstrukce teploty vzduchu a srážek v České republice - syntéza dokumentárních údajů a přístrojových pozorování, archiv
Bubela, Petr: Kvalitativní a kvantitativní srovnáni prostorových procesů v Praze a Brně, archiv
Dvořáková, Monika: Analýza vybraných historických vichřic - dopady na přírodu a společnost, archiv
Ferda, Jaroslav: Slovinsko v EU: středoevropské, alpské, středomořské a balkánské rysy v charakteristice státu, archiv
Fránková, Veronika roz. Jandová: Současné geopolitické problémy střední Ameriky, archiv
Hanáková, Lucie: Boskovicko: regionálně geografická studie, archiv
Hladík, Tomáš: Dopravní obslužnost v problémových obdobích a částech dne, archiv
Hruška, Vladan: Udržitelný rozvoj venkovské krajiny v rozdílných přírodních a sociálních podmínkách, archiv
Janeček, Pavel: Mapy cestovní medicíny, archiv
Janota, Michal: Jindřichohradecko: regionálně geografická studie, archiv
Kadlec, Pavel: Areály maximálního zalidnění jako metoda hodnocení koncentrace obyvatelstva, archiv
Kotulanová, Helena: Geografie Polska multimediálně, archiv
Lacina, Tomáš: Česká velkoměsta: komparativní analýza situace na trhu práce, archiv
Mašíček, Petr: Střediska regionu Jihovýchod a jejich vybavenost v obchodu a službách, archiv
Mrštík, Josef: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Havlíčkův Brod, archiv
Ondráček, Pavel: Geografické aspekty produkce cukrové řepy v České republice, archiv
Ondráčková, Martina: Krajina Tišnovska. Biogeografická studie, archiv
Otrusina, Jiří: Družicový atlas České republiky, archiv
Pacasová, Martina: Proměny lokalizačních vzorců v měřítku městských aglomerací, archiv
Pavlicová, Ilona: Teplotní inverze v oblasti Ostravské průmyslové aglomerace, archiv
Petrová, Lucie: Funkční a morfologické relikty v městském prostředí, archiv
Pleskačová, Šárka: Výuka Francie multimediálně, archiv
Salvetová, Šárka: Zpracování geografických informací ve ztížených podmínkách, archiv
Šenkýř, Jiří: Typologie agrorurálních struktur kraje Vysočina, archiv
Štěrba, Zbyněk: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace JISŽP, archiv
Vrbík, Filip: Regionální geografická analýza zemědělství v jihozápadní části Jihomoravského kraje a v jižní části kraje Vysočina, archiv
Zelíková, Martina: E-learning v geografickém vzdělávání, archiv

2006

Bařina, Karel: Návrh koncepce a legendy mapy folklorních prvků na příkladu jihomoravské etnografické oblasti. (vedoucí: M.V. Drápela)
Benešová, Jana: Regionálně geografická analýza trhu práce v Jihomoravském kraji. (vedoucí: V. Toušek)
Brabencová, Jitka: Multimediální výuka geografie Slovenska. (vedoucí: A. Hynek)
Doležalová, Marie: Projevy Severoatlantské oscilace v časové a prostorové variabilitě klimatu České republiky. (vedoucí: R. Brázdil)
Drlička, Radek: Sucha na Moravě a ve Slezsku. (vedoucí: R. Brázdil)
Durnová, Gabriela: Prostorová diferenciace města z hlediska kvality života. (vedoucí: O. Mulíček)
Hájek, Michal: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP). (vedoucí: M. Konečný)
Halíčková, Monika: Hydrometeorologické extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku v období 1851-1900 ve světle dokumentárních pramenů. (vedoucí: R. Brázdil)
Hildebrandová, Marika: Dopravní reálie Evropy ve výuce zeměpisu. (vedoucí: S. Řehák)
Holeček, Jan: Městská brownfields –stav a perspektivy rozvoje. (vedoucí: O. Mulíček)
Kotulánová, Helena: Geografie Polska multimediálně. (vedoucí: A. Hynek)
Koželouh, Jiří: Oxid siřičitý a prašný aerosol v ovzduší Brna. (vedoucí: M. Kolář)
Krejčí, Lukáš: Fluviální tvary v NPR Ramena řeky Moravy. (vedoucí: Z. Máčka)
Kubalíková, Lucie: Geomorfologické poměry Deblínské vrchoviny. (vedoucí: Z. Máčka)
Kvášová, Hana: Urbanizace a rozvoj měst v zemích třetího světa. (vedoucí: O. Mulíček)
Laudátová, Silvie: Střediska Moravskoslezského kraje a jejich vybavenost v obchodu a službách. (vedoucí: S. Řehák)
Malík, Karel: Návrh koncepce a legendy pro mapy sakrálních objektů. (vedoucí: M.V. Drápela)
Michalec, David: Demografický vývoj v ČR – komparace vývoje v ČR se situací v západních zemích. (vedoucí: D. Seidenglanz)
Mylková, Veronika: Regionální geografická analýza současných demografických trendů ve Zlínském kraji. (vedoucí: V. Toušek)
Nevěděl, Lukáš: Regionálně geografická studie Židlochovicka a Hustopečska. (vedoucí: A. Věžník)
Petr, Michal: GIS povodí Svitavy. (vedoucí: P. Dobrovolný)
Petříková, Martina: Využití výukových programů Světové banky v geografickém vzdělávání. (vedoucí: V. Herber)
Podhrázský, Zbyšek: „Cartoon like“ 3D vizualizace digitálních plánů měst. (vedoucí: K. Staněk)
Přecechtělová, Tereza: Vývoj maloobchodní sítě ve městě Brně. (vedoucí: O. Mulíček)
Samcová, Jana: Program rozvoje Dačicka. (vedoucí: V. Toušek)
Svobodová, Hana: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Jihlava. (vedoucí: A. Věžník)
Štampach, Radim: Automatická kartografická generalizace stavebních objektů z KM do map středních měřítek. (vedoucí: K. Staněk)
Trusina, Jan: Potenciální hydrologická rizika v povodí Olšavy. (vedoucí: M. Kolář)
Valenta, Petr: Program rozvoje Konicka. (vedoucí: V. Toušek)
Vašek, Martin: Globalizační procesy v městském rozvoji. (vedoucí: O. Mulíček)
Veselský, Jan: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Žďár nad Sázavou. (vedoucí: A. Věžník)
Vitásková, Jana: Návrh přirozeného referenčního systému. (vedoucí: K. Staněk)
Vlková, Lucie: Střediska regionu Střední Morava a jejich vybavenost v obchodu a službách. (vedoucí: S. Řehák)
Vrbík, Filip: Regionální geografická analýza zemědělství v jihozápadní části Jihomoravského kraje a v jižní části kraje Vysočina. (vedoucí: A. Věžník)
Zvara, Jan: Program rozvoje Hlinecka. (vedoucí: V. Toušek)

2005

Bartoš, Martin: Regionálně-geografická analýza transformace průmyslu v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
Čurda, Aleš: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Třebíč
Drahoš, Martin: Regionální geografická analýza zemědělství okresu Ústí nad Orlicí
Drápela, Emil: Marginální oblasti a hodnocení jejich přínosu pro trvalou udržitelnost
Džingozov, Lubomír: Trvale udržitelný rozvoj mikroregionu Dolní Posvitaví
Fukátko, Jan: Analýza a srovnání datové politiky v ČR a v zemích EU
Gregorčíková, Monika: Turismus v pohraničí České republiky a Slovenska<
Hazuková, Klára: Nejstarší mapové náčrty na světě a postavení „Moravské mapy“ mezi nimi
Hobzová, Kateřina: Zahraniční pracovní migrace v ČR s důrazem na migrace se Slovenskem
Hubová, Alena: Regionálně-geografická analýza současných demografických trendů v Moravskoslezském kraji
Chabičovská, Kateřina: Evropská města střední velikosti – scénáře rozvoje
Kadlec, Jan: Kolísání maximálních a minimálních teplot vzduchu v ČR v období 1961-2000
Keyzlarová, Sandra: Zahrádkářské kolonie v Brně. Specifické využívání příměstské krajiny
Kosarová, Petra: Návrh rozšíření geodatabáze pro účely kognitivní lokalizace
Kotenová, Vladimíra: Alternativní přístup k definování pověřených obcí II. Stupně v České republice
Kozel, Jiří: GIS brněnské aglomerace – změny v krajině (čas v GIS)
Krylová, Věra: Podnikatelské prostředí v Brně
Kuča, Tomáš: Základní sociálně geografické problémy Uherskobrodska z pohledu jeho strategie rozvoje
Nedoma, Petr: Multimediální výuka na příkladu urbanizace
Nováková, Pavla: Zpracování výukového tématu „Antarktida“ pro potřeby nižšího a vyššího gymnázia
Onderčová, Jiřina: Hierarchizace krajinného skeletonu pro účely kartografické generalizace
Ondráček, Petr: Souhrn, zhodnocení a srovnání veřejně dostupných zdrojů geodat na území Evropy
Otte, Marie: Možnosti synergetického využití analogových a elektronických atlasů při výuce zeměpisu
Pařízek, Jan: Regionálně geografická analýza zemědělství povodí Křetínky
Pelcl, Jakub: Studium vývoje aluviálního vodního toku pomocí historických map a písemných pramenů
Peterková, Lucie: Geomorfologické problémy okolí Brněnské přehrady
Petrová, Klára: Studium změn v krajině v oblasti Novomlýnských nádrží metodami DPZ
Pfeiferová, Erna: Mexiko v gymnaziální výuce zeměpisu
Přerovský, Martin: Současné Slovensko a dopravní tahy severojižního a západovýchodního směru
Příhodová, Hana: Regionální geografická analýza situace na trhu práce v Jihomoravském kraji na konci roku 2004 s důrazem na region Vyškovsko
Řezník, Tomáš: Interaktivní mapy na příkladu Letovic
Šoustalová, Eva: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Šumperk
Šťastná, Ivana: Informační systém družic pro výzkum přírodních zdrojů Země
Šťávová, Zuzana: Vývoj moravskoslezské kartografie od roku 1850 do roku 1950
Šuranský, Martin: Využití internetu při výuce předmětu Krajinná ekologie
Tížková, Alena: Hydrologická rizika v povodí Svitavy
Trnková, Stanislava: Internetový portál kartografických znalostí
Vaňurová, Petra: Evidence, komparace a zhodnocení dopravních záměrů krajů a regionů NUTS 2 v České republice
Vlachopulos, David: Havířov : historicko – geografická studie
Wawrzacz, Antonín: Průmyslové zóny a přímé zahraniční investice v Jihomoravském kraji (regionálně-geografická analýza)
Zahradníček, Pavel: Archivní zprávy o škodách způsobených živelnými pohromami jako zdroj údajů pro studium hydrometeorologických extrémů a jejích dopadů na příkladu panství Bítov

2004

BOHUSLAVOVÁ, Olga: Geneze a prostorová difuze dálkových autobusových spojení v Československu. (vedoucí: S. Řehák)
CAJTHAML, Petr: Geomorfologické poměry okolí Nového Boru. (vedoucí: Z. Máčka)
DOBIÁŠ, Daniel: Krušnohorsko – současný stav krajiny. (vedoucí: J. Vašátko)
DOSEDLA, Michal: Hranečníky na pomezí Čech a Moravy – terénní výzkum a dokumentace úseku Stáj – Rozhraní. (vedoucí: S. Řehák)
DOSTÁL, Igor: Dezintegrace autobusové dopravy v Bílých Karpatech po rozdělení Československa. (vedoucí: S. Řehák)
DVOŘÁČKOVÁ, Michaela: Finsko v geografickém vzdělávání. (vedoucí: A. Hynek)
FIC, Tomáš: Mapová dokumentace opevnění ČSR na Jižní Moravě. (vedoucí: M. V. Drápela)
GABRIELOVÁ, Kamila: Lokální rozvoj v Kanadě a České Republice. (vedoucí: A. Hynek)
HALAS, Petr: Biogeografie Kunštátska. (vedoucí: J. Vašátko)
HAVLÁKOVÁ, Lucie: Návrh naučné stezky v údolí Moravice. (vedoucí: J. Vašátko)
HAVLÍNOVÁ, Andrea: Úlohy a možnosti využití geografických (prostorových) informací v rámci regionálních informačních a komunikačních infrastruktur. (vedoucí: M. Konečný)
HUBÁČKOVÁ, Veronika: Proměny souměstí Uherské Hradiště – Staré město – Kunovice. (vedoucí: A. Hynek)
HUBL, Richard: Průmysl v Posvitaví (historicko-geografická studie). (vedoucí: V. Toušek)
CHAROUZEK, Gustav: Regionální geografická analýza zemědělství okresu Blansko. (vedoucí: A. Věžník)
KADLEC, Miroslav: Geografická charakteristika mikroregionu Luhačovicko a možnosti jeho rozvoje. (vedoucí: S. Řehák)
KARVÁNKOVÁ, Petra: Současná role Kanady v České republice. (vedoucí: A. Hynek)
KEPRTOVÁ, Kateřina: Družicové mapy vybraného území Jižní Moravy. Část okresu Znojmo a Břeclav s přilehlým územím Rakouska. (vedoucí: P. Dobrovolný)
KREJZA, Aleš: Proměny města Semily. (vedoucí: A. Hynek)
KSENIČ, Petr: Zemědělství Jihomoravského kraje (regionálně geografické aspekty). (vedoucí: A. Věžník)
KRUŤOVÁ, Zuzana: Hranečníky na pomezí Čech a Moravy – terénní výzkum a dokumentace úseku Rakousko – Stáj. (vedoucí: S. Řehák)
KVAPILOVÁ, Martina: 3D vizualizace CHKO Pálava. (vedoucí: P. Dobrovolný)
MACÚCHOVÁ, Zuzana: Transformace českého průmyslu po roce 1989 (regionálně geografická analýza). (vedoucí: V. Toušek)
MALÝ, Radek: Kulturní geografie v gymnaziální výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
MAREŠ, Jakub: Kvalita života ve světě, její geografická podmíněnost a vývoj v devadesátých letech 20. století. (vedoucí: P. Daněk)
MICHL, Martin: Dojížďka za prací v Jihomoravském kraji a její změny v období let 1991-2001. (vedoucí: V. Toušek)
NEPRAŠ, Martin: Základní sociálně geografické problémy mikroregionu Polensko z pohledu jeho strategie rozvoje. (vedoucí: A. Věžník)
PILÁTOVÁ, Petra: Návrh naučné stezky v oblasti Luhačovic. (vedoucí: J. Vašátko)
PÍSEK, Jan: Použití objektově orientované analýzy obrazů pro hodnocení změn v krajině. (vedoucí: P. Dobrovolný)
PROCHÁZKOVÁ, Kateřina: Mezinárodní politika životního prostředí. (vedoucí: P. Daněk)
PŘIBYLOVÁ, Markéta: Návrh naučné stezky v oblasti Lipnice nad Sázavou. (vedoucí: J. Vašátko)
ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava: Povětrnostní singularity na území České republiky. (vedoucí: R. Brázdil)
SKLENÁŘOVÁ, Jana: Limity a možnosti rozvoje marginálního území na hranicích s Rakouskem. (vedoucí: S. Řehák)
STRUŠKOVÁ, Hana: Doprava v ČR na počátku 21. století. (vedoucí: V. Toušek)
ŠTOKINGER, Michal: Typologie mikroregionů ČR – správních obvodů obcí s rozšířenou působností (aplikace faktorové analýzy). (vedoucí: V. Toušek)
ŠVESTKA, Ondřej: Regionální geografická analýza zemědělství okresu Vyškov. (vedoucí: A. Věžník)
TRAXLER, Frantiąek: Volební geografie Ruska. (vedoucí: S. Řehák)
VAŠKOVÁ, Monika: Terénní gymnaziální vzdělávání v Brně. (vedoucí: A. Hynek)
VLKOVÁ, Veronika: Vývoj krajiny v oblasti bývalých ženijně technických zátarasů na území NP Šumava (s ohledem na vegetační složku geobiocenóz). (vedoucí: J. Vašátko)
VYCHODILOVÁ, Anna: Rakousko v gymnaziální výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)

2003

BĚTÁK, Jan: Krajinná ekologie jihozápadních Chřibů. (vedoucí: A. Hynek)
BRYNDA, Radek: Průmysl Ústeckého kraje (Regionálně-geografická analýza a syntéza). (vedoucí: V. Toušek)
BUREL, Ondřej: Transformace průtokových vln na řece Bečvě. (vedoucí: M. Kolář)
BURSOVÁ, Ivana: Geografické aspekty transformace zemědělství ve východní části okresu Brno-venkov. (vedoucí: A. Věžník)
CETKOVSKÝ, Stanislav: Ekologická zátěž na příkladu vybraného území. (vedoucí: V. Herber)
DVOŘÁK, Pavel: Hranečníky na pomezí Čech a Moravy (úsek mezi Rozhraním a Králickým Sněžníkem). (vedoucí: S. Řehák)
DVOŘÁK, Petr: Ekologické zemědělství v České republice. (vedoucí: E. Reinöhlová)
GRULICH, Tomáš: Srovnávací analýza vývoje sítí městské hromadné dopravy velkoměst České republiky (kromě Prahy). (vedoucí: S. Řehák)
HANÁK, Michal: Socioekonomicko-geografický přehled vybraných zemí střední Afriky. (vedoucí: A. Věžník)
HAVLÍČEK, Jaroslav: Environmentální vzdělávání ve výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
HEBKÝ, Tomáš: Strategie rozvoje pohraničního mikroregionu Jablunkovsko. (vedoucí: S. Řehák)
HEPNAR, Tomáš: Změny v železničním provozu na hranicích České republiky a Slovenska. (vedoucí: M. Konečný)
KNOBLOCHOVÁ, Lenka: Program Evropské unie „SAPARD“ v České republice. (vedoucí: O. Mulíček, E. Reinöhlová)
KOSTKOVÁ, Michaela: Valašskokloboucko ve výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
KOŠNÁŘ, Marek: Srovnání klasifikace na bázi morfometrických charakteristik získaných prostřednictvím TIN modelu s existující geomorfologickou regionalizací. (vedoucí: K. Staněk)
KOUDELKOVÁ, Tereza: Trh práce v Ústeckém kraji (regionálně geografická analýza a syntéza). (vedoucí: V. Toušek)
KOVAŘÍK, Ludvík: Geografické aspekty transformace českého pivovarnictví v 90. letech. (vedoucí: V. Toušek)
KREJČÍ, Tomáš: Atlas průmyslu České republiky – zpracování projektu a ukázka vybraných tématických map. (vedoucí: V. Toušek)
MACHALOVÁ, Iva: Analýza výsledků parlamentních voleb v roce 2002. (vedoucí: P. Daněk)
MARVÁNEK, Ondřej: Vliv člověka na geomorfologii pískovcových skalních měst na území CHKO Broumovsko. (vedoucí: Z. Máčka)
MATASOVÁ, Blažena: Reforma veřejné správy v České republice s přihlédnutím ke kraji Vysočina. (vedoucí: S. Řehák)
MEDŇANSKÝ, Tomáš: Biotechnologie, rukověť pro geografy. (vedoucí: E. Reinöhlová, S. Řehák)
OPLETAL, Marek: Severní Irsko: geografická analýzy politického konfliktu. (vedoucí: P. Daněk)
SEDLÁČEK, Pavel: Vancouver: Geografie města. (vedoucí: A. Hynek)
STACHOŇ, Zdeněk: Klasifikace a analýza map pro leteckou dopravu. (vedoucí: M. Konečný)
SYROVÁ, Iva: Cestovní ruch ČR – geografická analýza vývoje 90. let. (vedoucí: V. Toušek)
ŠLAPALOVÁ, Zuzana: Studium územního rozvoje města Zlín prostředky DPZ. (vedoucí: P. Dobrovolný)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Ilona: Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Hodonín. (vedoucí: A. Věžník)
VALÁŠKOVÁ, Veronika: Krajinná ekologie a dálkový průzkum Země – výuka prostřednictvím www stránek. (vedoucí: P. Dobrovolný)
VOTRUBA, Pavel: Hodnocení regionální diferenciace sociálního a ekonomického vývoje v období 1991 – 2001 na příkladě okresů ČR s využitím metod vícerozměrné statistiky. (vedoucí: V. Toušek)

2002

BENIŠOVÁ, Klára: Sídelní preference studentů brněnských a svitavských středních škol. (vedoucí: P. Daněk)
ČADOVÁ, Anna: Kartografické pomůcky - mapy pro nevidomé. (vedoucí: M. V. Drápela)
ČERNÁ, Hana: Mikroregionalizace Brněnska. (vedoucí: V. Toušek)
DIVIŠEK, Jan: Změna prostorového schématu rychlíkových vlakových spojů v ČR. (vedoucí: S. Řehák)
DRLÍKOVÁ, Lenka: Tišnovská železnice - torzo dopravní cesty. (vedoucí: S. Řehák)
HLADÍK, Jan: Současné trendy ve vývoji průmyslové výroby v Brněnském kraji. (vedoucí: V. Toušek)
HOLOMKOVÁ, Eva: Využití GPS při tvorbě a doplňování databáze GIS. (vedoucí: M. V. Drápela)
CHMELÍKOVÁ, Simona: Nové aspekty pohraniční polohy Valašskokloboucka. (vedoucí: S. Řehák)
CHROMÁ, Kateřina: Extrémně suchá a vlhká období v České republice. (vedoucí: R. Brázdil)
KALÁBOVÁ, Martina: Dostupnost vzdělání ve světě a její geografická podmíněnost (vedoucí: P. Daněk)
KOSINKOVÁ, Kateřina: Regionální rozvoj širšího zázemí údolní nádrže Rozkoš. (vedoucí: V. Herber)
KŘÍŽ, Libor: Projekt atlasu obyvatelstva České republiky. (vedoucí: V. Toušek)
KUCHYŇKA, Aleš: Automobilový průmysl a jeho vliv na regionální rozvoj. (vedoucí: V. Toušek)
MAHDALOVÁ, Michaela: Erozní ohrození okresu Uherské Hradiště. (vedoucí: P. Dobrovolný)
NEPRAŠ, Vladimír: Socioekonomicko - geografický přehled vybraných zemí severní Afriky. (vedoucí: A, Věžník)
PALCROVÁ, Šárka: Restrukturalizace hospodářství jihomoravského kraje a její vliv na situaci na trhu práce. (vedoucí: V. Toušek)
PODHORSKÁ, Jana: Ekologické zemědělství v České republice. (vedoucí: E. Reinöhlová)
PROSOVÁ, Olga: Regionální rozvoj okresu Chrudim. (vedoucí: V. Herber)
PUDEL, Tomáš: Geografická jména na mapách a jejich přepis. (vedoucí: M. V. Drápela)
PYŠNÁ, Martina: Povodí Mírovky - regionální případová studie. (vedoucí: V. Herber)
ŘEŘICHA, Radek: Transformace průmyslové výroby v okrese Písek v devadesátých letech. (vedoucí: V. Toušek)
SKOKANOVÁ, Hana: Možnosti a bariéry regionálního rozvoje mezi Brnem a Tišnovem. (vedoucí: V. Herber)
SOVADINA, Martin: Krupobití v České Republice a jeho dopady. (vedoucí: R. Brázdil)
ŠRUBAŘ, Michal: Současná definice národnosti a pojetí národnostních statistik ve střední a jihovýchodní Evropě. (vedoucí: S. Řehák)
VYSTOUPIL, Petr: Vývoj a možnosti rozvoje cestovního ruchu okresu Blansko. (vedoucí: V. Toušek)
ŽÁČEK, Richard: Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných oblastech Mikulovska. (vedoucí: E. Reinöhlová)

2001

BARTOŠOVÁ, Linda: Socioekonomicko-geografický přehled Austrálie (vedoucí: A. Věžník)
BURGET, Radim: Environmentální strategie pro Blansko (vedoucí: A. Hynek)
ČERNÝ, Pavel: Krajinná ekologie povodí Březné (vedoucí: V. Herber)
DOSTÁL, Ivo: Uživatelské prostředí u účelové databáze železničních tratí ČR (vedoucí: S. Řehák)
DVOŘÁKOVÁ, Markéta: Boskovicko v geografickém vzdělávání (vedoucí: A. Hynek)
FIŠEROVÁ, Ilona: Česká republika v gymnaziálním zeměpisu - projektová výuka (vedoucí: V. Herber)
FREMEL, Marek: Transformace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu v České republice s důrazem na oblast NUTS II Jihovýchod (geografická analýza) (vedoucí: V. Toušek)
FROLKA, Pavel: Environmentální hodnocení dopadů vysokorychlostní železnice v okrese Vyškov (vedoucí: A. Hynek)
HÁJEK, Ondřej: Projekt atlasu -Trh práce v České republice (vedoucí: V. Toušek)
HOLKOVÁ, Marie: Role zemědělství v rozvoji venkova v pohraničí na příkladu mikroregionů Hrušovansko a Mikulovsko (vedoucí: E. Reinöhlová)
HUŠEK, Patrik: Internet a výuka geografie na střední škole: kritické zhodnocení využitelnosti informací (vedoucí:  S. Řehák)
KLAPKA, Pavel: Krkonoše a trvale udržitelný rozvoj (vedoucí: V. Herber)
KOLÁŘOVÁ, Hana: Studium změn v krajině souvisejících s těžbou uranové rudy (vedoucí: P. Dobrovolný)
KOSTLÁN, Pavel: Elektrotechnický průmysl a jeho vliv na regionální rozvoj (vedoucí: V. Toušek)
MÁGR, Filip: Percepce města Varnsdorf (vedoucí: A. Hynek)
MARTINÁT, Stanislav: Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Frýdek-Místek (vedoucí: A. Věžník)
MRHAČOVÁ, Alena: Analýza výsledků přijímacího řízení pro studium geografie (vedoucí: V. Herber)
NOVÁK, Václav: Hospodářství okresu Blansko se zaměřením na průmyslovou výrobu (ekonomickogeografická analýza) (vedoucí: V. Toušek)
PLESKOVÁ, Jana: Základní sociálně geografické problémy Konicka z pohledu strategického rozvoje mikroregionu (vedoucí: A. Věžník)
PODHORNÁ, Alena: Japonsko v geografickém vzdělávání (vedoucí: A. Hynek)
POLICKÝ, Zdeněk: Socioekonomicko-geografický přehled vybraných zemí Jižní Afriky (vedoucí: A. Věžník)
VESELÝ, Radek: Vliv zahraničního investičního kapitálu na regionální rozvoj (na příkladu Jihlavska) (vedoucí: V. Toušek)
VODICOVÁ, Jana: Transformace průmyslové výroby v okrese Zlín v devadesátých letech (vedoucí: V. Toušek)
VYCHODIL, Libor: Regionální rozvoj mikroregionu Hodonín v geografickém vzdělávání (vedoucí: A. Hynek)
ŽAMBOCH, Martin: Představy o krajích a krajské samosprávě v České republice, porovnání období 1993-1997 a 1998-2000 podle denního tisku a odborných časopisů (vedoucí: S. Řehák)

2000

BÁROVÁ M.: Transformace průmyslové výroby v okrese Nový Jičín (vedoucí: V. Toušek)
DURĎÁKOVÁ M.: Vliv meteorologických faktorů na vývoj cen obilí v Českých zemích v 16.-18. století (vedoucí: R. Brázdil)
DVOŘÁK M.: Hodnocení zimních období jako důsledků cirkulačních faktorů ve střední části Jižních Shetland (vedoucí: P. Prošek)
HAVLÍČEK M.: Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Břeclav (vedoucí: A. Věžník)
HLOSKOVÁ A.: Francie v gymnaziálním geografickém vzdělávání (vedoucí: A. Hynek)
HOUŠKOVÁ M.: Migrační aktivita okresů ČR (vedoucí: P. Daněk)
CHATRNÁ E.: Výuka USA na gymnáziu (vedoucí: A. Hynek)
JAŠÍKOVÁ I.: Místo evropských zemí v proudech mezistátní migrace (vedoucí: P. Daněk)
KADLEC J.: Geomorfologický vývoj skalních útvarů Dráteníčky ve Žďárských vrších (vedoucí: M. Brzák)
KADLUBIEC R.: Vliv meteorologických extrémů na lesní porosty ve vybrané oblasti ČR (vedoucí: R. Brázdil)
KOUDELA Š.: Trvale udržitelný rozvoj ve vzdělávání učitelů zeměpisu (vedoucí: V. Herber)
KOVAŘÍKOVÁ L.: Výuka Kanady na gymnáziu (vedoucí: A. Hynek)
KREJČÍ T.: Geografická analýza výsledků parlamentních voleb v roce 1998 (vedoucí: P. Daněk)
KRUTIL P.: Možnosti rozvoje cestovního ruchu a rekreace v turistickém mikroregionu Hostýnsko s využitím IS (vedoucí: M. Konečný)
MACHÁČEK R.: Biogeografie ve vyučování zeměpisu (vedoucí: J. Vašátko)
MANOVÁ M.: Krajinná ekologie modelového území mezi Uherským Hradištěm a Veselím nad Moravou (vedoucí: V. Herber)
MATOUŠEK L.: Rozvojová politika Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a její dopad na kvalitu života v zemích třetího světa
(vedoucí: P. Daněk)
NAVRÁTIL J.: Socioekonomicko-geografický přehled zemí "západní Afriky" (vedoucí: A.Věžník)
NECHUTOVÁ M.: Integrační tendence obcí v periferní oblasti (na příkladu Moravskotřebovska a Jevíčska) (vedoucí: E. Reinöhlová)
PAVKA P.: Tématický digitální plán města Brna (zaměření na VŠ zařízení) (vedoucí: M. V. Drápela)
PECA M.: Geografické aspekty transformace zemědělství na okrese Znojmo (vedoucí: A. Věžník)
PLŠKA J.: Trh práce ve městě Brně (prostorová analýza) (vedoucí: V. Toušek)
PODPIEROVÁ A.: Geografická analýza racionality obvodů pověřených obecních úřadů v ČR (vedoucí: S.Řehák)
RIEZNER J.: Relikty středověké kulturní krajiny na příkladu obce Heřmanovice (vedoucí: A. Hynek)
ROŠTÍNSKÝ P.: Geomorfologické problémy údolí Rokytné mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi (vedoucí: J.Karásek)
ROTHOVÁ H.: Možnosti využití GIS v hydrologickém modelování (vedoucí: P. Kubíček)
SEIDENGLANZ D.: Asymetrie procesů progrese a regrese v obsluze území veřejnou dopravou v ČR (vedoucí: S. Řehák)
SKLENÁŘ V.: Ekologické aspekty využití území na příkladu Ponávky po Mokrou Horu (vedoucí: V. Herber)
ŠOTNAR P.: Mikulovsko v gymnaziální geografické výuce (vedoucí: A. Hynek)
ŠVAŇHALOVÁ L.: Vývoj pěstování brambor v České republice (vedoucí: A. Věžník)
TOMANCOVÁ J.: Návrh naučné stezky (vedoucí: J. Vašátko)
VOTOČKOVÁ M.: Okres Blansko ve výuce zeměpisu na gymnáziu (vedoucí: A. Hynek)
VOTROUBEK F.: Tematický digitální plán města Brna (se zaměřením na zařízení podporující rozvoj cestovního ruchu v centru města a v okolí výstaviště BVV) (vedoucí: M.V. Drápela)

1999

AXMANOVÁ, I.: Strategie pro Valašské Meziříčí. (vedoucí: A. Hynek)
BARBOŘÍKOVÁ, J.: Rurálně geografické aspekty biosférické rezervace Bílé Karpaty v jihovýchodní části okresu Zlín. (vedoucí: E. Reinöhlová)
BILÍKOVÁ, E.: Návrh pracovní příručky z fyzické geografie okresu Blansko. (vedoucí: V. Herber)
BRANDEJS, T.: SWOT analýza Písecka. (vedoucí: A. Hynek)
BUBÁKOVÁ, H.: Regionální studie Broumovského výběžku. (vedoucí: V. Herber)
BUKÁČEK, M.: Historické a současné povodně v povodí řeky Moravy. (vedoucí: R. Brázdil)
FIALA, T.: Cizinci na trhu práce v České republice. (vedoucí: V. Toušek)
FRÍDLOVÁ, J.: Okres Hodonín v geografickém vzdělávání. (vedoucí: A. Hynek)
GRUNTOVÁ, H.: Dopravní zabezpečení mikroregionální struktury na Žďársku. (vedoucí: S. Řehák)
HÁJKOVÁ, R.: Regionální geografie Uherskohradišťska ve výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
HAŠA, M.: Transformace průmyslové výroby v okrese Přerov a její vliv na situaci na trhu práce. (vedoucí: V. Toušek)
HORA, P.: Synoptické procesy, vyvolávající extrémně nízký obsah vodní páry v atmosféře na horských stanicích. (vedoucí: J. Štekl)
HRABICA, A.: Úprava hranic nadregionálního biocentra Buchlovské lesy a nové vymezení jeho jádrového území. (vedoucí: J. Vašátko)
CHRÁPAVÁ, E.: Retrospektiva vývoje počtu obyvatel obcí obsluhovaných významnými dopravními cestami v moravských krajích. (vedoucí: S. Řehák)
JAROŠ, V.: Analýza volných pracovních míst na trhu práce (na příkladě města Brna). (vedoucí: V. Toušek)
KAČÍREK, P.: Výuka tématu -Orlické hory- v zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
KAŠPÁREK, M.: Výuka tématu -Městská krajina- v zeměpise. (vedoucí: A. Hynek)
KRÁLOVIČ, M.: Torzo Baťovy železnice u Vizovic. (vedoucí: S. Řehák)
KRAMOLIŠOVÁ, A.: Morfologie trojrozměrných mapových znaků. (vedoucí: M. V. Drápela)
MACKOVÁ, J.: Kolísání teploty vzduchu a srážek v 18. století v českých zemích. (vedoucí: R. Brázdil)
NOVÁKOVÁ, J.: Vývoj obyvatelstva v okrese Brno-venkov s důrazem na demografické změny v devadesátých letech. (vedoucí: V. Toušek)
OBRDLÍKOVÁ, M.: Socioekonomicko-geografický přehled vybraných zemí severovýchodní Afriky. (vedoucí: A. Věžník)
ONDŘEJ, L.: Vývoj hranice mezi Českými zeměmi a Slovenskem. (vedoucí: M. V. Drápela)
PAČOVSKÁ, N.: Výuka geografie Evropy v různých zemích. (vedoucí: S. Řehák)
PALAS, J.: Biogeografie části povodí řeky Oslavy jižně od Tasova (mezi Panským mlýnem a Naloučany). (vedoucí: J. Vašátko)
POBUCKÁ, J.: Trvale travní porosty v okrese Vsetín. (vedoucí: M. Konečný)
POTŮČEK, J.: Socioekonomicko-geografický přehled Střední Ameriky (vedoucí: A. Věžník)
PRAVEČEK, J.: Geografické aspekty transformace zemědělství na okrese Brno - venkov. (vedoucí: A. Věžník)
PROKEŠ, T.: Vztah k vyspělým zemím: bariéra či perspektiva rozvoje méně rozvinutých zemí? (vedoucí: P. Daněk)
REZEK, M.: Krajinná ekologie povodí Bílého potoka. (vedoucí: V. Herber)
RÖSLER, A.: Geomorfologické poměry východní části Jičínské vrchoviny. (vedoucí: J. Karásek)
ŘÍMALOVÁ, J.: Transformace zemědělství ve vztahu k rozvoji obcí okresu Pelhřimov. (vedoucí: E. Reinöhlová)
SIKOROVÁ, M.: Dosídlování pohraničí a jeho důsledky v migračních vztazích 60. až 80. let. (vedoucí: P. Daněk)
STROPKOVÁ, J.: Vývoj a současný stav průmyslu v okrese České Budějovice (geografická analýza). (vedoucí: V. Toušek)
STŘÍTEŽSKÁ, Š.: Biogeografická charakteristika území projektované trasy rychlostní komunikace R43 (v prostoru Bystrc - Lipůvka). (vedoucí: J. Vaąátko)
SVOBODOVÁ, L.: Současné biogeografické poměry Pelhřimovska (okolí Nové Cerekve). (vedoucí: J. Vašátko)
ŠALANDA, M.: Současný rozvoj venkovských obcí okresu Břeclav ve vztahu k výměně obyvatelstva po roce 1945. (vedoucí: E. Reinöhlová)
ŠIMEK, M.: Vliv nárazovitého větru na provoz na letišti Brno-Tuřany. (vedoucí: K. Krška)
TRÁVNÍČEK, B.: Potenciální železniční rychlodráhy v ČR - územní předpoklady a bariéry. (vedoucí: S. Řehák)
VESELÝ, R.: Evropské dopravní sítě a jejich mezinárodní klasifikace. (vedoucí: S. Řehák)
VOHLÍDALOVÁ, D.: Krajinně ekologická studie povodí Kuřimky. (vedoucí: V. Herber)
ZELENÁ, L.: Biogeografické hodnocení vlivu těžební činnosti na krajinu Dolní Rožínky v oblasti hald Olší - Drahonín. (vedoucí: J.Vašátko)

1998

DUDA, P.:Transformace sítě prodejen osobních automobilů v letech 1987-1997. Regionálně geografická analýza.
DVORNÍK, P.: Socioekonomicko-geografický přehled Jižní Ameriky.
GAJDUŠEK, M.: Sociálněgeografická regionalizace Jižní Moravy.
HANČÍK, M.: Regionální studie Nedvědicka.
HODÁL, P.: Geografické aspekty cestovního ruchu v Indii.
HORKOVÁ, N.: Výuka SRN v gymnaziálním zeměpisu.
HUTTLOVÁ, M.: Charakteristika struktury osídlení v okrese Vsetín.
CHALUPSKÁ, H.: Morfometrický výzkum Tuřanské terasy, současný stav a prognóza jejího socioekonomického využití.
JEBAS, P.: Geomorfologické poměry povodí horního toku řeky Svratky.
JÍLEK, M.: Bytový fond a bytová výstavba v okresech ČR (regionálně-geografická analýza)
KEPÁKOVÁ, L.: Terénní cvičení a exkurze v geografickém vzdělávání.
KILAR, J.: Koncepce a tvorba informačních systémů pro podporu cestovního ruchu v regionu Valašsko.
KOHOUTKOVÁ, I.: Výuka mikroregionu v zeměpise - Moravskokrumlovsko.
KOSÍKOVÁ, P.: Morfostrukturní poměry v západní části Národního parku Podyjí.
KUČERA, V.: Netradiční přístupy k výzkumu regionálních diferenciací venkovské společnosti.
MATUŠKA, P.: Vytvoření mapy využití země vybraného území za pomoci materiálů dálkového průzkumu Země (na území koridoru Brno - Tišnov)
MUDRYCH, P.: Je ranní dopravní špička vhodným základem pro studium geografických souvislostí v zázemí středisek?
NĚMCOVÁ, P.: Geomorfologické poměry povodí horního toku řeky Doubravy.
NOVÁKOVÁ, H.: Svět v pohybu - problémové vyučování v geografii.
PATAKI, E.: Vývoj a současný stav antropogenního přemodelování údolní nivy Moravy v oblasti mezi Veselím nad Moravou, Bzencem a Strážnicí.
PAZDERA, L.: Regionálně-geografické aspekty zemědělství ČR.
POBUCKÁ, J.: Trvalé travní porosty na okrese Vsetín.
PROCHÁZKA, L.: Návrh formy a míry ochrany významných geomorfologických lokalit v Brně.
PROUZOVÁ, P.: Kartometrické metody a rozbory na mapách 16. - 18. století.
PŘIKRYL, P.: Geografické aspekty transformace zemědělství na okrese Vyškov.
RATAJSKÝ, M.: Vybrané kontakty na moravsko-slovenském pomezí a jejich geografická analýza.
RŮŽIČKOVÁ, H.: Některé geografické aspekty postkoloniálního vývoje Afriky.
SVOBODOVÁ, H.:Výuka mikroregionu v zeměpise. Moravské Budějovice.
ŠEREBLOVÁ, K.: Monitoring povrchových krasových jevů na Šošůvské plošině s využitím GIS.
ŠKROB, J.: Geografická analýza trhu práce v okrese Frýdek-Místek.
ŠTANCL, M.: Geomorfologické poměry povodí dolního toku Želetavky.
ŠTĚPÁNEK, P.: Metody analýzy kolísání teploty vzduchu a srážek na příkladu Brna.
TOMŠÍKOVÁ, G.: Politická geografie izraelsko-palestinských vztahů.
TONEV, P.: Změny maloobchodní sítě v ČR v první polovině devadesátých let.
VALÍČKOVÁ, J.: Přírodní rezervace Škrabalka (biogeografické hodnocení v rámci lužních lesů řeky Bečvy mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Moravě).
VAŠEK, V.: Koncepce a tvorba geografického informačního systému obecního úřadu (na příkladu Velkých Bílovic)
VÍCHOVÁ, J.: Gymnaziální výuka Islandu v zeměpise.
VICHR, D.: Dynamika obyvatelstva okresů východní Moravy.
VOSTŘEL, P.: Geografická studie horní části povodí Novohradky.
ZBOŘIL, J.: Urbánní geografie a sociální konflikty ve velkých městech v období restrukturalizace.

1997

BÍL Michal: ENSO a jeho možné projevy v kolísání teploty vzduchu a srážek v ČR a ve střední Evropě
BIBR Jan: Výuka mikroregionu Velké Meziříčí
ČEKAL Jiří: Regionální geografie Humpolecka ve výuce zeměpisu
DVOŘÁKOVÁ Radka: Klasifikace států podle stupně demokracie
FOLWARCZNY Hynek: Biogeografie okresu Karviná
FUTÁK Peter: Krajinně ekologická studie Hodonínska
HEDEJA Martin: Územní předpoklady pro cestovní ruch na Třebíčsku
HLAVÁČOVÁ Vladana: Změny v charakteru obsluhy v hromadné osobní dopravě na moravskoslezském pomezí v 90. letech
HORÁKOVÁ Radmila: Typologie obcí okresu Brno-venkov
CHMELAŘ Marek: Analýza trhu práce na území okresu Hodonín
JANÁČEK Pavel: Rozmístění vybraných zařízení podporujících rozvoj cestovního ruchu v centrální části města Brna
JIRUŠEK David: Politické konflikty současného světa z pohledu moderních teorií nacionalismu
JUNEK Jiří: Geograficko-historická srovnávací studie města Turnova
KALLABOVÁ Eva: Regionální význam moravských středisek dojížďky do škol a učení
KATRŇÁKOVÁ Romana: Nejvýznamnější střediska cestovního ruchu a rekreace v okrese Kroměříž
KLUSÁČEK Petr: Strategie trvale udržitelného rozvoje Budišovska a její aplikace ve výuce zeměpisu
KOLÁŘ Vratislav: Časové změny ve využití země vybraného území zjistitelné metodami dálkového průzkumu země
KOŇAŘÍK Radim: Revitalizace venkovského prostoru na příkladu vybrané části CHKO Bílé Karpaty
KRÁLÍK Petr: Vývoj porodnosti a úmrtnosti v Evropských zemích od roku 1980
KUNC Josef: Geografická analýza trhu práce v České Republice
LAUSEKEROVÁ Romana: Baťův kanál jako dopravní cesty a jako součást krajiny
MEDEK Michal: Využití místní krajiny ve výuce zeměpisu na příkladu Tišnovska
MLEJNEK Pavel: Problémy životního prostředí města Turnova
MULÍČEK Ondřej: Polymagistrála Brno - Břeclav. Problém anizotropie prostoru
NÁSADOVÁ Nataša: Geografické aspekty transformace zemědělství na okrese Uherské Hradiště
PELIKÁNOVÁ Radka: Město Zábřeh a jeho role v sídelním systému (geografická analýza a syntéza)
SEDLÁČEK Jan: Funkční využitelnost krajiny obce Zaječí - zpracování pomocí GIS
SLOŽILOVÁ Kateřina: Meteorologické aspekty výskytu nadlimitních koncentrací znečistění ovzduší v městě Brně
SOCHOROVÁ Jana: Pracovní sešit pro výuku regionální geografie Asie
SVOBODOVÁ Gabriela: Židlochovicko - Výhon: Krajinně - ekologická studie
SVOBODOVÁ Irena: Geografie západního sektoru Brna ve výuce zeměpisu
ŠKODA Josef: Nesoulad mezi železniční a silniční sítí na jihu Moravy
ŠLEZINGROVÁ Veronika: Produkce potravin ve světě, problém hladu, se zaměřením na rozvojové země
ŠVANDOVÁ Eva: Hodnocení náchylnosti území k erozi pomocí GIS
VAIS Tomáš: Analýza extrémních meteorologických jevů na Moravě a ve Slezsku v období 1946-1995
VINCŮRKOVÁ Kateřina: Romové v kulturněgeografické perspektivě
VOTAVOVÁ Pavla: Královehradecko ve výuce zeměpisu
VOZÁBALOVÁ Silvie: Projekce obyvatelstva okresu Prostějov a její využití v regionální politice
VYCHODILOVÁ Zuzana: Problematický stav silniční sítě mezi Vyškovem a Přerovem
VYMĚTALOVÁ Martina: Krajinně - ekologická studie Přerovska
ZEMÁNEK Radomír: Sociálně - ekonomická transformace okresu Vyškov (geografická analýza)

1996

BARTUŠKOVÁ Jana: Transformace hospodářství okresu Jihlava (geografická analýza)
BEZDĚK Martin: Fyzickogeografický informační systém povodí Svitavy
BODOVÁ Martina: Návrh pracovního sešitu pro předmět "Cvičení ze zeměpisu" na gymnáziu
COUFAL Jan. Regionální aspekty společenskoekonomické transformace na území okresu Kroměříž
ČECHOVÁ Kateřina: Identifikace relativně izolovaných mikroregionů na Moravě dopravně geografickou analýzou
DOLEŽEL Jiří: Ekonomicko - geografické efekty dálnic
DOSTÁL Tomáš: Přírodní podmínky pro rozvoj socioekonomických aktivit v horské skupině Králického Sněžníku
DUNDÁČKOVÁ Dana: Praktická cvičení ve výuce zeměpisu
FRIEDMANNOVÁ Lucie: Vliv směru advekce vzduchu na teplotní a vlhkostní stratifikaci přízemní atmosféry v prostoru základny H. Arctowského na ostrově King George (Jižní Shetlandy)
HANÁKOVÁ Irena: Možnosti rozvoje cestovního ruchu ve východní Africe
Cheikh Amadou Tidian MBaye: Kolísání teploty vzduchu a srážek v oblasti Senegalu v období 1854-1990
JANATOVÁ Lenka: Výskyt teplotních inverzí v jihozápadní části SHR a jejich vliv na úroveň koncentrací SO2
JANEČKOVÁ Soňa: Geografická analýza výsledkov parlamentných volieb 1992 a 1994 na Slovensku
JANKŮ Helena: Geomorfologické poměry v povodí potoka Jápovka severovýchodně od Dačic
JEDLIČKOVÁ Helena: Zeměpisný gymnaziální seminář
JINŠÍKOVÁ Ida: Dálniční torza na Moravě
JUREČKOVÁ Gabriela: Výuka zeměpisu v cizím jazyce
KELLNEROVÁ Hana: Vnitřní socioekonomická diferenciace města Brna
KLEČKA Jan: K biogeografii ekologicky významného segmentu krajiny Černovického hájku
KLIMENTOVÁ Věra: Geografická analýza vývoje a struktury obyvatelstva a transformace hospodářství okresu a Kutná Hora (v období polovině 90. let)
KONVIČNÝ David: Analýza délek terminálních spojů autobusové dopravy ve střediscích východní Moravy
KUČERA Tomáš: Geografická analýza transformace průmyslové výroby okresu Brno-venkov v první polovině 90. let
KUKLA František: Vliv vybraných meteorologických prvků na dohlednost <= 1,5 Km v prostoru letiště Holešov
LINHART Jan: Krajinná ekologie povodí Rakovce
LONGOVÁ Hana: Alternativní zeměpisné vzdělání
LUKÁŠOVÁ Dagmar: Regionální studie Hranicka ve výuce zeměpisu
MÁČKA Zdeněk:Geomorfologické poměry Trnovky
MACHŮ Radim: Krajinná ekologie Hostětína (východní Morava)
MAREK Jan: Geomorfologické poměry údolí řeky Lužnice v Třeboňské pánvi
MENŠÍK Miroslav: Manažerská role učitele zeměpisu
NEDBAL Radim: Numerická simulace proudění vzduchu okolo typických terénních útvarů
OLŠOVÁ Ida: Sociální geografie města Brna
OSTROŽLÍK Tomáš: Pole teploty vzduchu na JV Moravě v zimních měsících v období 1985-1995
PETRÁK Jiří: Geomorfologické poměry v povodí horního toku Želetavky
PETROVÁ Andrea: Zjišťování změn v krajině s využitím materiálů DPZ (na území jižního okraje Brna)
PROCHÁZKA Martin: Námrazové jevy na observatoři Milešovka v období 1905-1995/96
RUDIGEROVÁ Jana: Analýza trhu práce v brněnském regionu (okres Brno-město, okres Brno-venkov)
SLAVÍK Petr: Hodnocení vývoje obyvatelstva okresu Třebíč (ap