Completed bachelor theses

2010

Adam, Vlastimil: Imigrace obyvatelstva a její demografické a sociální důsledky, archives
Babej, Ján: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta spojené Bečvy, archives
Báčová, Radka: Koncepce tematické mapy vybraného prvku z oblasti životního prostředí, archives
Bártová, Barbora: Vývoj krajiny v okolí osady Peníkov u Českého Rudolce, archives
Bereňová, Hana: Využití interaktivní tabule ve výuce humánní geografie, archives
Bodnárová, Alena: Regionálně geografická analýza trhu práce v Prešovském kraji, archiv
Bolek, Miroslav: Evropská druhá města, archives
Britan, Martin: Ekologické zemědělství jako faktor rozvoje v modelovém regionu SO ORP Veselí nad Moravou, archives
Brož, Ladislav: Kartografický projekt map dopravy vybraného území, archives
Cupalová, Eva: Regionálně geografická analýza trhu práce na Břeclavsku, archives
Daněk, Ondřej: Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v západní části MAS Boskovicko PLUS, archives
Demel, Ondřej: Možnosti trvale udržitelného rozvoje v modelovém regionu SO ORP Hlučín, archives
Dobřanský, Matěj: Mapování rozsahu sněhové pokrývky z dat MODIS, archives
Dolák, Lukáš: Archivní zprávy o škodách způsobených hydrometeorologickými extrémy a jejich dopadech na velkostatku Buchlov, archives
Dolníček, Jakub: Dopravní projekty v okresech Šumperk a Jeseník - analýza geografických dopadů, archives
Drápelová, Jana: Aktuální poznatky o změně klimatu jako podkladový materiál pro informačně - vzdělávací webové stránky, archives
Drbušek, Jan: Doprava a polycentricita sídelního systému, archives
Druga, Michal: Vývoj krajinných struktur okolí obce Malachov u Banské Bystrice, archives
Ehl, Richard: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta Bečvy, archives
Fogašová, Daniela: Návrh koncepce atlasu se zdravotnickou tematikou., archives
Franěk, Lukáš: Mapování vlivu šíření bobra evropského (Castor fiber) na lesní porosty v krajině dolní Svratky, archives
Gaja, Pavel: Mapování charakteristik vegetačního krytu obrazových dat MODIS, archives
Groll, Štěpán: Současný stav výuky zeměpisu na českých gymnáziích, archives
Hložková, Markéta: Mezinárodní síť HERODOT a její přínos pro geografické vzdělávání, archives
Holubová, Lucie: Trvale udržitelný rozvoj venkovského regionu na příkladu SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, archives
Horáková, Jana: Aktuální vývoj brněnských brownfields, archives
Hromková, Lenka: Terénní výuka v okolí města Žďár nad Sázavou, archives
Hůla, Petr: Mapování a analýza rozšíření vybraných druhů rostlin v Krumlovském lese, archives
Kašparová, Lucie: Biogeomorfologické mapování údolní nivy horní Svratky, archives
Keclíková, Barbora: Naxalité: cíle a strategie hnutí, archives
Kinc, Ondřej: Mapování distribuce a vlastností akumulací říčního dřeva v NP Podyjí, archives
Klemešová, Kamila: Povodně a obec Troubky, archives
Koběluš, Michal: Dopravní projekty v okrese Uherské Hradiště - analýza změn dopravní dostupnosti, archives
Krahula, Lukáš: Variabilita teploty vzduchu v městě Brně podle denních měření, archives
Kratěnová, Helena: Hradec Králové - vývoj porodnosti ve městě a v okrese, archives
Kučera, Jan: Poloha brněnského nádraží - geografická analýza existujících variant, archives
Ležíková, Klára: Dynamika fluviálních procesů v nivě spojené Orlice, archives
Ličková, Hana: Město Olomouc: vývoj a struktura obyvatelstva, archives
Mejzlík, Jakub: Environmentální alternativy v silniční dopravě, archives
Mlček, Lukáš: Historické nálety sarančat ve střední Evropě jako indikátor klimatických podmínek, archives
Musilová, Jitka: Fluviální tvary meandrujícího koryta horní Lužnice, archives
Nahodilová, Kateřina: Internetové databáze prostorových dat a jejich využitelnost ve výuce zeměpisu, archives
Nožičková, Lucie: Téma "biologické hazardy" v geografickém vzdělávání, archives
Palas, Jan: Kontextový mapový klient, archives
Podhrázský, Štěpán: Vymezení městského regionu - kritická geografická analýza, archives
Pohanková, Kateřina: Příručka geografie Pobaltí pro studenty baltistiky, archives
Pohorský, Pavel: Stav krajiny severně od Poličky a perspektivy jejího celkového zlepšení, archives
Poklop, Martin: Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury v Jihomoravském kraji., archives
Prymš, Dominik: Integrovaný dopravní systém v Královéhradeckém kraji (vznik, význam, perspektivy), archives
Púčik, Tomáš: Význam indexů nebezpečnosti konvektivních bouří, archives
Románková, Lucie: Revitalizace Rožnovské Bečvy v kontextu s protipovodňovými opatřeními, archives
Sendlerová, Iva: Kartografický projekt demografických map vybraného území, archives
Slezáček, Martin: Maloobchod v městském centru, archives
Staňková, Vendula: Transformace a současný stav zemědělství modelového regionu SO ORP Litomyšl, archives
Sychrová, Kateřina: Kartografický projekt cykloturistické mapy vybraného území, archives
Šišperová, Ivana: Uherské Hradiště versus Hodonín; komparační analýza, archives
Šmídová, Martina: Využití interaktivní tabule ve výuce regionální geografie, archives
Špaček, Jan: Minulost a současnost Sudet na příkladu Broumovska, archives
Tomašková, Iveta: Vnitřní struktura města České Budějovice; aplikace metody faktorové analýzy, archives
Tynklová, Karla: Kartografické nástroje a metody vizualizace senzorových dat v zemědělství, archives
Urbanová, Markéta: Mapy pro gymnaziální výuku zeměpisu na interaktivní tabulích, archives
Václavková, Markéta: Laboratorní cvičení v geografickém vzdělávání, archives
Vaculík, Jan: Návrh procesu digitalizace a zpřístupnění mapového fondu Geografického ústavu Masarykovy univerzity, archives
Válová, Iveta: Geomorfologická analýza údolí střední Sázavy, archives
Vybral, Petr: Krajina v povodí Říčky - krajinné jednotky a jejich využití, archives
Zrůstová, Pavlína: Trh práce v okrese Svitavy (regionálně geografická analýza), archives

2009

Baťa, Daniel: Klasifikace lesních porostů vybraného území ze snímků ASTER postupy hyperspektrálního DPZ, archives
Biolek, Jaroslav: Migrační chování obyvatel vybraných měst Olomouckého kraje, archives
Brestičová, Zuzana: Analýza suburbanizace v zázemí Brna s důrazem na kvalitu života, archives
Čarvaš, Milan: Hydrometeorologická analýza povodní na řece Moravě se zřetelem na Strážnické Pomoraví, archives
Franta, Tomáš: Vztah mezi půdními teplotami a celkovým slunečním zářením na stanici J.G.Mendela, archives
Gimunová, Tereza: Mapování vegetace na území města Brna prostředky DPZ, archives
Groll, Štěpán: Současný stav výuky zeměpisu na českých gymnáziích, archives
Gřonka, Jan: Obyvatelstvo Svitavska; regionálně geografická analýza, archives
Hanousková, Linda: Kérala: alternativní interpretace úspěšného rozvoje, archives
Hašová, Anna: Kartografická vizualizace a tvorba digitálního modelu terénu okolí hradu Veveří, archives
Herman, Lukáš: Návrh distribuovaného systému značkových klíčů prostřednictvím SVG a XML, archives
Horáčková, Leona: Specifika vizualizace zdravotnických dat, archives
Hůlka, Boris: Lipensko - proměny kulturní krajiny, archives
Jagoš, Tomáš: Teplotní a vlhkostní stratifikace atmosféry v okolí stanice J.G.Mendela, archives
Jakubínský, Jiří: Vliv změn odtokových poměrů v povodí Pšovky na krajinný ráz CHKO Kokořínsko, archives
Kaiserová, Pavlína: Uplatnění geografů ve firmě GaREP zabývající se regionálním rozvojem, archives
Kaperová, Leona: Školní zeměpisné weby, archives
Klapalová, Silvie: Mapování vlivu šíření bobra evropského (Castor fiber) na lesní porosty v krajině Strážnického Pomoraví, archives
Král, Michael: Výsledky transformace a současný stav zemědělství ve východní části Drahanské vrchoviny, archives
Kroulík, Miloš: Teorie rozvoje a rozvojová spolupráce českých neziskových organizací, archives
Kubeša, Tomáš: Nákladní železniční doprava a její pozice na dopravním trhu, archives
Kubizňáková, Petra: Holandský tulipán: geografie trhu s květinami, archives
Kutá, Hana: Geografická terénní cvičení a exkurze v Brně a jeho okolí, archives
Lalík, Roman: Využití GPS ve složkách krizového managementu, archives
Laštůvková, Michaela: Bioodpad v Boskovicích, archives
Leligdonová, Eva: Regionálně geografická analýza správního obvodu ORP Pelhřimov, archives
Lesová, Pavlína: Identifikace sekundárních center v prostoru města, archives
Malý, Jiří: Proměny města v zázemí metropole, archives
Markovská, Věra: Sociální, ekonomické a environmentální změny v českém pohraničí: studie lokality, archives
Michálková, Martina: Češi a výjezdový mezinárodní turismus - dlouhodobá perspektiva, archives
Mlejnková, Kamila: Analýza a klasifikace prvků mapy z GIS KOPIS na základě informací volajících na linku 112, archives
Musilová, Lenka: Zvláštnosti odtoku vody v povodí řeky Smědé., archives
Nedvědová, Kateřina: Letecká doprava v ČR jako alternativa v mezinárodní dopravě, archives
Nejedlý, Ondřej: Cyklistika v městském a příměstském prostoru, archives
Neničková, Petra: Mapování vegetace ve vybrané části údolní nivy Moravy prostředky DPZ, archives
Otrusinová, Jana: Analýza, hodnoceni a klasifikace turistickych map na internetu a v Google Maps, archives
Oujezdský, Michal: Šaratice - významný zdroj minerální vody, archives
Oulehla, Ondřej: Návrh WebGIS pro zveřejnění hydrologických dat ve zvoleném území, archives
Pašťalková, Jana: Zahraniční rozvojová pomoc ČR: kritická analýza, archives
Pelikán, Tomáš: Depopulační oblasti kraje Vysočina; vymezení, příčiny, archives
Petřík, Michael: Distribuce mrtvého dřeva v říčním ekosystému Morávky, archives
Polehňová, Dominika roz. Faltová: Využití programu Google Earth v geografickém vzdělávání, archives
Putalová, Diana: Kartografie ve včasném varování a krizovém managementu: výuka žáků a studentů s využitím internetových zdrojů, archives
Rusnáková, Monika: Výzkum znalostí a kartografické gramotnosti dětí a mládeže při včasném varování a krizových situacích, archives
Russnák, Jan: Analýza tvorby DTM u vybraných GIS platforem, archives
Sedunková, Anna: Návrh trvalé udržitelnosti pro Boskovice, archives
Skoupý, Milan: Znečištění toku Nedvědička, archives
Sobotka, Miloš: Konfrontace strategického a územního plánování, archives
Suchomelová, Eva: Vliv vybraných FG charakteristik na potenciální ohrožení životního prostředí v důsledku těžby uranu, archives
Svoboda, Jiří: Kartografická vizualizace zdravotního stavu obyvatelstva pomocí interaktivních map, archives
Svobodová, Jana: Srovnání orientace v prostoru pomocí různých variant kartografické vizualizace, archives
Svobodová, Michaela: Mapové podklady ve výuce hydrologie na středních školách, archives
Šišperová, Ivana: Uherské Hradiště versus Hodonín; komparační analýza, archives
Šmídová, Martina: Využití interaktivní tabule ve výuce regionální geografie, archives
Šťásek, Jan: Hradec Králové a Pardubice – populační centra východních Čech, archives
Trojan, Jakub: Vývoj využití ploch okolí Černovického hájku a jeho kvantifikace, archives
Vrbík, Daniel: Výškový model vybrané části České republiky vytvořený z databáze SRTM, archives
Walik, Jan: Geografické aspekty ekologického zemědělství na území Moravskoslezského kraje, archives
Walter, Vilém: Znázornění urbanistického vývoje KÚ Komárov (Brno) pomocí webového kartografického API, archives
Zlámalová, Marie: Geografická analýza nových bytových projektů ve vnitřním Brně, archives

2008

Barboříková, Iva: Dálková detekce vybraných nebezpečných hydrometeorologických jevů, archives
Boucníková, Pavla: Základy současné geografie, archives
Breburda, Petr: Toky přímých zahraničních investic (geografická analýza), archives
Brestičová, Zuzana: Analýza suburbanizace v zázemí Brna s důrazem na kvalitu života, archives
Čirka, Vladan: Integrovaný management povodí, archives
Ďuračka, Kamil: Vysoké Tatry po větrné živelné pohromě, archives
Foral, Martin: Změny nerezidenčních funkcí v zázemí Brna, archives
Hrnčířová, Eva: Vývoj vztahů v aglomeraci velkoměsta na příkladu Brna a Blanska, archives
Hudeček, Petr: Analýza diferenciace maloobchodní sítě na území Brna, archives
Hynek, Zdeněk: Návrh GIS pro vybranou tématiku, archives
Jaňura, Jakub: Sociálně geografické regionalizace území ČR; rozbor metodik i výsledků, archives
Kocián, Ondřej: Revitalizace povodí Doubravy, archives
Kočová, Hana: E-learning webové kartografie, archives
Kolář, Petr: Počasí a povodně ve střední a západní Evropě v zimě 1783/84, archives
Kramolišová, Marcela: Vliv těžby vápence ve Štramberku na krajinu a srovnání s lomy v Hranicích na Moravě, archives
Krejčíková, Barbora: Erozní ohrožení půd vybraného území jižní Moravy, archives
Kroulík, Miloš: Geografie, rozvoj a české nevládní organizace, archives
Kučera, Petr: Socioekonomické aspekty výstavby a provozu moderních velkých větrných elektráren na Moravě, archives
Kuchyňka, Jan: Geografická charakteristika vnitřní periferie, archives
Kuřítková, Hana
: Geografické vzdělávání podporované novými informačními technologiemi, archives
Kýnová, Andrea
: Zpracování obrazových dat s velmi vysokým rozlišením, archives
Lorenc, Tomáš
: Sociální proměny venkovského regionu na příkladu správního obvodu ORP Polička, archives
Nedvědová, Kateřina: Letecká doprava v ČR jako alternativa v mezinárodní dopravě, archives
Neradilová, Zuzana
: Vliv lyžařských středisek na Moravě na životní prostředí, archives
Nogová, Andrea
: Euroregion Glacensis, příklad česko-polské přeshraniční spolupráce, archives
Novotná, Blanka
: Cestovní ruch – preference obyvatelstva, archives
Palátová, Petra
: Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina, archives
Pásková, Markéta
: 3D kartografická vizualizace okresu Svitavy, archives
Patočková, Lenka
: Trvale udržitelný cestovní ruch v ORP Jilemnice, archives
Perečková, Nicol
: Geneze a morfometrie oblíkových forem reliéfu v Osoblažském výběžku, archives
Petřvalský, Pavel
: Hydrologická prognózní služba v ČR, archives
Pilařová, Alice
: Doprava na Pardubicku, archives
Růžička, Jan
: Terénní geografie, archives
Rybáková, Helena
: Časoprostorové změny v charakteru aktivních povrchů na území města Brna, archives
Schauerová, Jaroslava
: Společná zemědělská politika EU a tvorba výukových programů, archives
Skalická, Jana
: Geomorfologické změny meandrujícího koryta Tiché Orlice v historické době, archives
Strnadová, Danuše
: Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu, archives
Svoboda, Petr
: Pobídkový systém a regionální rozvoj (na příkladě Pardubického kraje), archives
Šitka, Josef
: Tepelný ostrov města Brna, archives
Šťásek, Jan
: Hradec Králové a Pardubice – populační centra východních Čech, archives
Totůšek, Martin
: Možnosti geovizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva, archives
Vachuda, Jan
: Změny ve využívání zemědělského půdního fondu ve vybraných katastrálních územích Brna-města, archives
Vlčková, Andrea
: Cestovní ruch v kraji Vysočina, archives
Voda, Petr: Sousedský efekt v parlamentních volbách 2006, archives
Walik, Jan
: Geografické aspekty ekologického zemědělství na území Moravskoslezského kraje, archives

2007

Boček, Miroslav: Textilní průmysl v Jihomoravském kraji: historie a současnost, archives
Bohovic, Roman: Interaktivní tematická mapa změn v krajině v okolí Velkých Karlovic na bázi historických map, archives
Duda, Petr:
Zmapování stavu stacionárních znakových soustav v integrovaném záchranném systému, archives
Fialová, Zuzana:
Krajinná studie vybraného území Znojemska, archives
Fuxová, Kateřina:
Geografická analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, archives
Gamrát, Jakub:
Tvorba modelu terénu z družicových dat - přehled metod, archives
Hakl, Radek:
Soubor tematických map pro geografické vzdělávání na gymnázich, archives
Horáková, Lucie:
Změny krajinné struktury vybraného území., archives
Hrejsemnou, Ondřej:
Zhodnocení kartografických vyjadřovacích prostředků na českých mapových portálech, archives
Hulínová, Michaela:
Železniční doprava po roce 1990, archives
Kvapilová, Jana:
Přehled používaných modelů po krizový management a využití geografických informací, archives
Kylián, Radek:
Geografické posouzení návrhů rozvoje dopravních sítí, archives
Lang, Martin:
Historický vývoj využití země oblasti Strážnického Pomoraví, archives
Langer, Tomáš:
Rozdíly v charakteru využití země v krajích ČR - využití metod prostorové autokorelace, archives
Machek, Ondřej: Elektrotechnický průmysl v Jihomoravském kraji: historie a současnost, archives
Malá, Pavla: Transformace nábytkářského průmyslu v ČR, archives
Mališová, Lucie: Analýza a koncepce map pro pojišťovnictví, archives
Malý, Martin: Extrakce zastavěných ploch z obrazových materiálů, archives
Marek, Michal: Odpadové hospodářství města Chocně, archives
Mikeladzová, Jana: Meteorologické poměry observatoře Košetice se zřetelem na výskyt zvýšených koncentrací vybraných znečišťujících látek, archives
Molák, Miloš: Struktura nezaměstnanosti s ohledem na restrukturalizaci průmyslu v okrese Třebíč, archives
Nováček, Jiří: Mapy pro zdravotnictví: analýza, klasifikace, koncepce, archives
Oleolenková, Marina: Logistické služby v prostředí ČR po vstupu do EU, archives
Oprchal, Jan: Detekce změn landuse dolního toku řeky Moravy na sérii družicových snímků, archives
Pechková, Jitka: Povodňové vlny na řece Kamenici, archives
Petříková, Eva: Analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Náchod, archives
Rajnošek, Zdeněk: Obnova a tvorba orientačních map v mobilním prostředí, archives
Rejmanová, Lenka: Typologie přírodních poměrů území ČR metodami prostorové statistiky, archives
Romanová, Veronika: Multifunkční využívání krajiny a trvalá udržitelnost (na příkladu vybraného území), archives

2006

Adamcová, Michaela: Development of housing estates social structure. (supervisor: O. Mulíček)
Bayer, Milan: The development of the production of the sunflower in the Czech Republic. (supervisor: A. Věžník)
Beneš, Jan: Social changes of a rural microregion applied on Šlapanicko microregion. (supervisor: A. Věžník)
Bustová, Milena: Set of questions and tasks for geographical education at grammar school. (supervisor: A. Hynek)
Čepčářová, Hana: Map scales for users in crisis management. (supervisor: M.V. Drápela)
Divíšek, Jan: Biogeography of Zemská brána in Orlické hory near Klášterec nad Orlicí. (supervisor: J. Vašátko)
Dvořák, Martin: Design of component map keys for a web cartography. (supervisor: K. Staněk)
Dvořáková, Martina: International migration in Czech Republic. (supervisor: D. Seidenglanz)
Gajdušková, Barbora: Evaluation of systematic errors in precipitation measurements by a standard rain gauge and an automatic rain gauge for station of the CHMI. (supervisor: R. Brázdil)
Hejkal, Zdeněk: Biogeography of Mladějovský Hill by the Mladějov village. (supervisor: J. Vašátko)
Herzán, Ondřej: The biogeographical conditions of Kavky Nature Reserve in Hády Hill. (supervisor: J. Vašátko)
Holá, Klára: Attitude Survey on Family and Fertility. (supervisor: D. Seidenglanz)
Honková, Monika: Land cover information extraction from serial imagery. (supervisor: P. Dobrovolný)
Chalupská, Andrea: Conception and formation of the maps of the poverty (in Africa). (supervisor: M. Konečný)
Iránek, Adam: Sustainable development of country landscape in different natural and social conditions. (supervisor: V. Herber)
Jelínek, Karel: Extraction of digital spatial data from historical maps using methods of image segmentation. (supervisor: P. Dobrovolný)
Jičínská, Zdeňka: Olšany as a rural theme. (supervisor: A. Hynek)
Kajn, Adam: Proposal of geographic curriculum for secondary schools. (supervisor: A. Hynek)
Kašičková, Lucie: Relationships between concentrations of contaminants and meteorological factors in the model area Rosicko-Oslavansko. (supervisor: R. Brázdil)
Knedlová, Irena: Urban-rural interactions in microregion of Zlín. (supervisor: A. Hynek)
Kněžínek, Karel: Spatial submission of photodocumentation into geodatabase. (supervisor: K. Staněk)
Konečný, Ondřej: The results of transformation of agriculture in the district of Vsetín. (supervisor: A. Věžník)
Kostner, Jiří: Systematic inventory of conflicts in the Horn of Africa since 1960. (supervisor: S. Řehák)
Kouřil, Aleš: Global mapping using remotely sensed data – applications in teaching geography. (supervisor: P. Dobrovolný)
Křížová, Lenka: The increased flows of the Želetavka River. (supervisor: V. Herber)
Maršálková, Kateřina: The pond as a landscape ecosystem – field project education. (supervisor: A. Hynek)
Navrátilová, Hana: International railway transport – a comparison of the development in Czech and Slovak Republic. (supervisor: D. Seidenglanz)
Oklešťková, Pavla: Spatial expansion of high-speed railway systeme in Europe. (supervisor: D. Seidenglanz)
Osman, Robert: Employer´s demands versus graduates in Ustí nad Orlicí District. (supervisor: V. Toušek)
Pagáčová, Iveta: Selected issues of Olomouc region regional development. (supervisor: V. Toušek)
Pelikán, Leoš: Geomorphologic mapping of Svratka valley. (supervisor: Z. Máčka)
Pichler, Pavel: Geographical aspects of agriculture in the district of Břeclav. (supervisor: A. Věžník)
Pilařová, Zuzana: Climatic series of daily air pressure and temperature in Brno in the period 1848 – 2005. (supervisor: R. Brázdil)
Ponechal, Lukáš: Transformation of air service destinations. (supervisor: D. Seidenglanz)
Roupcová, Martina: The biogeographical classification of Bosonožsko. (supervisor: J. Vašátko)
Řeřicha, Martin: Regional – geographical and branch analysis of manufacturing efficiency in region of Vysočina in 2004. (supervisor: J. Kunc)
Sáňka, Ondřej: Czech exonyms on the map of Europe. (supervisor: M.V. Drápela)
Souček, Jakub: Development of Moravian-Silesian Cartography from 1750 to 1850. (supervisor: M.V. Drápela)
Smetana, Mirek : Ecomorphological reconnaissance of Lubě stream. (supervisor: Z. Máčka)
Stolar, Ondřej: Activity spatial patterns of inhabitants of the new suburban residential estates. (supervisor: O. Mulíček)
Sudický, Petr: Natural disasters and environmental hazards. (supervisor: V. Herber)
Sudíková, Linda: The specifics of tourism development in recreation area of Vranov water reservoir. (supervisor: J. Kunc)
Šalomoun, Zdeněk: Population migration at Brno town agglomeration. (supervisor: V. Toušek)
Šindler, Jakub: Industry in Svitavy District – development after 1989, a regional geographical analysis. (supervisor: V. Toušek)
Špičáková, Ludmila: Geographical aspects of the crisis management of technical accidents. (supervisor: V. Herber)
Šťastný, Rudolf: Cartographic base in emergency management. (supervisor: M. Konečný)
Šustková, Jarmila: Propsal for a local Agenda 21 in Žalkovice municipality. (supervisor: V. Herber)
Švaříček, Jan: Meteorological and hydrological risks in the crisis management. (supervisor: M. Kolář)
Trávníček, Jan: Landscape structure of the Vítkovický stream drainage basin. (supervisor: V. Herber)
Třeštík, Zdeněk: Complex hydrometeorological analysis of the largest floods on the Svratka River and the Svitava River during 19th and 20th centuries. (supervisor: V. Herber)
Veselá, Iva: The system of distortion visualization of elected projections in ArcGIS 9.x program. (supervisor: M. Konečný)
Večerník, Radek: Landscape complexes in the Rokytná valley between Moravský Krumlov and Buškovice. (supervisor: V. Herber)
Zvěřina, Lukáš: European funds investments and their regional development impact in Žďár nad Sázavou region. (supervisor: V. Toušek)

2005

Antonín, Jiří: Accomplishments of the transformation process of agriculture in the CHKO Žďárské vrchy
Bártová, Michaela: Refugees and asylum seekers in Czech Republic
Blažek, Pavel: Mapping of vegetation by remote sensing
Borkovcová, Lucie: Personalities of Moravian-Silesian cartography in 1750 to 1850
Březina, Ladislav: Maximum monthly sums of precipitation in Moravia and Silesia in the period of 1901-2000
Čala, Martin: GIS design of small village with using open source software
Červenková, Martina: Social-geographics analysis of municipality with extended competence Mikulov
Daňková, Veronika: Air Traffic Map of the Czech Republic
Dostál, Ondřej: Demographic characteristics of Moravian-Silesian region – changes in the 90s of 20th century
Drga, Zdeněk: Electronic map design based on SVG for historical map publication
Durnová, Gabriela: Confrontation of the Geographic Conditions of the Polar Regions
Ferda, Jaroslav: Isochoris maps of the South – Moravia Region
Golešová, Tereza: The Mniší potok (stream) – landscape ecology and sustainability
Gross, Martin: The sustainable development of the given microregion – the given example is the microregion Kuřim
Hališková, Ivana: Geographical Information for Early Warning : Analysis, Classification, Interpretation
Hanáková, Lucie: Social-geographical analysis of Boskovice (in limitation of administrative district with extended competence)
Hepnarová, Monika: Proposal of Concept of Business Atlas
Hladík, Tomáš: Social geographical analysis of Tišnov Region
Hromková, Lucie: Social geographic analysis of micro – region Hodonínsko
Hruška, Vladan: Social changes of a distinctive rural microregion (applicated on Osoblažsko microregion)
Ihazová, Michaela: Demographic characteristic of South Moravian region
Jánošík, Dávid: Forms of development in old industrial regions
Janota, Michal: Social-geographic analysis of municipality with extended competence Jindřichův Hradec
Jindra, Martin: GIS design for small municipality by means of open source software
Kadlec, Pavel: Socio-geographic analysis of Kuřim region (in the limitation of administrative district of municipality with extended competence)
Kasalová, Jana: Přelouč and environs on early maps
Korečková, Kristýna: Identity and image of the city and the region
Kučerová, Štěpánka: Analysis of revitalization selected urban areas processes
Lacina, Tomáš: Socially geographical analysis of Českobudějovicko (in demarcation of the administrative district of municipality with extended competence)
Marešová, Lenka: Sustainable development of NE of Zábřežská vrchovina
Mašíček, Petr: Isochoric maps of the Vysočina Region (CZ)
Mikstein, David: GIS selected hydrometeorological extrems in Morava since 1500
Münster, Petr: Gully erosion in Bosonožský hájek
Ondráčková, Martina: Project of the biogeographicaly oriented excursion route for students of grammar school
Otrusina, Jiří: Satellite map of CHKO Litovelské Pomoraví
Paška, Martin: Analysis of cartographic projection of vegetation in global and regional data projects
Pavlicová, Ilona: Minimum monthly totals of precipitation in Moravia and Silesia in the period 1901-2000
Petrová, Lucie: A Spatial Development of Housing in Brno
Rajdusová, Jitka: The Analysis of Cartographic Visualisation of Vegetation on Czech Topographical and Thematic Maps on Small and Medium Scale
Salvetová, Šárka: Analysis, evaluation and classification of cycling maps
Sušenová, Renata: Moravian Karst – SWOT analysis
Šenkýř, Jiří: Demographic characteristic of Highland Region-changes in90s of the 20th century
Švanda, Marek: Production development of the grapevine in the territory of the Czech republic
Uhnavá, Markéta: Urban Areas and Urban Policy in the European Union
Zezula, Jiří: The application of geoinformatic methods to the interpolation of atmospheric precipitation fields
Železný, Pavel: Izochoric maps of Zlín region