Ukončení studia - navazující magisterský studijní program

Státní závěrečná zkouška v jednooborovém studiu

  • Obhajoba diplomové práce
  • Ústní zkouška z prvního povinného předmětu podle oboru
  • Ústní zkouška z druhého předmětu podle výběru z povinně-volitelných předmětů podle studijního oboru
  • Ústní zkouška z třetího předmětu podle výběru z volitelných předmětů podle studijního oboru

Rámcové požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce se zpravidla zabývá problémy dílčích disciplín geografie, obecné geografie, kartografie či krajinné ekologie. Představuje původní odborné dílo, vyžadující větší množství teoretických znalostí z dané disciplíny, které diplomant získal studiem speciálních předmětů. V diplomové práci student prokazuje i zvládnutí soudobých kartografických technik. Vypracováním diplomové práce a při její obhajobě má uchazeč prokázat schopnost orientovat se v problematice studovaného oboru na současné odborné úrovni, samostatně vyřešit dílčí problém teoretického nebo aplikačního charakteru daného oboru a řešení zpracovat ve formě obsáhlejšího pojednání, zařadit získané vlastní výsledky do kontextu dané disciplíny.

Obhajoba diplomové práce

Vlastní obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Pokyny pro zpracování práce [PDF]

Předměty státní závěrečné zkoušky v jednooborovém studiu

Obor Fyzická geografie

Povinné: Obecná fyzická geografie

Povinně-volitelné (1 předmět): Regionální fyzická geografie; Krajinná ekologie

Volitelné (1 předmět): Geomorfologie, biogeografie a pedogeografie; Meteorologie, klimatologie a hydrologie

Obor Sociální geografie

Povinné: Teorie a metodologie humánní geografie

Povinně-volitelné (1 předmět): Ekonomická geografie; Sociální geografie a geodemografie

Volitelné (1 předmět): Geografické aspekty veřejné správy a regionálního rozvoje; Regionální geografie světa; Regionální geografie Evropy, evropská integrace

Obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Povinné: Geografické aspekty veřejné správy a regionálního rozvoje

Povinně-volitelné (1 předmět): Regionální geografie světa; Regionální geografie Evropy, evropská integrace

Volitelné (1 předmět): Ekonomická geografie; Sociální geografie a geodemografie; Teorie a metodologie humánní geografie

Obor Geografická kartografie a geoinformatika

Povinné: Tematická kartografie v elektronickém prostředí

Povinně-volitelné (1 předmět): GIS; DPZ a digitální zpracování obrazu

Volitelné (1 předmět): Geostatistika a kartografické modelování; Historie kartografie; Kartografie zvolené geovědní disciplíny

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (víceoborové učitelské studium)

Státní závěrečná zkouška v tomto oboru se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí: