Vědecko-výzkumná činnost

Z hlediska vědecko-výzkumného zaměření jsou na ústavu zastoupeny především následující odborné směry:

  • fyzická geografie
  • humánní geografie
  • geografická kartografie a geoinformatika

Fyzická geografie – akcentován je komplexní pohled na hodnocení krajiny, trvalá udržitelnost a ekologické interakce mezi přírodními a antropickými složkami krajiny; řešena je problematika současných i historických změn říčních systémů a současné periglaciální procesy v polárních oblastech, historická klimatologie, klima ČR v historické minulosti i v období přístrojových měření, analýza kolísání a změn klimatu a klimatických extrémů, včetně jejich stávajících a potenciálních dopadů na přírodu i lidskou společnost, mikroklimatologie, mikroklima a topoklima deglaciovaných polárních oblastí (Antarktida, Arktida) včetně studia jejich reflexí v reliéfu a biotě, biogeografické hodnocení krajiny, hodnocení ekomorfologického stavu vodních toků s akcentem na jejich návrat do přírodě blízkého stavu.

Sociální geografie – řešeny jsou problémy z oblasti pracovně podmíněných migrací a trhu práce a soustavný výzkum dalších příhraničních efektů při státní hranici se Slovenskem a Rakouskem; uplatňována je originální koncepce geografie průmyslu ČR v transformačním období, analýza změn prostorové a funkční struktury sektoru služeb včetně dopravy v mikroregionech, územní diferenciace efektů zemědělské politiky Evropských společenství v prostředí ČR a studium změn venkova, urbánní a rurální studia, analýza současných demografických a socioekonomických trendů a jejich prostorových dopadů v brněnské aglomeraci a dalších regionech a městech ČR.

Geografická kartografie a geoinformatika – pozornost je věnována teoretickým i aplikačním aspektům tvorby a využívání geografických informací zejména prostřednictvím geografických informačních systémů, řešena je počítačová kartografie, metody dálkového průzkumu Země, využití komunikačních a informačních technologií při zpracování prostorových dat. Realizovány jsou projekty domácích grantových agentur i projekty udělené EU, pracoviště spolupracuje na formulaci klíčových evropských (INSPIRE, GMES) a globálních prostorových datových projektů (Global Mapping, Global Spatial Data Infrastructure, Global Navigation Satellite Systems a Digital Earth).

Výzkumné aktivity