Bakalářský studijní program - zakončení studia

Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce, písemné a ústní zkoušky podle odpovídajícího studijního oboru a směru.

Obhajoba bakalářské práce

Vlastní obhajoba bakalářské práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Studijní program Geografie a kartografie

Rámcové požadavky na bakalářskou práci

Bakalářská práce představuje pokus o řešení jednodušších geografických úkolů, při jejím zpracování je nutné využívat základní znalosti z kartografie, geoinformatiky, fyzické a humánní geografie, metod geografického výzkumu a znalosti regionální geografie České republiky, stejně jako i základních dovedností pro koncipování samostatné ucelené práce (rešerše literatury, pracovní postupy a metody, tvorba a analýza geografických dat, interpretace výsledků, forma prezentace). Bakalářská práce má menší teoretickou náročnost než diplomová práce.

Pokyny pro zpracování práce [PDF]

Předměty státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé obory

Geografie

Geografická kartografie a geoinformatika

Geografie pro víceoborové studium

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Minor geografie

Studijní program Aplikovaná geografie

Rámcové požadavky na bakalářskou práci

Bakalářská práce, zadávaná ve spolupráci s potenciálním odběratelem, bývá orientována na zpracování konkrétních problémů z praxe (mapování vybraného jevu v rámci studovaného území, sestavení uživatelských aplikací pro existující prostorovou databázi na základě požadavků zákazníka, testování vhodnosti variantních přístupů k řešení konkrétního problému). Je kladen důraz na formální i obsahovou přesnost zpracovaných informací. Předpokládá se, že část práce bude kompilační povahy a v další části půjde o aplikaci teoretických poznatků na konkrétním zkoumaném území.

Předměty státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé obory

Geoinformatika a regionální rozvoj

Geoinformatika a trvalá udržitelnost