Obhájené disertační práce

Fyzická geografie

KARVÁNKOVÁ, P. (2010): Lokální environmentální témata v dyjské části Znojemska (vedoucí:  A. Hynek) archiv

ZAHRADNÍČEK, P. (2010): Informace o pěstování révy vinné jako zdroj poznání vývoje klimatu České republiky v minulosti, současnosti a v budoucnosti. (vedoucí: R. Brázdil) archiv

ŠAŇKOVÁ, B. (2009): Vegetace údolních niv ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům vybraných řek Hrubého a Nízkého Jeseníku. (vedoucí: J. Lacina) archiv

ŘEZNÍČKOVÁ, L. (2008): Analýza vizuálních denních záznamů počasí a časných přístrojových meteorologických měření v českých zemích. (vedoucí: R. Brázdil) archiv

RIEZNER, J. (2007): Agrární formy reliéfu a jejich vegetace v kulturní krajině Jesenicka. (vedoucí: J. Vašátko) archiv

TOLASZ, R. (2007): Databázové zpracování klimatologických dat. (vedoucí: prof. R. Brázdil) archiv

HRUŠKOVÁ, K. (2007): Modelování odtoku z tajícího sněhu v povodí horního Hronu. (vedoucí: R. Brázdil) archiv

MACKOVČIN, P. (2006): Krajinná ekologie urbánního a suburbánního Brna. (vedoucí: A. Hynek)

SKOKANOVÁ, H. (2006): Hodnocení krajiny Podyjí. (vedoucí: A. Hynek)

CHROMÁ, K. (2006): Časová a prostorová analýza krupobití letního půlroku na území Moravy a Slezska v 19. a 20. století. (vedoucí: R. Brázdil)

ŠTĚPÁNEK, P. (2006): Variabilita teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových měření. (vedoucí: R. Brázdil)

HRADECKÝ, J. (2005): Disturbanční procesy a jejich vliv na dynamiku krajiny – Západní Beskydy a Podbeskydská pahorkatina. (vedoucí: J. Vašátko)

ROŠTÍNSKÝ, P. (2005): Morfostrukturní poměry jihovýchodního okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku. (vedoucí: J. Karásek)

PETŘÍKOVÁ, G. (2003): Krajina povodí Křetínky. (vedoucí: A. Hynek)

MACKOVÁ, J. (2003): Rekonstrukce kolísání klimatu v Českých zemích v 18. století. (vedoucí: R. Brázdil)

HLAVINKOVÁ, P. (2003): Krajinná ekologie východní části města Brna se zaměřením na odpadové hospodářství a staré skládky. (vedoucí: A. Hynek)

MÁČKA, Z. (2002): Fluviální tvary a procesy ve vybraných povodích Moravy. (vedoucí: J. Karásek)

BÍL, M. (2002): Využití geomorfometrických technik při studiu neotektoniky (na příkladu Vsetínských vrchů). (vedoucí: J. Karásek)

LÁSKA, K. (2001): Závislost vybraných meteorologických prvků na povětrnostních situacích v prostoru Jižních Shetland, Bransfieldovy úžiny a Antarktického poloostrova. (vedoucí: P. Prošek)

ŠTĚPÁNKOVÁ, P. (2001): Rekonstrukce srážek na základě dendrochronologií jedle a borovice na jižní Moravě v období 1376-1996. (vedoucí: R. Brázdil)

ŘEHÁNEK, T. (1999): Změny hydrologického režimu povodí horní Ostravice za období 1970-1996. (vedoucí: V. Kříž)

BRZÁK, M. (1996): Geomorfologické problémy Národního parku Podyjí a přilehlého území. (vedoucí: J. Karásek)

JANOUCH, M. (1996): Globální a difúzní záření na území České republiky a jejich vzájemný vztah. (vedoucí: P. Prošek)

DVOŘÁK, L. (1994): Geomorfologické poměry severní části Zábřežské vrchoviny. (vedoucí: A. Hynek)

Regionální geografie a regionální rozvoj

NOVÁK, V. (2009): Dojížďka za prací a pracovně podmíněná migrace v Kraji Vysočina. (vedoucí: V. Toušek) archiv

SVOZIL, B. (2009): Komunita ostrova Čečeň v Kaspickém moři. (vedoucí: A. Hynek) archiv

JAŠŠ, R. (2008): Pokus o geografické vymezení německé iredenty v českých zemích na podzim roku 1918 ( s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech). (vedoucí: V. Toušek) archiv

KLUSÁČEK, P. (2008): Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy. (vedoucí: V. Toušek) archiv

ŽUFAN, P. (2007): Ekologické zemědělství České republiky v kontextu Společné zemědělské politiky Evropské unie (regionálně-geografická analýza) (vedoucí: V. Baar) archiv

SEIDENGLANZ, D. (2007): Dopravní charakteristiky venkovského prostoru. (vedoucí: S. Řehák, V. Toušek) archiv

GABRIELOVÁ, L. (2006): Nové Skotsko a jižní Morava - srovnávací studie regionální trvalé udržitelnosti. (vedoucí: A. Hynek)

KLAPKA, P. (2006): Návrh strategie udržitelnosti pro biosférickou rezervaci Krkonoše. (vedoucí: A. Hynek)

KUNC, J. (2005): Transformace českého průmyslu pro roce 1989 – vliv přímých zahraničních investic. (vedoucí: V. Toušek)

PITNER, J. (2005): Evropská strategie zaměstnanosti a trh práce v České republice. (vedoucí: V. Toušek)

MULÍČEK, O. (2004): Město Brno v období transformace. (vedoucí: A. Hynek)

KALLABOVÁ, E. (2004): Sociálně geografické souvislosti panelových sídlišť a problémy jejich vývoje v České republice. (vedoucí: S. Řehák)

VANČURA, M. (2002): Geografické aspekty transformace průmyslové výroby v ČR po roce 1989 (na příkladě potravinářského průmyslu). (vedoucí: V. Toušek)

TRÁVNÍČEK, R. (2001): Vývoj prostorové organizace MHD v Brně – historický a topologický přístup. (vedoucí: S. Řehák)

FŇUKAL, M. (2000): Politickogeografický vývoj Jugoslávského prostoru od 70. let minulého století do současnosti. (vedoucí: S. Řehák)

SZCYRBA, Z. (2000): Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko). (vedoucí: V. Toušek)

DOKOUPIL, J. (1999): Regionální marketing – nástroj pro regionální rozvoj příhraničního regionu Tachovsko. (vedoucí: V. Toušek)

SMOLOVÁ, I. (1999): Regionálně geografická studie okresu Náchod. (vedoucí: J. Karásek)

BRYCHTOVÁ, Š. (1998): Analýza a potencionální možnosti rozvoje cestovního ruchu v okrese Chrudim. (vedoucí: A. Hynek)

HRABCOVÁ, M. (1998): Regionálně geografická analýza vývoje nezaměstnanosti v České republice – s důrazem na možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. (vedoucí: V. Toušek)

GRÉGR, P. (1996): Dopravněgeografická analýza a trendy ve vývoji dopravy – s důrazem na železniční problematiku jižní Moravy. (vedoucí: S. Řehák)

FUKAN, J. (1994): Regionálně geografická analýza a strategie regionálního rozvoje okresu Znojmo. (vedoucí: V. Toušek)

Kartografie, geoinformatika a DPZ

ŠTAMPACH, R. (2010): Automatizované odsazování prvků v kartografické generalizaci (forma: prezenční, školitel: prof. M. Konečný) archiv

KUMHÁLOVÁ, J. (2010): Využití GIS v precizním zemědělství (vedoucí: M. Konečný) archiv

ZBOŘIL, J. (2010): Kontextová kartografická vizualizace a její využití v krizovém managementu (vedoucí: M. Konečný) archiv

STACHOŇ, Z. (2009): Automatické umisťování popisu na mapách pro krizový management (vedoucí: M. Konečný) archiv

FECISKANIN, R. (2009): Optimalizácia nepravidelných trojúholníkových sietí pre modelovanie georeliéfu (vedoucí: M. Konečný) archiv

KOZEL, J. (2009): Kontextová mapová služba (vedoucí: M. Konečný) archiv

KUDRNOVSKÝ, E. (2009): Informační systém o území pro účely regionálního rozvoje cestovního ruchu. (vedoucí: M. Konečný) archiv

ŘEZNÍK, T. (2008): Metadatový tok v krizovém řízení : od konceptu k implementaci (vedoucí: M. Konečný) archiv

POPKOVÁ, K. (2007): Atlas Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa ve vybraných tematikách (vedoucí: M. V. Drápela) archiv

MULKOVÁ, M. (2007): Využití metod DPZ při sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Lazy (vedoucí: doc. M. Konečný) archiv

ŠMÍDA, J. (2007): Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje (vedoucí: doc. M. Konečný) archiv

SEDLÁK, P. (2007): Využití technologie GIS při rekonstrukci podloží severní části Hornomoravského úvalu (vedoucí: doc. M. Konečný) archiv

VESELÝ, M. (2007): TopoXML, výměnný formát topologie vektorových dat (vedoucí: doc. M. Konečný) archiv

TOMAS, R. (2006): Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury (vedoucí: doc. M. Konečný)

GRIM, T. (2005): Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století (vedoucí: doc. M. V. Drápela)

BRÁTOVÁ, K. (2005): Legislativní aspekty přístupu ke geografickým datům a informacím. (vedoucí: M. Konečný)

SVATOŇOVÁ, H. (2005): Modelování krajiny – teorie a aplikace na příkladu povodí Harasky. (vedoucí: M. Konečný)

ADAM, D. (2004): Staré stezky na Ivančicku. (vedoucí: M. V. Drápela)

GOLÁŇ, J. (2003): Archeologické prediktivní modelování pomocí geografických informačních systémů – na příkladu území jihovýchodní Moravy. (vedoucí: M. Konečný)

PETROVÁ, A. (2001): Multitemporální analýza s využitím materiálů DPZ při tvorbě map land-use na katastru obce Havraníky. (vedoucí: M. Konečný)

PEŇÁZ, T. (2001): Vizualizace prostorových dat z činnosti složek integrovaného záchranného systému v prostředí geografického informačního systému – na příkladu jednotek požární ochrany. (vedoucí: M. Konečný)

AZZANI, A. (2000): Velký Aden – geograficko-kartografická studie. (vedoucí: M. V. Drápela)

STANĚK, K. (2000): Zjednodušování a zhlazování liniových prvků v automatizované kartografické generalizaci. (vedoucí: M. Konečný)

FRIEDMANNOVÁ, L. (2000): Transformace tématických mapových děl z analogové formy do formy digitální na příkladu územně plánovací dokumentace. (vedoucí: M. Konečný)

MAHEL, D. (2000): Perspektivy aplikace geografických informačních systémů na středních školách v ČR. (vedoucí: M. Konečný)