Předcházející kapitola : ÚVOD DO KARTOGRAFIE
Následující kapitola : Postavení kartografie v systému věd

1.1.1. Základní definice

Kartografie jako věda existuje relativně dlouhou dobu a její definice se značně měnila. Některé příklady jsou uvedené níže:

KARTOGRAFIE je věda o sestavování map všech druhů a zahrnuje veškeré operace od počátečního vyměřování až po vydání hotové produkce.
(United Nations, Department of Social Affairs, 1949)
KARTOGRAFIE je věda o zobrazování a studiu prostorového rozmístění, spojení a vzájemných vazeb jevů přírody a společnosti (i jejich změn v čase) prostřednictvím zvláštních obrazově znakových modelů – kartografických vyobrazení.
(Saličev, 1976)
KARTOGRAFIE je vědní obor zabývající se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map.
(ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie, 1984)
KARTOGRAFIE je unikátní a instinktivní více-rozměrový prostředek pro tvorbu a manipulaci vizuálních (nebo virtuálních) reprezentací geoprostoru (map), které umožňují výzkum, analýzu, pochopení a komunikaci informací o tomto prostoru.
(Wood, 2003)

Základní definice termínu mapa:

MAPA je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, kosmu či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů.
(ČSN 730402 /národní definice/)
MAPA je zmenšené zevšeobecněné zobrazení povrchu Země, ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry, sestrojené podle matematického zákona na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů vázaných na jmenované povrchy.
(International Cartographic Asociation /ICA/)

Dalších více než 300 definic termínu mapa naleznete na stránkách J.H. Andrewse.

ATLAS je systematicky uspořádaný soubor map zpracovaný jako celek podle jednotného řídícího záměru.
(Cap 1992)
PLÁN je geometricky podobná zmenšina vodorovného průmětu rovinného.
(Nov 1988)
GLÓBUS je zmenšený trojrozměrný kulový model Země.Poměr mezi poloměrem glóbu a poloměrem referenční koule se nazývá číselné měřítko glóbu.
(Cap 1992)
Otázky
  • Která z uvedených definic kartografie dle vašeho názoru nejlépe vyjadřuje podstatu tohoto vědního oboru a proč?
  • Vyjádřete svými slovy, co je to mapa. Nezapomeňte na žádný důležitý aspekt.
  • Pozorně si přečtěte uvedené definice mapy. Co považujete za největší problém, který kartografie musí řešit?
Předcházející kapitola : ÚVOD DO KARTOGRAFIE
Následující kapitola : Postavení kartografie v systému věd


Multimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky,
© Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925