Master theses

2010

Barboříková, Iva: Využití a podpora mobilních geoinformačních technologií na Magistrátu města Brna, archives
Braun, Martin: Procesy přísunu a bilance mrtvého dřeva ve fluviálním ekosystému Dyje (NP Podyjí), archives
Ďuračka, Kamil: Režimy správy CHKO Bílé Karpaty a Biele Karpaty, archives
Foral, Martin: Lokalizační strategie nadnárodních společností v prostoru střední a východní Evropy, archives
Hrnčířová, Eva: Problematika města ve výuce zeměpisu, archives
Chvátal, Filip: Transformace ekonomiky východního Německa (geografická analýza), archives
Kocián, Ondřej: Hodnocení hydrologicky rizikových oblastí ve vztahu k pozemkových úpravám, archives
Kočová, Hana: Tvorba webové aplikace nad Google Earth pro krizový management., archives
Kolář, Petr: Dopady klimatu a meteorologických extrémů na produkci vybraných zemědělských plodin na jižní Moravě v letech 1961-2007, archives
Kučera, Petr: Valašsko-Kloboucko a Luhačovicko: regionální geografická studie, archives
Kuchyňka, Jan: Geografický koncept periferie na příkladu České Republiky, archives
Kuřítková, Hana: Interaktivní tabule ve výuce fyzické geografie, archives
Kýnová, Andrea: Tvorba map druhů povrchů s využitím neuronových sítí, archives
Lorenc, Tomáš: Možnosti regionálního rozvoje MAS Znojemsko vinařství, archives
Lysáková, Kristýna: Ekonomická globalizace a sebevraždy indických farmářů, archives
Malá, Pavla: Zemědělství a venkov ČR po vstupu do EU, na příkladu okresu Ústí nad Orlicí, archives
Mertenová, Martina: Globální databáze klimatických dat a jejich kartografická prezentace, archives
Nogová, Andrea: Regionálně geografické aspekty transformace vysokého školství na Moravě a Slezsku, archives
Nováček, Jiří: Dolování dat z databází družicových snímků, archives
Novotná, Blanka: Cestovní ruch v Praze a ve středních Čechách, archives
Pásková, Markéta: Fuzzy GIS - současný stav a využití ve fyzické geografii, archives
Patočková, Lenka: Trvalá udržitelnost cestovního ruchu v okrese Semily, archives
Perečková, Nicol: Riziková analýza mrtvého dřeva ve fluviálním ekosystému Moravy, archives
Petřvalský, Pavel: Alternativní přístupy k výuce regionální geografie České republiky na gymnáziu, archives
Pilařová, Alice: Vývoj dopravy na Pardubicku po roce 1990, archives
Rybáková, Helena: 3D modely a jejich využití pro modelování městského klimatu (na příkladu města Brna), archives
Schauerová, Jaroslava: Společná zemědělská politka EU a tvorba výukových projektů na středních školách, archives
Skalická, Jana: Antropogenní změny a možnosti revitalizace poříční nivy dolního toku Tiché Orlice, archives
Strnadová, Danuše: Car-sharing jako trvale udržitelná forma dopravy, archives
Sudický, Petr: Přírodní pohromy - využití tématu v geografickém a environmentálním vzdělávání, archives
Šerý, Ondřej: Český průmysl po roce 1989, archives
Trmač, Vojtěch: Změny dopravních vazeb v prostoru města Brna, archives
Vachuda, Jan: Hodnocení změn ve využívání půdního fondu na příkladu okresu Brno-město, archives
Vlčková, Andrea: Rekreační zázemí města Brna, archives
Voda, Petr: Volební geografie ČR: analýza volební podpory vybrané politické strany, archives

2009

Bayer, Milan: Regionálně geografická analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Slavkov u Brna, archives
Boček, Miroslav: Sociální a ekonomická typologie území ČR (aplikace metod vícerozměrné analýzy, územní jednotky - správní obvody obcí s rozšířenou působností), archives
Čepčářová, Hana: On-line vizualizace prostorově vázaných www zdrojů, archives
Duda, Petr: Kartografická vizualizace hluku., archives
Dvořáková, Martina: Sionismus a židovská identita v předválečném Československu - geografická analýza., archives
Fialová, Zuzana: Rozvoj suburbánního lemu města Znojma - fyzickogeografická studie, archives
Fuxová, Kateřina: Plodnost v ČR po roce 1990, archives
Gajdušková, Barbora: Porovnání manuálních a automatických měření vybraných meteorologických prvků v síti stanic ČHMÚ, archives
Gamrát, Jakub: Možnosti API mapových služeb na WWW pro návrh GIS, archives
Golešová, Tereza: Historické krajinné struktury - jejich význam a funkce v krajině, archives
Hejkal, Zdeněk: Balvanové proudy v údolí Dyje (NP Podyjí), archives
Holá, Klára: Globalizace trhu s potravinami a její důsledky.Cukr, archives
Horáková, Lucie: Modelové území v povodí Rokytné - krajinněekologická studie, archives
Hrejsemnou, Ondřej: Koncepce vybraných tematických map zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR: analýza a interpretace současného stavu., archives
Hulínová, Michaela: Olomoucký kraj - prognóza budoucího vývoje počtu obyvatel a jejich věkové struktury, archives
Chalupská, Andrea: Portál kartografické vizualizace, archives
Kněžínek, Karel: Využití fotografií k lokalizačním a kontrolním účelům v mobilním mapování, archives
Kučerová, Štěpánka: Koncept post-socialistického města - geografická analýza, archives
Kvapilová, Jana: Rozšířená realita: mobilní využití, archives
Kylián, Radek: Dopravní dostupnost v ČR, archives
Lang, Martin: Vývoj využití země povodí Svratky a Svitavy, archives
Machek, Ondřej: Vnitřní socioekonomická struktura města Jihlavy a blízkého zázemí (využití metod vícerozměrné analýzy), archives
Mališová, Lucie: Možnosti harmonizace map pro včasné varování (early warning), archives
Marek, Michal: Správa informací města Chocně a jejich kartografické znázornění, archives
Matýšková, Kateřina: Vývoj prostoru Brno-Vídeň, archives
Mikeladzová, Jana: Nebezpečné hydrometeorologické jevy na území Brna a okolí, archives
Molák, Miloš: Trh práce v kraji Vysočina; regionálně geografická analýza, archives
Navrátilová, Hana: Možnosti dopravního řešení zlínské aglomerace, archives
Oklešťková, Pavla: Odsun brněnského nádraží, archives
Oleolenková, Marina: Aanalýza vybraných souměstí v ČR, archives
Oprchal, Jan: Změny v průběhu koryta části toku řeky Svratky a jejich vliv na proces odtoku vody z povodí, archives
Pechková, Jitka: Hydrologická specifika řeky Kamenice, archives
Petříková, Eva: Regionálně geografická analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Náchod, archives
Rakowski, Michal: Klíčová témata v geografickém vzdělávání, archives
Rejmanová, Lenka: Změny krajinné struktury jejich vliv na proces odtoku v povodí Dřevnice, archives
Romanová, Veronika: Možnosti udržitelného rozvoje města Ostrava - geografická studie, archives
Řeřicha, Martin: Sociální a ekonomické důsledky budování průmyslových zón v regionu NUTS II Jihovýchod, archives
Skalská, Martina: Krajinné ekosystémy v geografickém a environmentálním vzdělávání, archives
Sklenářová, Petra roz. Veselá: Možnosti a omezení prostorové trvalé udržitelnosti Znojemska, archives
Sochůrková, Iva: Volební geografie ČR: analýza volební podpory vybrané politické strany, archives
Souček, Jakub: Koncepce vybraných tematických map zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR: výhledové trendy a jejich interpretace., archives
Stolar, Ondřej: Analýza městských spotřebních vzorců, archives
Sudíková, Linda: Lázeňský cestovní ruch v České republice a Evropě, archives
Škrottová, Jitka: Rozdíly mezi muži a ženami v regionálním pohledu, archives
Šmejkalová, Adéla: Geografický průzkum areálu rozšíření hořce tolitového v SZ části Beskyd, archives
Trojan, Jakub: Trvale udržitelný rozvoj venkova v zázemí města Zlína, archives
Válková, Pavla: Regionálně geografická analýza situace na trhu práce v regionu Střední Morava (se zaměřením na výběr optimálních metod analýzy), archives
Witoszová, Denisa: Teplotní inverze v Ostravské pánvi, archives
Zemková, Jitka: Hodnocení změn životního prostředí v zemích V4, archives
Zezula, Jiří: Vztahy mezi anorganickým znečištěním podzemních vod a klimatickými podmínkami, archives

2008

Adamcová, Michaela: Potravinový problém ve světě, příčiny a možnosti jeho řešení, archives
Bártová, Michaela: Proměny venkovského prostoru v širším zázemí Brna, archives
Beneš, Jan: Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu správního obvodu ORP Šlapanice, archives
Blažek, Pavel: Současné změny v charakteru využití zemědělských ploch v Jihomoravském kraji, archives 
Bustová, Milena: Školní vzdělávací plán zeměpisu na gymnáziu (vyšší stupeň), archives
Červenková, Martina: Venkovský prostor a venkovský turismus, archives
Daňková, Veronika: Návrh scénáře výukového filmu: Výuka kartografie a geoinformatiky na středních školách, archives
Divíšek, Jan: Porovnání biogeografických podmínek Zemské brány v Orlických horách a údolí Lomné v Moravskoslezských Beskydech, archives
Dostál, Ondřej: Suburbanizace na příkladu města Ostrava, archives
Dvořák, Martin: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace ZABAGED, archives
Gross, Martin: Kuřimsko: regionálně geografická studie, archives
Honková, Monika: Mapování vegetace s využitím spektrálních indexů, archives
Ihazová, Michaela: Trendy krátkodobého turismu, archives
Iránek, Adam: Změna managementu a využívání krajiny v katastru Kostelce na Hané, archives
Jelínek, Karel: Detekce tepelného ostrova města s využitím termálních snímků, archives
Kajn, Adam: Změny v dojížďce za prací v období let 1991-2001 v Královéhradeckém kraji, archives
Kašičková, Lucie: Povodně v Brně a okolí v období systematických hydrologických pozorování, archives
Kohoutková, Tereza: Návrh systému činností doplňujících výuku meteorologie a klimatologie na nižším a vyšším stupni gymnázií, archives
Konečný, Ondřej: Dopady strukturální politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství v okrese Vsetín, archives
Korčeková, Kristýna: Trh práce ve městě Brně a jeho zázemí, archives
Kouřil, Aleš: Globální problémy - projektová výuka zeměpisu, archives
Křížová, Lenka: Riziková analýza povodí Moštěnky, archives
Marešová, Lenka: Zemědělství a venkov ČR po vstupu do EU na příkladu okresu Šumperk, archives
Maršálková, Kateřina: Povodí - návrh interdisciplinárního projektu pro studenty gymnázia, archives
Mikstein, David: Digitální databáze historických zpráv o počasí a příbuzných jevech v českých zemích, archives
Münster, Petr: Stržová eroze v jižní části Brněnské vrchoviny, archives
Oklešťková, Pavla: Odsun brněnského nádraží, archives
Osman, Robert: Segregační procesy v prostoru města, archives
Otte, Marie roz. Popelková: Harmonizace lokálních, regionálních privátních a státních prostorových datových zdrojů pro tvorbu elektronického atlasu na regionální úrovni, archives
Pagáčová, Iveta: Sociálněgeografická regionalizace střední Moravy, archives
Paška, Martin: Geovizualizační ontologie v krizovém řízení, archives
Pelikán, Leoš: Rebilance zásob podzemní vody I. a II. křídové zvodně v jižní části ústecké synklinály (HGR 423) s ohledem na stávajicí vodárenské odběry., archives
Pichler, Pavel: Regionálně geografická analýza území správního obvodu ORP Břeclav, archives
Pilařová, Zuzana: Historické a současné povodně na řece Moravě a jejich dopady na ukládání sedimentů v oblasti Strážnického Pomoraví, archives
Ponechal, Lukáš: Letecká doprava ve střední Evropě, archives
Roupcová, Martina: Turistické cíle a jejich dopravní dostupnost v ČR, archives
Sáňka, Ondřej: Modelování a vizualizace environmentálních dat v prostoru a čase s využitím GIS, archives
Smetana, Mirek: Mapování korytovo-nivních jednotek řeky Svratky v CHKO Ždárské vrchy, archives
Šalomoun, Zdeněk: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, archives
Špičáková, Ludmila: Vývoj trhu s byty ve velkých českých městech, archives
Šťastný, Rudolf: Podmínky harmonizace map pro krizový management, archives
Šustková, Jarmila: Opatření v protipovodňové ochraně v povodí řeky Opavy, archives
Švaříček, Jan: Vliv Novomlýnských nádrží na odtokové poměry Dyje v období nízkých vodností, archives
Trávníček, Jan: Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny, archives
Uhnavá, Markéta: Srovnání metropolitních areálů velkých českých měst, archives
Večerník, Radek: Změny krajinné struktury vybraného segmentu krajiny, archives
Veselá, Iva: Vizualizace modelů trakčních schopností mobilní záchranné techniky ve volném terénu., archives
Zvěřina, Lukáš: Regionální předpoklady pro lokalizaci progresivního terciéru, archives
Železný, Pavel: Transformace městského centra-geografická analýza, archives

2007

Antonín, Jiří: Dopady společné agrární politiky EU na rozvoj zemědělství a venkova v CHKO Žďárské vrchy, archives
Borkovcová, Lucie: Problematika exonym na mapách, archives
Březina, Ladislav: Rekonstrukce teploty vzduchu a srážek v České republice - syntéza dokumentárních údajů a přístrojových pozorování, archives
Bubela, Petr: Kvalitativní a kvantitativní srovnáni prostorových procesů v Praze a Brně, archives
Dvořáková, Monika: Analýza vybraných historických vichřic - dopady na přírodu a společnost, archives
Ferda, Jaroslav: Slovinsko v EU: středoevropské, alpské, středomořské a balkánské rysy v charakteristice státu, archives
Fránková, Veronika roz. Jandová: Současné geopolitické problémy střední Ameriky, archives
Hanáková, Lucie: Boskovicko: regionálně geografická studie, archives
Hladík, Tomáš: Dopravní obslužnost v problémových obdobích a částech dne, archives
Hruška, Vladan: Udržitelný rozvoj venkovské krajiny v rozdílných přírodních a sociálních podmínkách, archives
Janeček, Pavel: Mapy cestovní medicíny, archives
Janota, Michal: Jindřichohradecko: regionálně geografická studie, archives
Kadlec, Pavel: Areály maximálního zalidnění jako metoda hodnocení koncentrace obyvatelstva, archives
Kotulanová, Helena: Geografie Polska multimediálně, archives
Lacina, Tomáš: Česká velkoměsta: komparativní analýza situace na trhu práce, archives
Mašíček, Petr: Střediska regionu Jihovýchod a jejich vybavenost v obchodu a službách, archives
Mrštík, Josef: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Havlíčkův Brod, archives
Ondráček, Pavel: Geografické aspekty produkce cukrové řepy v České republice, archives
Ondráčková, Martina: Krajina Tišnovska. Biogeografická studie, archives
Otrusina, Jiří: Družicový atlas České republiky, archives
Pacasová, Martina: Proměny lokalizačních vzorců v měřítku městských aglomerací, archives
Pavlicová, Ilona: Teplotní inverze v oblasti Ostravské průmyslové aglomerace, archives
Petrová, Lucie: Funkční a morfologické relikty v městském prostředí, archives
Pleskačová, Šárka: Výuka Francie multimediálně, archives
Salvetová, Šárka: Zpracování geografických informací ve ztížených podmínkách, archives
Šenkýř, Jiří: Typologie agrorurálních struktur kraje Vysočina, archives
Štěrba, Zbyněk: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace JISŽP, archives
Vrbík, Filip: Regionální geografická analýza zemědělství v jihozápadní části Jihomoravského kraje a v jižní části kraje Vysočina, archives
Zelíková, Martina: E-learning v geografickém vzdělávání, archives

2006

Bařina, Karel: The proposal of concept and legend for the folklore map of the South Moravian ethnographic region. (supervisor: M.V. Drápela)
Benešová, Jana: Regional geographic analysis of labour market in the South Moravian District. (supervisor: V. Toušek)
Brabencová, Jitka: Multimedia education – geography of Slovakia. (supervisor: A. Hynek)
Doležalová, Marie: The influence of the North Atlantic oscillation on climate of the Czech Republic considering its temporal and spatial variability. (supervisor: R. Brázdil)
Drlička, Radek: Droughts in Moravia and Silesia. (supervisor: R. Brázdil)
Durnová, Gabriela: Spatial differentiation of the city based on duality of life. (supervisor: O. Mulíček)
Hájek, Michal: Development of specific user application for unified environmental informations system (JISZP). (supervisor: M. Konečný)
Halíčková, Monika: Hydrometeorological extremes and their impacts in Moravia and Silesia during 1851 – 1900 in the light of documentary sources. (supervisor: R. Brázdil)
Hildebrandová, Marika: Major European transportation projects in geography teaching. (supervisor: S. Řehák)
Holeček, Jan: Metropolitan brownfild sites – current state and potential re-development. (supervisor: O. Mulíček)
Kotulánová, Helena: Geography of Poland. (supervisor: A. Hynek)
Koželouh, Jiří: Sulphurous dioxide and powder aerosol in Brno air. (supervisor: M. Kolář)
Krejčí, Lukáš: Fluvial forms in NNR River Morava channels. (supervisor: Z. Máčka)
Kubalíková, Lucie: Geomorphology of Deblínská vrchovina. (supervisor: Z. Máčka)
Kvášová, Hana: Urbanization and urban development in the third world. (supervisor: O. Mulíček)
Laudátová, Silvie: Centres of Moravian-Silesian Region and their shopping facility and public utility in a community. (supervisor: S. Řehák)
Malík, Karel: Geographical and cartographical presentation of pilgrimage places on the maps. (supervisor: M.V. Drápela)
Michalec, David: The demographic development in the Czech Republic – comparison of the development in the Czech Republic with situation in West European countries. (supervisor: D. Seidenglanz)
Mylková, Veronika: Regional geographical analysis of contemporary demographic trends in the region of Zlín. (supervisor: V. Toušek)
Nevěděl, Lukáš: Regional geographical study of districts Židlochovicko and Hustopečsko. (supervisor: A. Věžník)
Petr, Michal: GIS of the Svitava drainage basin. (supervisor: P. Dobrovolný)
Petříková, Martina: Application of World Bank educational teaching programs in teaching of geography. (supervisor: V. Herber)
Podhrázský, Zbyšek: „Cartoon like“ 3D visualization of digital city maps. (supervisor: K. Staněk)
Přecechtělová, Tereza: The development of the retail network in Brno. (supervisor: O. Mulíček)
Samcová, Jana: Development programme of Dačicko. (supervisor: V. Toušek)
Souček, Jakub: Development of Moravian-Silesian Cartography from 1750 to 1850. (supervisor: M.V. Drápela)
Svobodová, Hana: Regional-geographical analysis of agriculture in the Jihlava region. (supervisor: A. Věžník)
Štampach, Radim: Automated cartographic generalization of buildings from cadastral maps to medium-scale maps. (supervisor: K. Staněk)
Trusina, Jan: Potential hydrologic risk of the Olšava River Basin. (supervisor: M. Kolář)
Valenta, Petr: Development program of Konice region. (supervisor: V. Toušek)
Vašek, Martin: Globalizing processes in urban development. (supervisor: O. Mulíček)
Veselský, Jan: Regional geographical analysis of agriculture in the Žďár nad Sázavou District. (supervisor: A. Věžník)
Vitásková, Jana: Natural reference system proposal. (supervisor: K. Staněk)
Vlková, Lucie: Centres of region Moravia and their civic amenity. (supervisor: S. Řehák)
Vrbík, Filip: Accomplishments of the transformation process of agriculture in the south-western part of South Moravia. (supervisor: A. Věžník)
Zvara, Jan: Development programme of Hlinecko. (supervisor: V. Toušek)

2005

Bartoš, Martin: Transition of Industry in Pardubický Region, Královéhradecký region (regional geographical analysis)
Čurda, Aleš: Regional – geographical analysis of agriculture in Třebíč region
Drahoš, Martin: Regional geographical analysis of agriculture in the Ústí nad Orlicí
Drápela, Emil: Marginal areas and the assessment of their influence on sustainability
Džingozov, Lubomír: Sustainable development of the microregion Dolní Posvitaví
Fukátko, Jan: Analysis and comparison of data policy of the Czech Republic and of the EU member states
Gregorčíková, Monika: The tourism in the borderland of the Czech republic and Slovakia
Hazuková, Klára: The oldest drawings of the maps on the world and positron of „Moravian map“ between them
Hobzová, Kateřina: Foreign labour migration in the Czech Republic with emphasis on migration with Slovakia
Hubová, Alena: Regional-geographical analysis of contemporary demographic trends in Moraviasilesian region
Chabičovská, Kateřina: European medium-sized cities – development scenarios
Kadlec, Jan: Fluctuation of maxima and minima of air temperature in the Czech republic in the period 1961-2000
Keyzlarová, Sandra: Garden colonies in Brno
Kosarová, Petra: The Proposal of Geographical Database Extension on Purpose of Cognitive Localization
Kotenová, Vladimíra: Alternative approach to the definition of authorized municipal offices in the Czech Republic
Kozel, Jiří: GIS of Brno agglomeration – land cover changes
Krylová, Věra: Entepreneurial Environment in The City of Brno
Kuča, Tomáš: Elementary social geographic problems of Uherskobrodsko region in view of strategic territorial development
Nedoma, Petr: Multimedial Teaching in Urban Geography
Nováková, Pavla: Teaching Text about Antarctica for High School Use
Onderčová, Jiřina: Hierarchization of landscape skeleton for purposes of cartographic generalization
Ondráček, Petr: Summarization, Evaluation and Compare to Public Available Source of Geodata from Europe Area
Otte, Marie: Possibilities of synergistic use of analogue and electronic atlases in lessons of geography
Pařízek, Jan: The regional-geographical analysis of agriculture in the river-basin of Krepinka
Pelcl, Jakub: The study of the evolution of the alluvial stream channel on the base of old maps and the documentary sources
Peterková, Lucie: Geomorphological problems in the surroundings of the Brno reservoir
Petrová, Klára: Study of Landscape Changes in the Nové Mlýny District Usány Remote Sensing Methods
Pfeiferová, Erna: Mexico in Grammar School Teaching of Geography
Přerovský, Martin: Present Slovakia and transport features south-north and west-east direction
Příhodová, Hana: Regionální geografická analýza situace na trhu práce v Jihomoravském kraji na konci roku 2004 s důrazem na region Vyškovsko
Řezník, Tomáš: Interactive maps (the example of Letovice)
Šoustalová, Eva: Regional and geographical analysis agriculture in a Šumperk district
Šťastná, Ivana: Information System of The Earth Resources Satellites
Šťávová, Zuzana: Development of Moravan-Silesian Cartography from 1850 to 1950
Šuranský, Martin: Use of Internet in Teaching Landscape Ecology
Tížková, Alena: Hydrological risks in the river basin of Svitava
Trnková, Stanislava: Internet portal of cartographic knowledge
Vaňurová, Petra: Registration, comparison and evaluation of transport intentions of regions NUTS 3 and NUTS 2 in the Czech Republic
Vlachopulos, David: Havířov : historical – geographical study
Wawrzacz, Antonín: Industrial zones and foreign direct investments in Region of South Moravia
Zahradníček, Pavel: Archive reports about damage caused by natural disasters used as a source for the study of hydro-meteorological extremes and their impact on the grounds of the manor Bitov

2004

BOHUSLAVOVÁ, Olga: Genesis and spatial diffusion of long-distance bus service in Czechoslovakia. (supervisor: S. Řehák)
CAJTHAML, Petr: Geomorphology of Nový Bor‘s Environs. (supervisor: Z. Máčka)
DOBIÁŠ, Daniel: The Krušné hory (Ore Mountains) region – landscape present state. (supervisor: J. Vašátko)
DOSEDLA, Michal: Border stones on the borderland of Bohemia and Moravia – field research and documentation on the border segment betwee Stáj and Rozhraní. (supervisor: S. Řehák)
DOSTÁL, Igor: Desintegration of bus connections in area of Bílé Karpaty mountains after division of Czechoslovakia. (supervisor: S. Řehák)
DVOŘÁČKOVÁ, Michaela: Finland in geographical education. (supervisor: A. Hynek)
FIC, Tomáš: Map documentation of the Czechoslovak fortifications in South Moravia. (supervisor: M. V. Drápela)
GABRIELOVÁ, Kamila: Local development in Canada and in the Czech Republic. (supervisor: A. Hynek)
HALAS, Petr: The Biogeography Kunštátsko. (supervisor: J. Vašátko)
HAVLÁKOVÁ, Lucie: A project on the Natural Trail in the Moravice river valley. (supervisor: J. Vašátko)
HAVLÍNOVÁ, Andrea: The Role and Possibilities of the Geographic (Spatial) Information Use in the Regional Information and Communication Infrastructures. (supervisor: M. Konečný)
HUBÁČKOVÁ, Veronika: Metamorphosis of conurbation Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice. (supervisor: A. Hynek)
HUBL, Richard: Industry in the Posvitaví region (a historical-geographical study). (supervisor: V. Toušek)
CHAROUZEK, Gustav: The Regional Geographical Analysis of Agriculture in Blansko District. (supervisor: A. Věžník)
KADLEC, Miroslav: The geographical charakteristic of mikroregion Luhačovicko and the possibilities of its development. (supervisor: S. Řehák)
KARVÁNKOVÁ, Petra: Contemporary role of Canada in the Czech Republic. (supervisor: A. Hynek)
KEPRTOVÁ, Kateřina: Selected Area of South Moravia Satellite Maps. (supervisor: P. Dobrovolný)
KREJZA, Aleš: Transformation of the town of Semily. (supervisor: A. Hynek)
KSENIČ, Petr: Agriculture of the South Moravian Region (regional geographical aspects). (supervisor: A. Věžník)
KRUŤOVÁ, Zuzana: The border stones on the borderland of Bohemia and Moravia – the field research and dossier on the border segment between Austria and Stáj. (supervisor: S. Řehák)
KVAPILOVÁ, Martina: 3D Vizualization of the Protected Landscape Area Pálava. (supervisor: P. Dobrovolný)
MACÚCHOVÁ, Zuzana: Transformation of Czech Industry after 1989 (regional geographical analysis). (supervisor: V. Toušek)
MALÝ, Radek: Cultural geography in secondary school geography teaching. (supervisor: A. Hynek)
MAREŠ, Jakub: The quality of life in the world, its geographical conditionality and development in the 90` s. (supervisor: P. Daněk)
MICHL, Martin: Commuting within the South Moravian Region and its changes during the period of 1991-2001. (supervisor: V. Toušek)
NEPRAŠ, Martin: Basic social geographic problems of Polna microregion in view of his strategic development. (supervisor: A. Věžník)
PILÁTOVÁ, Petra: A Project on Natural Trail in Luhačovice Region. (supervisor: J. Vašátko)
PÍSEK, Jan: Use of object-oriented image analysis for detection of land cover changes. (supervisor: P. Dobrovolný)
PROCHÁZKOVÁ, Kateřina: International Environmental Policy. (supervisor: P. Daněk)
PŘIBYLOVÁ, Markéta: The proposal of instructive foodpath of the area Lipnice nad Sázavou. (supervisor: J. Vašátko)
ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava: Weather singularities in the territory of the Czech Republic. (supervisor: R. Brázdil)
SKLENÁŘOVÁ, Jana: The limits and potentialities of marginal area near Czech-Austrian borderline. (supervisor: S. Řehák)
STRUŽKOVÁ, Hana: Transport in the Czech republic an the beginning of the 21. Century. (supervisor: V. Toušek)
ŠTOKINGER, Michal: The typology of microregions of Czech republic – Czech republic´s districts (applications of factor analysis). (supervisor: V. Toušek)
ŠVESTKA, Ondřej: Regional geographic analysis of agriculture in the Vyškov district. (supervisor: A. Věžník)
TRAXLER, František: Election geography of Russia. (supervisor: S. Řehák)
VAŠKOVÁ, Monika: Field lectures on geography in grammar school in Brno. (supervisor: A. Hynek)
VLKOVÁ, Veronika: Vývoj krajiny v oblasti bývalých ženijně technických zátarasů ma území NP Šumava (s ohledem na vegetační složku geobiocenóz). (supervisor: J. Vašátko)
VYCHODILOVÁ, Anna: Austria in the geographical education at the Czech grammar school. (supervisor: A. Hynek)

2003

BĚTÁK, Jan: The landscape ecology of southwestern Chřiby mountains. (supervisor: A. Hynek)
BRYNDA, Radek: Industry of the Ústí nad Labem region (A regional geographic analysis and synthesis). (supervisor: V. Toušek)
BUREL, Ondřej: The floods transformation on river Bečva. (supervisor: M. Kolář)
BURSOVÁ, Ivana: Geographical aspects of transformation of agriculture in the easten part of district Brno-venkov. (supervisor: A. Věžník)
CETKOVSKÝ, Stanislav: Environmental risk and possibility of survey in the example of the choose territory. (supervisor: V. Herber)
DVOŘÁK, Pavel: The border stones on the borderland of Bohemia and Moravia. (supervisor: S. Řehák)
DVOŘÁK, Petr: Organic agriculture of Czech republic. (supervisor: E. Reinöhlová)
GRULICH, Tomáš: The comparative analysis of the development of urban transportation networks (Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec). (supervisor: S. Řehák)
HANÁK, Michal: Social-economic geographical overview of central African countries. (supervisor: A. Věžník)
HAVLÍČEK, Jaroslav: Environmentální vzdělávání ve výuce zeměpisu. (supervisor: A. Hynek)
HEBKÝ, Tomáš: Development strategy of borderland Jablunkov microregion. (supervisor: S. Řehák)
HEPNAR, Tomáš: Changes in railway traffic on boundary of Czech republic and Slovakia. (supervisor: M. Konečný)
KNOBLOCHOVÁ, Lenka: The EU programme SAPARD in the Czech republic. (supervisor: O. Mulíček, E. Reinöhlová)
KOSTKOVÁ, Michaela: Valašskokloboucko in geographical education. (supervisor: A. Hynek)
KOŠNÁŘ, Marek: Srovnání klasifikace na bázi morfometrických charakteristik získaných prostřednictvím TIN modelu s existující geomorfologickou regionalizací. (supervisor: K. Staněk)
KOUDELKOVÁ, Tereza: Labour market in region of Ústí nad Labem (regional geographical analysis and synthesis). (supervisor: V. Toušek)
KOVAŘÍK, Ludvík: Geografické aspekty transformace českého pivovarnictví v 90. letech. (supervisor: V. Toušek)
KREJČÍ, Tomáš: Atlas of industry of Czech republic – The project of atlas and selected illustrations of thematic maps. (supervisor: V. Toušek)
MACHALOVÁ, Iva: Analýza výsledků parlamentních voleb v roce 2002. (supervisor: P. Daněk)
MARVÁNEK, Ondřej: Vliv člověka na geomorfologii pískovcových skalních měst na území CHKO Broumovsko. (supervisor: Z. Máčka)
MATASOVÁ, Blažena: The reform of public administration in the Czech republic on the example of Vysočina region. (supervisor: S. Řehák)
MEDŇANSKÝ, Tomáš: Biotechnologie, rukověť pro geografy. (supervisor: E. Reinöhlová, S. Řehák)
OPLETAL, Marek: Severní Irsko: geografická analýzy politického konfliktu. (supervisor: P. Daněk)
SEDLÁČEK, Pavel: Vancouver: Geographies of the City. (supervisor: A. Hynek)
STACHOŇ, Zdeněk: Classification and analysis maps for air transport. (supervisor: M. Konečný)
SYROVÁ, Iva: Cestovní ruch ČR – geografická analýza vývoje 90. let. (supervisor: V. Toušek)
ŠLAPALOVÁ, Zuzana: Studium územního rozvoje města Zlín prostředky DPZ. (supervisor: P. Dobrovolný)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Ilona: Geographic aspects of transformation of agricultzre in the Hodonín region. (supervisor: A. Věžník)
VALÁŠKOVÁ, Veronika: Landscape ecology and remote sensing – teaching via WebPages. (supervisor: P. Dobrovolný)
VOTRUBA, Pavel: Assessment of regional differentiation of social and economic progress in years 1991 to 2001 describes on Czech republic´s districts with application methods of multivare statistics. (supervisor: V. Toušek)

2002

BENIŠOVÁ, Klára: The Place Preferences of the Secondary Pupils of Brno and Svitavy. (supervisor: P. Daněk)
ČADOVÁ, Anna: Cartographic aids - maps for the sightless. (supervisor: M. V. Drápela)
ČERNÁ, Hana: The Microregionalization of the Brno Metropolitan Area. (supervisor: V. Toušek)
DIVIŠEK, Jan: Changes in the spatial pattern of express train connections in the Czech republic. (supervisor: S. Řehák)
DRLÍKOVÁ, Lenka: Tišnov-s Railways - The fragment of the transport way. (supervisor: S. Řehák)
HLADÍK, Jan: Contemporary Trends In The Developmen Of The Industrial Production In Brno Region. (supervisor: V. Toušek)
HOLOMKOVÁ, Eva: Using GPS for creating and refilling GIS database. (supervisor: M. V. Drápela)
CHMELÍKOVÁ, Simona: New aspect of Valašskokloboucko border region. (supervisor: S. Řehák)
CHROMÁ, Kateřina: Extremely dry and extremely wet periods in the Czech Republic. (supervisor: R. Brázdil)
KALÁBOVÁ, Martina: Geographical differenciation of education and it-s conditioning. (supervisor: P. Daněk)
KOSINKOVÁ, Kateřina: Regional development of wider surroundings of the water reservoir Rozkoš. (supervisor: V. Herber)
MAHDALOVÁ, Michaela: Soil erosion hazards in the Uherské Hradiště district. (supervisor: P. Dobrovolný)
NEPRAŠ, Vladimír: Social - economic geogrephical overview of northen African countries. (supervisor: A, Věžník)
PALCROVÁ, Šárka: The Restructuralisation of Economy and its Impact on Situatin at Employment Market in South - Moravian Region. (supervisor: V. Toušek)
PODHORSKÁ, Jana: Organic Agriculture in the Czech Republic. (supervisor: E. Reinöhlová)
PROSOVÁ, Olga: Regional Development of the Chrudim district. (supervisor: V. Herber)
PUDEL, Tomáš: Geographical Names on the Maps and their Transcription. (supervisor: M. V. Drápela)
PYŠNÁ, Martina: The Drainage of Mírovka - Regional Case Study. (supervisor: V. Herber)
SKOKANOVÁ, Hana: Possibilities and Barriers of regional development of the area between Brno city and Tišnov town(supervisor: V. Herber)
SOVADINA, Martin: Hailstorm in the Czech Republic and its impacts. (supervisor: R. Brázdil)
ŠRUBAŘ, Michal: Actual definotion of nationality/ethnicity in Central and South-Eastern Europe. (supervisor: S. Řehák)
VYSTOUPIL, Petr: Progress and possibilities of development of tourism in the district of Blansko. (supervisor: V. Toušek)
ŽÁČEK, Richard: The Development of tourism in chosen areas of Mikulovsko. (supervisor: E. Reinöhlová)

2001

BARTOŠOVÁ, L.: Australia - human geographical survey. (supervisor: A. Věžník)
BURGET, R.:Environmental strategy for Blansko. (supervisor: A. Hynek)
ČERNÝ, P.: Landscape ecology of the Březná drainage basin. (supervisor: V. Herber)
DOSTÁL, I.: User interface for database of railways in the Czech Republic. (supervisor: S. Řehák)
DVOŘÁKOVÁ, M.: The Boskovice-region in geographical education. (supervisor: A. Hynek)
FIŠEROVÁ, I.: The Czech Republic - Geographical education at grammar schools (Project method). (supervisor: V. Herber)
FREMEL, M.: Transformation of the textile, clothing and leather industry in the Czech Republic (focussed on the region South-East - NUTS 2). (supervisor: V. Toušek)
FROLKA, P.: Environmental assessment of impacts of high - speed railway in Vyškov dictrict. (supervisor: A. Hynek)
HÁJEK, O.: The project -The atlas of the labour market in Czech Republic-. (supervisor: V. Toušek)
HOLKOVÁ, M.: The part of the agriculture in the development of the country in the borderland on example of micro-regions Hrušovansko and Mikulovsko. (supervisor: E. Reinöhlová)
KLAPKA, P.: Krkonoše (Giant) Mts. and sustainable development. (supervisor: V. Herber)
KOLÁŘOVÁ, H.: Study of landscape changes connected with uranium ore mining. (supervisor: P. Dobrovolný)
KOSTLÁN, P.: Electrotechnical industry and its influence on the regional development. (supervisor: V. Toušek)
MÁGR, F.: Perception of the town of aVarnsdorf. (supervisor: A. Hynek)
MARTINÁT, S.: Geographical aspects of agricultural transformation in Frýdek-Místek region. (supervisor: A. Věžník)
MRHAČOVÁ, A.: Analysis of entrance procedure results for geography studies. (supervisor: V. Herber)
NOVÁK, V.: Blansko district - its economy with special attention to the industrial productions (economic - geographical analysis). (supervisor: V. Toušek)
PLESKOVÁ, J.: Elementary social geographic problems of Konice region in view of strategic territorial development of micro-region. (supervisor: A. Věžník)
PODHORNÁ, A.: Japan in geographical education. (supervisor: A. Hynek)
POLICKÝ, Z.: Social-economic geographical overview of South African countries. (supervisor: A. Věžník)
VESELÝ, R.: The influence of foreign investment capital on regional development (on the example of Jihlava region). (supervisor: V. Toušek)
VODICOVÁ, J.: The Transformation of industrial production in Zlín district in the 1990-s. (supervisor: V. Toušek)
VYCHODIL, L.: Regional development of microregion Hodonín in geographical education. (supervisor: A. Hynek)
ŽAMBOCH, M.: Images of regions and regional self goverment in the Czech Republic, comparison of periods 1993-1997 and 1998-2000 according to the study of daily press and special journals. (supervisor: S. Řehák)

2000

BÁROVÁ, M.: The transformation of industrial production in Nový Jičín district.(supervisor: V. Toušek)
DURĎÁKOVÁ, M.: The influence of meteorological factors on the price development in the Czech Lands in the 16th - 18th century. (supervisor: R. Brázdil)
DVOŘÁK, M.: The Valuation of Winter Seasons as the Consequences of Circulation Factors in the Middle Part of the South Shetlands (supervisor: P. Prošek)
CHATRNÁ, E.: Teaching the USA at a grammar school (supervisor: A. Hynek)
HAVLÍČEK, M.: Geographic aspects of agriculture transformation in Břeclav district (supervisor: A. Věžník)
HLOSKOVÁ, A.: France in the geographical education at grammar school (supervisor: A. Hynek)
HOUŠKOVÁ, M.: Migration atractivity of districts in Czech Republic (supervisor. P. Daněk)
JAŠÍKOVÁ, I.: A place of European countries in flows of international migration (supervisor. P. Daněk)
KADLEC, J.:Geomorphological development of rock forms Dráteníčky in Žďárské vrchy. (supervisor: M. Brzák)
KADLUBIEC, R.: Impact of meteorological extremes on forest stands in selected region of the Czech Republic (supervisor. R. Brázdil)
KOUDELA, Š.: Sustainable development in education of geography teachers. (supervisor: V. Herber)
KOVAŘÍKOVÁ, L.: Teaching Canada at the grammar schools (supervisor: A. Hynek)
KREJČÍ, T.: Geographical analysis of the 1998 election results (supervisor: P. Daněk)
KRUTIL, P.: Possibilities of tourism and recreation progress in the microregion Hostýnsko using information systems (supervisor. M. Konečný)
MACHÁČEK, R.: Biogeography in geography teaching (supervisor: J. Vašátko)
MANOVÁ, M.: Landscape ecology of the model region situated between the towns of Uherské Hradiště and Veselí nad Moravou (supervisor: V. Herber)
MATOUŠEK, L.: Development policy of The World Bank and the International Monetary Fund and its contribution to quality of life in the Third World countries. (supervisor. P. Daněk)
NAVRÁTIL, J.: Human and economy geographical overview of Western Africa. (supervisor: A. Věžník)
NECHUTOVÁ, M.: The intentions of the municipalities to integrate in the outskirts area (on example of Moravská Třebová and Jevíčko region) (supervisor. E. Reinöhlová)
PAVKA, P.: Thematic digital map of Brno-city district (supervisor: M. V. Drápela)
PECA, M.: Geographic aspects of agriculture transformation in Znojmo district (supervisor: A. Věžník)
PLŠEK, J.: The employment market ot the Brno-city district (territorial analysis) (supervisor: V. Toušek)
PODPIEROVÁ, A.: Geographic analysis of districts of commissioned authorities in the Czech Republic (supervisor: S. Řehák)
RIEZNER, J.: Medieval agrarian relicts in contemporary landscape of the Jeseníky mts. (Village Heřmanovice) (supervisor: A. Hynek)
ROŠTÍNSKÝ, P.: Geomorphological problems of the Rokytna river valley between Moravský Krumlov and Ivančice (supervisor: J. Karásek)
ROTHOVÁ, H.: Hydrologic modelling - GIS perspectives (supervisor: P. Kubíček)
SEIDENGLANZ, D.: Asymetry of processes of progression and regression in service with public traffic in Czech Republic (supervisor: S. Řehák)
SKLENÁŘ, V.: Ecological aspects of landuse on the example of the river basin Ponávka up to Mokrá Hora (supervisor: V. Herber)
ŠOTNAR, P.: Grammar school geographical education of the Mikulov microregion. (supervisor: A. Hynek)
ŠVAŇHALOVÁ, L.: Development of potato-production in the Czech Republic (supervisor: A. Věžník)
TOMANCOVÁ, J.: The proposal of an instructive trail (supervisor: J. Vašátko)
VOTOČKOVÁ, M.: Blansko - district in geography teaching at grammar school (supervisor: A. Hynek)
VOTROUBEK, F.: Thematical digital plan of Brno with focus on travel facilities supporting tourism development in the center of Brno and in the surrounding of BVV exhibition area. (supervisor: M. V. Drápela)

1999

AXMANOVÁ, I.: Strategy for Valašské Meziříčí (supervisor: A. Hynek)
BARBOŘÍKOVÁ, J.: Rural geographical aspects of biospheric reservation Bílé Karpaty in southeastern part of district Zlín. (supervisor: E. Reinöhlová)
BILÍKOVÁ, E.: The proposal of the manual of physical geography of the Blansko district. (supervisor: V. Herber)
BRANDEJS, T.: SWOT analysis of Písek region. (supervisor: A. Hynek)
BUBÁKOVÁ, H.: Regional study of Broumov region (supervisor: V. Herber)
FIALA, T.: Foreigners at the labour market in the Czech republic. (supervisor: V. Toušek)
FRÍDLOVÁ, J.: District Hodonín in geographical education. (supervisor: A. Hynek)
GRUNTOVÁ, H.: Transport arrangements for microregional structures in the district of Žďársko. (supervisor: S. Řehák)
HÁJKOVÁ, R.: Regional geography of Uherské Hradiště region included in the course of geography. (supervisor: A. Hynek)
HAŠA, M.: Transformation of industrial production in Přerov district and its influence on the labour force. (supervisor: V. Toušek)
HORA, P.: Synoptic processes causing extremely contents of water vapour in the atmosphere in the mountain stations. (supervisor: J. Štekl)
HRABICA, A.: The regulation of the boundaries of the supra-regional biocentre Buchlovské lesy and the new delimitation of its core area. (supervisor: J. Vašátko)
CHRÁPAVÁ, E.: Population growth in settlements in Moravia and the influence of their geographical position in relation to the transport network. (supervisor: S. Řehák)
JAROŠ, V.: Analysis of vacancies on the labour market. (supervisor: V. Toušek)
KAČÍREK, P.: Course of -Orlické hory- (mountains) in geography. (supervisor: A. Hynek)
KAŠPÁREK, M.: Course of -Urban landscape- in geography. (supervisor: A. Hynek)
KRÁLOVIČ, M.: Underconstruction of the Bata´s railway near Vizovice. (supervisor: S. Řehák)
KRAMOLIŠOVÁ, A.: Morphography of three dimensional map signs. (supervisor: M. V. Drápela)
MACKOVÁ, J.: Air temperature and precipitation fluctuations in the 18th century for the Czech Lands. (supervisor: R. Brázdil)
NOVÁKOVÁ, J.: Development of inhabitants in the district Brno - country with emphasis to demographical changes in the 1990¨s. (supervisor: V. Toušek)
OBRDLÍKOVÁ, M.: Social - economic geographical characteristic of selected north - eastern African states. (supervisor: A. Věžník)
ONDŘEJ, L.: Development of the border between the Czech Lands and Slovakia. (supervisor: M. V. Drápela)
PAČOVSKÁ, N.: Geographical teaching of Europe in different countries. (supervisor: S. Řehák)
PALAS, J.: Biogeography of the part of the Oslava river basin southern of Tasov municipality.(supervisor: J. Vašátko)
POBRECKÁ, J.: Permanent grassland in Vsetín district. (supervisor: M. Konečný)
POTŮČEK, J.: The social-economic geographical characteristics of Central America. (supervisor: A. Věžník)
PRAVEČEK, J.: Geographical aspects of transformation of agriculture in the Brno - venkov district. (supervisor: A. Věžník)
PROKEŠ, T.: Relation to developed countries: A barrier or perspective of the development of less developed countries? (supervisor: P. Daněk)
REZEK, M.: Landscape ecology of Bílý potok (creek) basin. (supervisor: V. Herber)
ROSLER, A.: Geomorphological situation of eastern part of Jičínská vrchovina (highland). (supervisor: J. Karásek)
ŘÍMALOVÁ, J.: The transformation of agriculture in relation to development of municipalities of Pelhřimov district. (supervisor: E. Reinöhlová)
SIKOROVÁ, M.: Consequences of the re-settlement of the Czech borderland in migratory movements of 1960-s, 1970-s and 1980-s. (supervisor: P. Daněk)
STROPKOVÁ, J.: The Industrial Production in the District of České Budějovice. (supervisor: V. Toušek)
STŘÍTEŽSKÁ, Š.: Biogeographical characterization of the rout project of high-speed road R43. (supervisor: J. Vašátko)
SVOBODOVÁ, L.: Recent biogegraphical conditions of Pelhřimov region (surrounding of Nová Cerekev). (supervisor: J. Vašátko)
ŠALANDA, M.: Influence of the population exchange after 1945 on the present development of rural villages in the district of Břeclav. (supervisor: E. Reinöhlová)
ŠIMEK, M.: Influence of gusty wind on the traffic utilisation at the airport Brno - Tuřany. (supervisor: K. Krška)
TRÁVNÍČEK, B.: Potential high-speed railways in the Czech republic - territorial prerequisites and limitations. (supervisor: S. Řehák)
VESELÝ, R.: European traffic networks and their international classification. (supervisor: S. Řehák)
VOHLÍDALOVÁ, D.: Landscape ecology of Kuřimka river-basin. (supervisor: V. Herber)
ZELENÁ, L.: Biogeographical evaluation of the influence of the mining industry on the landscape of Dolní Rožínka. (supervisor: Vašátko)

1998

DUDA, P.: The transformation of cars dealers network in the years 1987-1997. (supervisor: V. Toušek)
DVORNÍK, P.: Socio-economic Geography - South America (supervisor: A. Věžník)
GAJDUŠEK, M.: Socio-geographical regionalization of Southern Moravia (supervisor: P. Daněk)
HANČÍK, M.: Geography of the Nedvědice-microregion. (supervisor: V. Herber)
HODÁL, P.: Tourism in India: geographical aspects (supervisor: S. Řehák)
HORKOVÁ, N.: Teaching Germany in high school geography (supervisor: A. Hynek)
HüTTLOVÁ, M.: Characterization of Vsetín District settlement system. (supervisor: Z. Tarabová)
CHALUPSKÁ, H.: Morphogenetical importance of the Tuřany-terrace, present state supposed forecast their socioeconomical use. (supervisor: J. Karásek)
JEBAS, P.: Geomorphological conditions river basin of upper flow of river Svratka. (supervisor: J. Karásek)
JÍLEK, M.: Housing fond and house construction in districts of Czech Rep. (geographical analysis) (supervisor: V. Toušek)
KEPÁKOVÁ, L.: Fieldwork and excursion in geographical education (supervisor: A. Hynek)
KILAR, J.: Conception and creation of Geographic Information System for Travel Support in North-east Moravia (Valašsko region) (supervisor: M. Konečný)
KOHOUTKOVÁ, I.: The Moravský Krumlov-microregion in geographical education (supervisor: A. Hynek)
KOSÍKOVÁ, P.: Morphostructural characteristic of the western part of the National Park Podyjí (supervisor: J. Karásek)
KUČERA, V.: Untraditional methods of regional differences research of country society. (supervisor: S. Řehák)
MATUŠKA, P.: Creation of the land use map of the selected area using remote sensing data (corridor Brno - Tišnov). (supervisor: P. Dobrovolný)
MUDRYCH, P.:Are rush houres convenient basis for study of geographical interactions in hinterlands of centres? (supervisor: S. Řehák)
NĚMCOVÁ, P.: Geomorphological relation upper stream of river Doubrava. (supervisor: J. Karásek)
NOVÁKOVÁ, H.: Changing World - problem-solving teaching in geography. (supervisor: V. Herber)
PATAKI, E.: Development and contemporary situation of antropogenic remodelling of flood plain of river Morava in region between Veselí nad Moravou, Bzenec and Strážnice. (supervisor: J. Karásek)
PAZDERA, L.: Regional-geographic aspects of Czech agriculture (supervisor: A. Věžník)
POBUCKÁ, J.: Permanent grass cover on Vsetin district. (supervisor: M. Konečný)
PROCHÁZKA, L.: The Suggestion for Forms and Measurements of Protection of Important Geomorphological Locales on Locations in Brno. (supervisor: J. Karásek)
PROUZOVÁ, P.: The cartographic methods and analyses on maps made in during 16th to 18th century (supervisor: M. V. Drápela)
PŘIKRYL, P.: Regional-geographic aspects of transformation agriculture of Vyškov district (supervisor: A. Věžník)
RATAJSKÝ, M.: Selected contacts in the Moravian-Slovak borderland and their geographical analysis (supervisor: S. Řehák)
RŮŽIČKOVÁ, H.: Some geographic aspects of post-colonial development of Africa. (supervisor: P. Kubíček)
SVOBODOVÁ, H.: The Moravské Budějovice-microregion in geographical education. (supervisor: A. Hynek)
ŠEREBLOVÁ, K.: Surveying of the overground karst effects of Šošůvka plateau by utilization of GIS (supervisor: M.V. Drápela)
ŠKROB, J.: Geographical analysis of the market in Frýdek-Místek district. (supervisor: V. Toušek)
ŠTANCL, M.: Geomorphological conditions of river basin of lower flow river Želetavka. (supervisor: J. Karásek)
ŠTĚPÁNEK, P.: Methods for analysis of air temperature and precipitation variation applied on Brno. (supervisor: R. Brázdil)
TOMŠÍKOVÁ, G.: Political geography of Israeli-Palestinian conflict. (supervisor: P. Daněk)
TONEV, P.: Changes in retail structure in the Czech Rep. in the first half of the 90-s. (supervisor: V. Toušek)
VALÍČKOVÁ, J.: The reserva Škrabalka (Biogeographical evaluation of the River Bečva alluvial forests situated between Lipník n. Bečvou and Hranice na Moravě) (supervisor: J. Vašátko)
VAŠEK, V.: The conception and creation of geographic information system of the local authority of Velké Bílovice (supervisor: M. Konečný)
VÍCHOVÁ, J.: Grammar school teaching of Iceland geography (supervisor: A. Hynek)
VICHR, D.: Dynamism of population of East Moravian district. (supervisor: Z. Tarabová)
VOSTŘEL, P.: Geography of the upper drainage basin area of the river Novohradka (supervisor: V. Herber)
ZBOŘIL, J.: Urban Geography and Social Conflicts in big Cities during Restructuralization. (supervisor: P. Daněk)

1997

BIBR, J: The micro-region of Velké Meziříčí in geographical teaching (su