O projektu

- MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE DĚJINY KARTOGRAFIE -
M. Drápela, Z. Podhrázský, Z. Stachoň, K. Tajovská
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2 Brno 611 37 tel:549494925
drapela@sci.muni.cz, zstachon@geogr.muni.cz, katkatajovska@email.cz

Úvod:
V současné době se dějiny kartografie vyučují v několika předmětech oboru Kartografie a geoinformatika na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jednak je to částečně již v základním stěžejním předmětu Kartografie a geoinformatika, který je přednášen pro všechny posluchače prvního ročníku (cca 80-100), dále potom jako volitelný předmět Dějiny kartografie I. pro studenty 3.-5. ročníku (naposledy 45 studentů) a dále pak jako výběrová přednáška Dějiny kartografie II. pro doktorské studium (cca 10-15 studentů). Zároveň se základy tohoto předmětu objevují i v předmětech vyučovaných na ostatních fakultách obdobného zaměření:Pedagogická fakulta MU Brno, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta OU Ostrava, Pedagogická fakulta JČU České Budějovice, Pedagogická fakulta TU Liberec, Přírodovědecká fakulta UK Praha, Pedagogická fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem, Stavební fakulta VUT Brno, Stavební fakulta ČVUT Praha aj. Dějiny kartografie jsou i nedílnou součástí státních závěrečných zkoušek a státních doktorských zkoušek oboru Kartografie a geoinformatika.

Dostupná literatura je pouze v dílčích částech jednotlivých souhrnných učebnic kartografie a topografie, jejichž náklad je povětšinou již rozebrán. Poslední ucelená publikace vyšla roku 1969 v SPN Praha - Prof. dr. Karel Kuchař: Vývoj a dnešní stav zobrazení světa, o českých dějinách kartografie potom pojednává publikace Naše mapy odedávna do dneška téhož autora z roku 1958 a v roce 2001 vyšla ojedinělá publikace Evy Semotanové - Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, která se ovšem zaměřuje především na dochované staré mapy našeho území.

Dále sice existuje celá řada zahraničních monotematických publikací, které jsou přímo zaměřené na historii kartografie, ale většina z nich u nás není dostupná, malá část se nachází v několika vybraných vědeckých knihovnách.
Vzhledem k moderním trendům a neustálému rozvoji informatické společnosti je potřebné, aby vznikla nová multimediální učebnice, která by zcela pokryla výuku dějin kartografie na výše uvedených školách a byla taktéž pomůckou pro distanční vzdělávání nejen odborníků. Dále publikace alespoň částečně splní funkci informačních zdrojů z archívů pro studenty pro jejich samostatnou tvůrčí činnost při bádání na starých mapách.

Cíle řešení:

Způsob řešení:
Výsledným výstupem je multimediální výukový text přístupný na internetu, obsahující komplexně tematiku historie světové i naší domácí kartografie.
Při tvorbě publikace byly využity moderní webové a multimediální technologie XHTML, PHP, MySQL, CSS apod. Hlavní náplní ovšem je hypertext bohatě doplněný ukázkami nebo přímo úplnými naskenovanými mapovými díly z celého světa. Nedílnou součástí jsou samozřejmě odkazy na zajímavé www stránky zabývající se problematikou historické kartografie, archívy, knihovny, mapové servery, odborné časopisy, vysokoškolské instituce, kde se kartografie vyučuje, popř. volně přístupné mapové zdroje.

Obsah a struktura multimediální učebnice:
Celý obsah je členěn do pěti tematicky zaměřených kapitol, které ovšem jsou vzájemně provázané hypertextovými odkazy.

  1. Obecné vymezení pojmů v dějinách kartografie, vývoj a osobnosti historické kartografie.
  2. Světová kartografie – zdůraznění paradigmat a hlavních rysů jednotlivých období, časový rozsah – prehistorie kartografie, mapy primitivních národů, starověká kartografie (antická, americká, arabská, čínská), evropská a mimoevropská středověká kartografie, renesance kartografie (Nizozemí, Itálie), reformace kartografie, novověk kartografie (podrobná státní a vojenská mapování jednotlivých zemí, vznik soukromých nakladatelství, vytvoření mezinárodních mapovacích projektů).
  3. Domácí kartografie – počátky mapování (zobrazení malých částí, zákres našeho území na starých a poutnických mapách), nejstarší samostatné mapy Čech, Moravy a Slezska včetně jejich odvozenin, 1.-3. vojenské mapování, podrobné mapování pro účely státu, počátky státního mapového díla.
  4. Práce se starými mapami, kartometrie na mapách, využití starých map v různých oblastech lidských aktivit, poznámky k autorským právům.Významné mapové sbírky a archivy, zdroje pramenných materiálů.
  5. Seznam literatury, odkazy na www stránky zaměřené na dějiny kartografie, instituce, školy, rejstřík autorů, rejstřík map

Hypertextové odkazy umožňují sledovat současný vývoj jak u nás, tak ve světě, vyhledávat si jednotlivé autory a díla v rejstříku, popř. se vracet k odborným termínům, vysvětleným v první části.

Poslední kapitola pak poskytuje možnost hlubšího studia a rozšíření vědomostí pro náročnější uživatele.Multimediální učebnice Dějin kartografie
© Obsah: M. Drápela, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925