Předcházející kapitola : MAPOVÁ DÍLA
Následující kapitola : Příklady firmem působících v oboru kartografie v ČR

1.7.1. Státní mapová díla

Státní mapová díla dělíme na základní a tematická. Podle (Mik 1997) se základním státním mapovým dílem rozumí kartografické dílo se základním, všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazujícím území podle jednotných zásad, vytvořené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Tematickým státním mapovým dílem se rozumí kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu.

Státní mapová díla (Mik 1997):

Katastrální mapy

Katastrální mapy slouží především pro potřeby katastru nemovitostí. Jsou grafickým podkladem pro určování právních vztahů k nemovitostem a určování daně z nemovitostí, čímž je zásadně ovlivněn jejich obsah i způsob zpracování. Použita jsou velká měřítka (tj. měřítko 1 : 5 000 a větší).

Mapy jsou v různých měřítkách. Na většině území stále převládají mapy ve starých sáhových měřítkách. Pouze v urbanizovaných oblastech jsou k dispozici mapy v dekadických měřítkách. Přemapování do dekadického měřítka neustále probíhá

Katastrální mapy obsahují čtyři soubory:

  1. mapy stabilního katastru (sáhové mapy),
  2. mapy československého pozemkového katastru (novoměřické mapy),
  3. technickohospodářské mapy (THM),
  4. základní mapy velkého měřítka (ZMVM).

Obsah map se liší soubor od souboru. Mapy stabilního katastru zobrazují pouze polohopis (katastrální hranice, hranice pozemků a zastavěné plochy). Jednotlivé parcely jsou označeny pořadovými čísly v rámci katastrálního území. THM obsahují navíc i výškopis a popis. Polohopis je obohacen o objekty dopravní sítě, potrubní a elektrická vedení, vodstvo apod.

Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená (SMO5)

SMO5 je nejrozšířenější druh mapy státního mapového díla měřítka 1 : 5 000. SMO5 je složena z těchto mapových děl:

Souřadný systém je S- JTSK (Souřadnicový systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Rám je pravoúhlý vymezený souřadnicovou sítí S-JTSK (zobrazená plocha listu je 2,5 x 2,0 km2. SMO5 obsahuje polohopis, výškopis, popis a mimorámové údaje.


Obr.9.1 Státní mapa odvozená 1 : 5000 (CUZK)

Základní mapy České republiky středního měřítka

Představují soubory map měřítek:

Mapové soubory základní mapy jsou vydávané od 70. let. Bezešvě pokrývají celé uzemí České republiky. Slouží pro potřeby všech státních i veřejných subjektů. Mapy vznikly odvozením z topografických vojenských map.

Základní mapy jsou systému S-JTSK, výškový systém baltský po vyrovnání (Bpv). Díky použití systému S-JTSK jsou základní mapy nekompaktibilní s mapovými díly okolních států a jsou nutné jejich tranformace.

Obsah map je určen Seznamem mapových značek a vzorovými listy.

Vydavatelem Základních map České republiky středních měřítek je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Zpracovatelem jsou katastrální úřady (KÚ) a Zeměměřický úřad (ZÚ).

Na stránkách ČÚZK je možné nalézt také klad listů ZM středních měřítek


Obr.9.2 Základní mapa 1:10 000 (CUZK)

Obr.9.3 Základní mapa 1:100 000 (CUZK)

Rastrová Základní mapa (RZM)

Rastrové mapy byly získány naskenováním jednotlivých tiskových podkladů Základní mapy ČR po vrstvýách. V současné době jsou k dispozici vrstvy RZM 10 pro celé území ČR s výjimkou vojenských újezdů. Další měřítka RZM jsou k dispozici pro celé území České republiky.

Všechna data jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému baltském-po vyrovnání (Bpv). Nově vznikající listy RZM jsou již odvozovány ze ZABAGED.

Mapa České republiky 1 : 500 000

Mapa české republiky 1:500 000 zobrazuje na celém listě území ČR a příhraniční oblasti okolních. Využívá se nejčastěji jako přehledná mapa, popř. k výuce.


Obr.9.4 Mapa České republiky 1 : 500 000 (CUZK)

Vojenské topografické mapy

Nějvětším měřítkem vojenských topografických map 1:25 000. Hlaní mapovací metoda vojenských map byla letecká fotogrammetrie.

Mapy jsou v Gaussově konformním válcovém zobrazení, referenční plochu tvoří Krasovského elipsoid. Souřadnicový systém byl označen jako systém 1952 (S-52). Dnes se používá zpřesněná verze S-42. V současné době je vzhledem k ke vstupu České republiky do NATO (North Atlantic Threaty Organisation) se přechází na mezinárodní systém WGS-84.

Původní mapování bylo v šestistupňových pásech Gaussova zobrazení, přičemž každý poledníkový pás má souřadnicový systém. Osa Y byla vložena do přímého obrazu rovníku a osa X do přímého obrazu osového poledníku. Naše území zasahuje především 33. pás s osovým poledníkem 15.

V současné době je vojenská mapovací služba pod Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem se sídlem v Dobrušce.

Klad a označení mapových listů vychází z kladu listů Mezinárodní mapy světa v měřítku 1 : 1 000 000 (IMW). Rozměry mapy v měřítku 1 : 1 000 000 jsou 6° zeměpisné délky (poledníkové pásy číslované 1 až 60) a 4° zeměpisné šířky (značí se písmeny A až V směrem od rovníku). Území dnešní České republiky leží na mapových listech M-33 a M-34 - viz obr. 9.5.


Obr.9.5 Klad mapových listů M-33 a M-34

Systém kladu mapových listů znázorňuje obr 9.6.


Obr.9.6 Systém kladu mapových listů vojenských topografických map

Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 (ZVM 50)

Mapa je vytvořena na podkladě Základní mapy ČR 1 : 50 000. V digitální verzi obsahuje asi 60 tématických vrstev.

ZVm obsahuje síť vodních toků s vodohospodářskými objekty, umělé toky, hydrologické členění povodí toků, zátopová území, vodní nádrže a rybníky s číselnými charakteristikami, objekty a zařízení pro vodárenské odběry povrchových a podzemních vod, pásma ochrany vodních zdrojů, hlavní vodovodní řády povodí vodárenských toků, objekty staničních sítí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), evidované prameny, vybrané minerální prameny s ochrannými pásmy, hlavní kanalizační sběrače, čistírny odpadních vod, skládky závadných odpadů.

ZVM 50 je zpracovávána jako součást doplňování a zpřesňování směrného vodohospodářského plánu podle zákona č. 138/1973 Sb., zákon o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.

Tvůrcem, správcem a distributorem primárních dat je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.


Obr.9.7 Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 (CUZK)

Silniční mapa ČR 1 : 50 000

Mapa je vytvořena pomocí čtyřbarevného přítisku tematického obsahu do Základní mapy ČR 1 : 50 000. Zobrazuje kompletní sí´t komunikací na uzemí České republiky (dálnice, silnice s rozlišením tříd, čísla silnic, uzlové body lokalizačního systému silniční databanky, mimoúrovňové křižovatky, mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, přívozy, poloměry zatáček (oblouky), stoupání, soutěsky, kilometráž po jednom km aj). Mapy zpracovává ZÚ Praha.

Předcházející kapitola : MAPOVÁ DÍLA
Následující kapitola : Příklady firmem působících v oboru kartografie v ČR


Multimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky,
© Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925