Doktorský studijní program - průběh a ukončení studia

Cílem DSP je splnit základní výukové povinnosti podle Studijního plánu zpracovaného školitelem, složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě doktorskou disertační práci, zpracovanou pod vedením školitele. Základní výukové povinnosti bez ohledu na obor studia jsou rozvrženy do prvních třech ročníků v následujícím členění:

  • Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou (viz dále).
  • Část B: zahrnuje výběrové předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.
  • Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických seminářích.
  • Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu. Za adekvátní plnění výukových povinností v kombinované formě studia odpovídá předseda příslušné OK na základě návrhu studijního programu vypracovaného školitelem.
  • Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se v podobě písemného elaborátu školiteli.
  • Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška předchází obhajobě doktorské disertační práce (lze je konat v jednom dni).
Přihlášku k ní (viz Přihláška ke státní doktorské zkoušce) a další náležitosti s ní spojené stanoví čl. 17 Studijního a zkušebního řádu. Její bližší vymezení je specifikováno u jednotlivých oborů DSP.

Disertační práce a její obhajoba

O disertační práci a její obhajobě pojednávají čl. 18 a 19 Studijního a zkušebního řádu. Vlastní zpracování se řídí Pokyny pro vypracování disertační práce na PřF MU.

Předpokladem pro zahájení řízení (viz Přihláška k obhajobě disertační práce) v souvislosti s obhajobou doktorské disertační práce je publikační činnost studenta podle alternativy A či B:

  • A: jedna publikace části práce nebo celé práce v zahraničním recenzovaném časopise (mimo Slovensko)
  • B: dvě publikace části práce nebo celé práce v časopisech Geografie – Sborník České geografické společnosti (Praha) a Geografický časopis (Bratislava)

Změna časopisů uvedených v bodě B za jiné recenzované časopisy v České nebo Slovenské republice je možná jen na základě individuální žádosti studenta adresované OR.

Pro zahájení řízení stačí potvrzení z redakce příslušného časopisu, že článek byl po recenzním řízení přijat do tisku.