Název projektu: 205/08/0926 Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech 

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Navrhovatel: Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (Geografický ústav PřF)

Spolunavrhovatelé: Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (Ústav geoniky AV ČR), Ing. Michal Rybníček, Ph.D. (MZLU)

Spolupracovníci:  Doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc., Mgr. Lukáš Krejčí, Mgr. Blanka Loučková (Šaňková), Ph.D.,
Mgr. Ondřej Marvánek, Mgr. Lucie Peterková

Cílem projektu je studium dopadů mrtvého dřeva (plavené dřevní hmoty) v korytech a příbřežních zónách vodních toků na jejich hydrologické, morfologické a ekologické charakteristiky. Objektem zájmu jsou jednotlivé kmeny i jejich akumulace blokující průtočný profil řeky. Pozornost je věnována třem aspektům mrtvého dřeva v říčním ekosystému: struktuře, dynamice a funkci. Jako modelové vodní toky byly vybrány horní Lužnice, Morava ve Strážnickém a Litovelském Pomoraví, Dyje v NP Podyjí a Morávka.

Struktura je řešena z hlediska množství a uspořádání dřeva v korytě a příbřežní zóně. Pro kvantitativní a kvalitativní klasifikaci individuálních kusů a dřevních akumulací je používána obsáhlá metodika. V rámci dynamiky jsou řešeny mechanizmy přísunu dřeva do říčního koryta, jeho bilance, rozklad zbytků dřeva na místě a transport. Specifickou část výzkumu tvoří dendrochronologické datování. Funkce mrtvého dřeva jsou řešeny mapováním jeho účinků na morfologický vývoj koryta, na ústup, tvar a charakter břehů, na zrnitost dnového substrátu či je zkoumán vliv na diverzitu akvatických a semiterestrických habitátů. V prostředí GIS budou modelovány interakce mezi břehovými a doprovodnými porosty řek a hydromorfologickými procesy na úrovni korytovonivních jednotek. Výsledkem projektu bude poznání mechanizmů přísunu dřeva do řeky, jeho následných proměn, dopadů na fluviální biogeomorfologii, a taktéž zhodnocení rizika vzniku povodně a destabilizace koryta. Poznatky budou integrovány do biogemorfologického modelu. Závěrečným výstupem projektu bude monografie věnovaná problematice mrtvého dřeva v říčních ekosystémech.

Více na http://woodinrivers.eu